ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 29

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Подвійне запліднення після запилення відбувається в:

 • ◻ А сосни;
 • ◻ Б папороті;
 • ◻ В хвоща польового;
 • ◻ Г очерету.

2. Заросток папороті має вигляд:

 • ◻ А грудочки слизу;
 • ◻ Б розгалуженої нитки;
 • ◻ В серцеподібної пластинки;
 • ◻ Г спірально закрученої смужки.

3. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено бджолу медоносну;
 • II — бджоли виробляють віск із клейкої речовини бруньок;
 • III — у сім’ї кількісно переважають статево недорозвинуті самки;
 • IV — належить до перетинчастокрилих комах;
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III, IV;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, IV.

4. У жуйних парнокопитних відділом шлунку, з якого напівперетравлена їжа знову повертається для вторинного пережовування до ротової порожнини, є:

 • ◻ А сичуг;
 • ◻ Б книжка;
 • ◻ В сітка;
 • ◻ Г рубець.

5. Назвіть судину, якою тече артеріальна кров:

 • ◻ А аорта;
 • ◻ Б легенева артерія;
 • ◻ В верхня порожниста вена;
 • ◻ Г нижня порожниста вена.

6. Укажіть судину, до якої надходить кров із правого шлуночка серця людини під час систоли:

 • ◻ А аорта;
 • ◻ Б легенева вена;
 • ◻ В легенева артерія;
 • ◻ Г верхня порожниста вена.

7. У результаті біохімічного аналізу в молекулі іРНК людини виявлено 440 гуанінових нуклеотидів, 325 — аденінових, 128 — цитозинових і 348 — урацилових. Яка довжина відповідного фрагмента молекули ДНК, транскрипційною копією якої є дана іРНК:

 • ◻ А 321,94 нм;
 • ◻ Б 391,94 нм;
 • ◻ В 421,94 нм;
 • ◻ Г 521,94 нм.

8. Маса ховраха— 400 г. Маса жиру, який міститься у його підшкірній клітковині, становить 10 % маси тіла. Під час сплячки розщепилася половина жиру. Скільки при цьому утворилось внутрішньої води й виділилось енергії, якщо під час повного окиснення 1 г жиру утворюється 1,1 г води й 38,9 кДж енергії:

 • ◻ А 11 г води і 389 кДж енергії;
 • ◻ Б 33 г води і 678 кДж енергії;
 • ◻ В 22 г води і 778 кДж енергії;
 • ◻ Г 44 г води і 878 кДж енергії.

9. У помідорів кругла форма й червоне забарвлення плодів домінують над грушоподібною і жовтим забарвленням. Схрестили рослину з червоними грушоподібними плодами та рослину з круглими жовтими. У F2 отримали 160 рослин. Скільки з них мають червоні круглі плоди:

 • ◻ А 72 рослин;
 • ◻ Б 81 рослин;
 • ◻ В 90 рослин;
 • ◻ Г 96 рослин.

10. Укажіть, у якій фазі мейозу хроматиди перетворюються на хромосоми:

 • ◻ А наприкінці телофази, коли цитоплазма ділиться перетяжкою;
 • ◻ Б наприкінці метафази;
 • ◻ В на початку телофази, коли припиняється рух хромосом;
 • ◻ Г на початку анафази, під час переміщення хроматид до протилежних полюсів.

11. Укажіть, куди надходить АТФ з мітохондрій одразу після синтезу:

 • ◻ А у плазматичну мембрану;
 • ◻ Б у внутрішній сітчастий апарат;
 • ◻ В у лізосоми;
 • ◻ Г у цитоплазму.

12. Укажіть вид мутації, під час якої кількість хромосом у каріотипі не змінюється:

 • ◻ А поліплоїдія;
 • ◻ Б аберація;
 • ◻ В моносомія;
 • ◻ Г трисомія.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть структури, спільні для рослинної і тваринної клітин:

 • ◻ 1 хлоропласт;
 • ◻ 2 ендоплазматична сітка;
 • ◻ 3 мітохондрія;
 • ◻ 4 клітинна оболонка;
 • ◻ 5 вакуоля;
 • ◻ 6 лізосома.

14. Укажіть правильні твердження щодо земноводних:

 • ◻ 1 шкіра волога;
 • ◻ 2 мають слинні залози;
 • ◻ 3 дорослі земноводні мають трикамерне серце;
 • ◻ 4 органи виділення — нирки;
 • ◻ 5 дихають зябрами;
 • ◻ 6 запліднення внутрішнє.

15. Укажіть фізіологічні параметри, властиві для здорової молодої людини в стані спокою:

 • ◻ 1 70 ударів серця за хвилину;
 • ◻ 2 12 вдихів/видихів за хвилину;
 • ◻ 3 тиск 120/80;
 • ◻ 4 50 ударів серця за хвилину;
 • ◻ 5 16 вдихів/видихів за хвилину;
 • ◻ 6 тиск 100/60.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між рівнями організації живого й елементарними одиницями цих рівнів:

 • 1 молекулярний рівень;
 • 2 клітинний рівень;
 • 3 органо-тканинний рівень;
 • 4 організмовий рівень;
 • А аскарида людська;
 • Б ген;
 • В лейкоцит;
 • Г нирка кролика;
 • Д популяція карасів у ставку.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три приклади одномембранних органел у клітинах еукаріотів:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класах (групах) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Гени поділяють на ____ (1), які кодують структуру білків і РНК, та ____ (2), що слугують місцем приєднання ферментів та інших біологічно активних речовин. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах певної клітини або цілого організму, називають ____ (3).

 • А структурні;
 • Б генотипом;
 • В регуляторні;
 • Г геномом;
 • Д алельні;
 • Е ферментативні.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут