ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Частина IV

А

1. Опишіть основні функції води в біологічних об’єктах

2. Схарактеризуйте особливості будови скелета людини, пов ’язані з прямоходінням і трудовою діяльністю

3. Розкажіть про неклітинні форми життя органічного світу

4. Проаналізуйте подібність і відмінність у будові скелетів людини та ссавців

5. Доведіть, що життя — космічне явище

6. Порівняйте періоди онтогенезу людини

7. Розкажіть про бактеріофаги — віруси бактерій

8. Які органи в людському організмі не можна, на вашу думку, замінити штучними й чому?

9. Назвіть основні біологічні явища, що характеризують молекулярно-генетичний рівень організації живого

10. Доведіть, що людина — біосоціальна істота

11. Поясніть функціональне значення основних вітамінів для організму

12. Назвіть основні біологічні явища, що характеризують популяційно-видовий рівень організації живого

13. Схарактеризуйте способи нестатевого розмноження організмів

14. Чим відрізняються роздільностатеві організми та гермафродити?

15. Чим відрізняється ареал від екологічної ніші?

16. Особливості цитоплазматичної спадковості

17. Опишіть рівні організації життя

18. Розкажіть про взаємозв’язки між популяціями в екосистемах

19. Поняття про біополімери та їхні мономери

20. Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід

21. Підмембранні комплекси клітини

22. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна

23. Хромосоми: особливості будови та хімічного складу

24. Розвиток органічного світу в кайнозойську еру

25. Мітотичний поділ клітин еукаріотів

26. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці

27. Мейотичний поділ клітин

28. Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер

29. Макроеволюція

30. Джерела енергії для організмів. Автотрофи та гетеротрофи

Б

31. Які захворювання можна лікувати, пересаджуючи стовбурові клітини хворому?

32. Чи змінюється співвідношення між асиміляцією та дисиміляцією в різні періоди життя людини? Чому?

33. Чи можна вважати гіпервітаміноз корисним для організму? Чому?

34. Чому організм людини під час голодування легше переносить втрату жирів і білків, ніж втрату води?

35. Спрогнозуйте наслідки для здоров ’я людини незбалансованого харчування, у якому переважають вуглеводи

36. Доведіть, що людина — відкрита біологічна система

37. Доведіть, що людський організм — самовідновлювальна система

38. Назвіть основні біологічні явища, що характеризують клітинний та організмовий рівні організації живого

39. Назвіть основні біологічні явища, що характеризують біогеоценотичний та біосферний рівні організації живого

40. Опишіть клонування організмів

41. Схарактеризуйте чергування поколінь у життєвому циклі рослин

42. Схарактеризуйте генетичну та клітинну інженерію

43. Опишіть форми біотичних зв’язків між організмами

44. Популяційні хвилі

45. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

46. Норма реакції організму

47. Аеробне й анаеробне дихання

48. Роль солей та інших неорганічних сполук в організмі

49. Трофічний рівень і трофічна сітка

50. Білки: особливості будови та властивості

51. Поняття про ген

52. Основні ознаки живого

53. Порівняльна характеристика клітин прокаріотів і еукаріотів

54. Біологічний прогрес і регрес

55. Біосинтез білків та його етапи

56. Як відбувається видоутворення?

57. Фотосинтез

58. Опишіть види природного добору

59. Визначте роль вірусів у природі та житті людини

60. Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії)

Відповіді можна знайти тут