ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 6

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть, у якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу:

 • ◻ А листку спороносного пагона;
 • ◻ Б стеблі спороносного пагона;
 • ◻ В літньому вегетативному пагоні;
 • ◻ Г стробілі.

2. Чоловічий гаметофіт у сосни утворюється з:

 • ◻ А чоловічої шишки;
 • ◻ Б мікроспори;
 • ◻ В пилкової трубки;
 • ◻ Г вегетативної й генеративної клітин.

3. Укажіть шлях міграції личинок аскариди в організмі людини:

 • ◻ А кишечник —> печінка —> серце —> легені;
 • ◻ Б кишечник —> підшлункова залоза —> серце —> легені;
 • ◻ В кишечник —> печінка —> серце —> нирки;
 • ◻ Г шлунок —> печінка —> серце —> легені.

4. У кровоносній системі вищих хребетних:

 • ◻ А артерії малого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ Б артерії великого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ В вени малого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ Г у серці кров рухається зі шлуночків у вени.

5. Між склерою та сітківкою ока міститься:

 • ◻ A судинна оболонка;
 • ◻ Б рогівка;
 • ◻ В мієлінова оболонка;
 • ◻ Г кон’юнктива.

6. Грудна клітка людини утворена:

 • ◻ А грудиною, лопатками, 12-ма парами ребер;
 • ◻ Б грудиною, грудними хребцями та справжніми ребрами;
 • ◻ В справжніми та несправжніми ребрами, ключицями, грудиною;
 • ◻ Г грудиною, грудними хребцями та 12-ма парами ребер.

7. Регуляторну функцію виконують білки:

 • ◻ А інсулін, АКТГ, глюкагон;
 • ◻ Б сироватковий глобулін і фібриноген;
 • ◻ В актин, міозин, тубулін;
 • ◻ Г сироватковий альбумін, гемоглобін, пермеази і порини.

8. Гіпертрихоз передається через Y-хромосому. Укажіть імовірність народження дитини з гіпертрихозом, якщо ця ознака виявлена у батька:

 • ◻ А 75 % хлопчики і 25 % дівчатка;
 • ◻ Б 100 % хлопчики і 0 % дівчатка;
 • ◻ В 50 % хлопчики і 50 % дівчатка;
 • ◻ Г 2/3 хлопчики і 1/3 дівчатка.

9. Критерії цитоплазматичної спадковості:

 • ◻ А успадкування тільки по материнській лінії та неможливість виявити зчеплення;
 • ◻ Б наявність кількісного менделівського розщеплення й різні результати реципрокних схрещувань;
 • ◻ В успадкування тільки по батьківській лінії й відсутність кількісного менделівського розщеплення;
 • ◻ Г однакові результати реципрокних схрещувань.

10. Характеристикою гомеостазу клітини є:

 • ◻ А внутрішнє середовище клітини, що міститься між плазматичною мембраною та ядром;
 • ◻ Б сукупність органел клітини;
 • ◻ В основа цитоплазми;
 • ◻ Г відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища клітини.

11. У складі молекули білка 100 амінокислот. Що важче: білок чи ген, який його кодує, й у скільки разів (Mr амінокислоти = 100; Mr нуклеотида = 345):

 • ◻ А білок важчий у 20,7 разу;
 • ◻ Б білок і ген мають однакову масу;
 • ◻ В ген важчий у 20,7 разу;
 • ◻ Г ген важчий у 2,7 разу?

12. Міжлінійна гібридизація — це:

 • ◻ А близькоспоріднене схрещування;
 • ◻ Б схрещування різних чистих ліній одного виду;
 • ◻ В схрещування особин різних видів;
 • ◻ Г отримання поліплоїдних форм.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви рослин, які належать до рослинного угруповання сфагнове болото:

 • ◻ 1 журавлина;
 • ◻ 2 папороті;
 • ◻ 3 росичка;
 • ◻ 4 пухівка;
 • ◻ 5 рогіз;
 • ◻ 6 багно.

14. Укажіть назви комах з неповним перетворенням:

 • ◻ 1 воша головна;
 • ◻ 2 блоха пацюкова;
 • ◻ 3 цвіркун;
 • ◻ 4 шершень;
 • ◻ 5 комар малярійний;
 • ◻ 6 сарана перелітна.

15. Укажіть методи дослідження травлення у людини:

 • ◻ 1 накладання фістули;
 • ◻ 2 зондування;
 • ◻ 3 удаване годування;
 • ◻ 4 електрофорез;
 • ◻ 5 ендоскопія;
 • ◻ 6 електрогастрографія.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між термінами та їх тлумаченнями:

 • 1 фототрофи;
 • 2 міксотрофи;
 • 3 гетеротрофи;
 • 4 хемотрофи;
 • А це організми зі змішаним типом живлення;
 • Б це організми, які живляться готовими органічними речовинами;
 • В це організми, здатні до фотосинтезу;
 • Г це організми, здатні на пряму використовувати для своїх потреб космічну енергію;
 • Д це організми, які для синтезу органічних речовин використовують енергію, отриману під час здійснення хімічних реакцій.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три стадії гаметогенезу:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. ____ — це добір, який приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм.

2. ____ — це добір особин, який супроводжується при сталому фенотипі звуженням норми реакції і ліквідує відхилення від неї.

3. ____ — це добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі.

 • А хвиля життя;
 • Б дрейф генів;
 • В розриваючий;
 • Г рушійний;
 • Д ізоляція;
 • Е стабілізуючий.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут