ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 7

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Характерними ознаками більшості однодольних є:

 • ◻ А мичкувата коренева система та паралельне або дугове жилкування листків;
 • ◻ Б паралельне або дугове жилкування листків і дві сім’ядолі в насінині;
 • ◻ В розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків;
 • ◻ Г стрижнева коренева система й одна сім’ядоля в насінині.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта й виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено бактерії (під мікроскопом)
 • II — ці організми одноклітинні (зрідка багатоклітинні), поширені у водоймах, ґрунті, на поверхні та всередині інших істот
 • III — до цих організмів належить також кишкова паличка
 • IV — до цих організмів належать також гриби та віруси
 • ◻ А I, III, IV
 • ◻ Б I, II, III
 • ◻ В І, IV
 • ◻ Г II, III, IV

3. Мантійна порожнина молюсків — це:

 • ◻ А простір між внутрішніми органами;
 • ◻ Б простір між мантією і тілом;
 • ◻ В простір між черепашкою і мантією;
 • ◻ Г кишкова порожнина.

4. Риб, земноводних і плазунів називають холоднокровними (пойкілотермними), оскільки:

 • ◻ А це спокійні, повільні, врівноважені тварини;
 • ◻ Б вони живуть у середовищі, де переважають низькі температури;
 • ◻ В кров у них змішана і обмін речовин повільний;
 • ◻ Г на дотик вони здаються холодними.

5. Вставте пропущений термін. У первинній сечі, на відміну від плазми крові, немає ......, оскільки вони не фільтруються.

 • ◻ А білків;
 • ◻ Б йонів Na+;
 • ◻ B йонів Сl-;
 • ◻ Г молекул глюкози.

6. У разі алергічного риніту уражається слизова оболонка:

 • ◻ А носа;
 • ◻ Б бронхів;
 • ◻ В трахеї;
 • ◻ Г ротової порожнини.

7. Укажіть, у якій фазі поділу клітини розпадається ядерна оболонка:

 • ◻ А у профазі;
 • ◻ Б у телофазі;
 • ◻ В в анафазі;
 • ◻ Г в інтерфазі.

8. Організм з генотипом АаВb утворив чотири типи гамет (AB, Ab, аВ, ab) у рівному співвідношені. Укажіть, які закономірності спадкування тут виявилися:

 • ◻ А закон одноманітності гібридів першого покоління;
 • ◻ Б закон розщеплення ознак;
 • ◻ В закон незалежного комбінування ознак;
 • ◻ Г закон чистоти гамет.

9. Поліплоїдія — це:

 • ◻ А збільшення кількості окремих хромосом у диплоїдному наборі;
 • ◻ Б кількість хромосом у диплоїдному наборі;
 • ◻ В збільшення кількості хромосом кратно до гаплоїдного набору;
 • ◻ Г зменшення кількості генів у хромосомах.

10. Подвійний ланцюг ДНК містить 1400 тимідинових нуклеотидів, що становить 28 % загальної кількості нуклеотидів. Укажіть довжину цієї ділянки:

 • ◻ А 250 нм;
 • ◻ Б 500 нм;
 • ◻ B 850 нм;
 • ◻ Г 900 нм.

11. Від срещування між собою платинових лисиць у потомстві отримали розщеплення: 2/3 платинових і 1/3 чорних. Чим можна пояснити це розщеплення:

 • ◻ А кодомінуванням алелей;
 • ◻ Б наявністю летального гена в гомозиготному стані;
 • ◻ В неповним домінуванням;
 • ◻ Г взаємодією неалельних генів?

12. Анаеробний етап енергетичного обміну відбувається у:

 • ◻ А травній системі;
 • ◻ Б мітохондріях і хлоропластах;
 • ◻ В комплексі Гольджі та лізосомах;
 • ◻ Г цитоплазмі клітини.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження:

 • ◻ 1 для водоростей властиве автотрофне живлення;
 • ◻ 2 світло — джерело енергії для ціанопрокаріотів;
 • ◻ 3 міцелій — це система довгих розгалужених мікроскопічних ниток-гіф;
 • ◻ 4 глікоген відкладається про запас у клітинах грибів, тварин і людини;
 • ◻ 5 дріжджі, як і більшість грибів, дихають атмосферним киснем;
 • ◻ 6 трутовики руйнують мертву деревину.

14. Укажіть паразитичні організми:

 • ◻ 1 платяна воша;
 • ◻ 2 іксодові кліщі;
 • ◻ 3 коростяний свербун;
 • ◻ 4 буряковий довгоносик;
 • ◻ 5 жуки-шкіроїди;
 • ◻ 6 горохова зернівка.

15. Укажіть назви рецепторів, розміщених у шкірі:

 • ◻ 1 терморецептори;
 • ◻ 2 хеморецептори;
 • ◻ 3 механорецептори;
 • ◻ 4 дотикові рецептори;
 • ◻ 5 больові рецептори;
 • ◻ 6 отоліти.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їх перебігу.

 • 1 темнова фаза фотосинтезу;
 • 2 подвоєння ДНК;
 • 3 світлова фаза фотосинтезу;
 • 4 цикл трикарбонових кислот;
 • А цикл Кребса;
 • Б відновлення НАДФ;
 • В репарація;
 • Г реплікація;
 • Д карбоксилювання.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Наведіть три приклади клітин з гаплоїдним набором хромосом:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. ____ — переписування інформації про первинну структуру білка з молекули ДНК на молекулу попередника іРНК (про-іРНК), що здійснюється в ядрі (в еукаріотів).

2. ____ — сукупність процесів перетворення спадкової інформації іРНК у білок первинної структури.

3. ____ починається з того, що певні ферменти розкручують спіральну молекулу ДНК, після чого до неї приєднуються білки, які не дають молекулі знову згорнутись.

 • А трансляція;
 • Б реплікація;
 • В активація;
 • Г репарація;
 • Д транскрипція;
 • Е кросинговер.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут