ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 2

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть рядок, що містить назви лише паразитичних грибів:

 • ◻ А мухомори, пеніцил, трутовик березовий;
 • ◻ Б печериці, сажкові гриби, мукор;
 • ◻ В фітофтора, ріжки, борошнисто-росяні гриби;
 • ◻ Г іржасті гриби, домовий гриб, хрящ-молочник.

2. Подвійне запліднення покритонасінних полягає в:

 • ◻ А участі двох сперміїв в утворенні ендосперму;
 • ◻ Б злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з синергідою;
 • ◻ В злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з центральною клітиною зародкового мішка;
 • ◻ Г участі в процесі утворення зародка як яйцеклітини, так і центральної клітини зародкового мішка.

3. Проаналізуйте твердження щодо актинії, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — не мають твердого вапнякового скелета;
 • II — ведуть переважно поодинокий спосіб життя;
 • III — пересуваються, плаваючи у товщі води;
 • IV — трапляються переважно у теплих морях.
 • ◻ А I, II, IV
 • ◻ Б II, III, IV
 • ◻ В І, IV
 • ◻ Г III, IV

4. З-поміж осетроподібних до прохідних НЕ НАЛЕЖИТЬ:

 • ◻ А білуга;
 • ◻ Б калуга;
 • ◻ В стерлядь;
 • ◻ Г осетер атлантичний.

5. На рисунку цифрою «1» позначено:

 • ◻ А ниркове тільце нефрона;
 • ◻ Б лабіринт завитки;
 • ◻ В альвеолу легень;
 • ◻ Г лімфатичний вузол.

6. Обкладові залози шлунка продукують:

 • ◻ А хлоридну кислоту;
 • ◻ Б шлунковий сік;
 • ◻ В слиз;
 • ◻ Г лізоцим.

7. Рибосомна РНК (рРНК):

 • ◻ А виконує роль своєрідних ферментів, які називають рибозимами;
 • ◻ Б переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга;
 • ◻ В приєднує амінокислоти і переносить їх до місця синтезу білкових молекул;
 • ◻ Г визначає взаємне розташування мРНК і тРНК на рибосомі під час синтезу білка.

8. Амінокислоти містять функціональні групи:

 • ◻ А —OH і —СООН;
 • ◻ Б —NH2 і —СОН;
 • ◻ В —NH2 і —СООН;
 • ◻ Г —NH2 i —OH.

9. Процес руйнування первинної структури білка називають:

 • ◻ А ренатурацією;
 • ◻ Б деструкцією;
 • ◻ В дезактивацією;
 • ◻ Г денатурацією.

10. Статевий процес в еукаріотів здійснюється у формах кон’югації та копуляції. Під час кон’югації відбувається:

 • ◻ А злиття двох спеціалізованих статевих клітин;
 • ◻ Б подвоєння хромосом і кросинговер між ними;
 • ◻ В кратне зменшення кількості хромосом і кросинговер між ними;
 • ◻ Г обмін спадковим матеріалом між двома клітинами.

11. З-поміж деяких основних положень хромосомної теорії спадковості вкажіть помилкове:

 • ◻ А кожний ген займає певне місце в хромосомі;
 • ◻ Б різні хромосоми містять однакову кількість генів;
 • ◻ В алельні гени займають однакові локуси гомологічних хромосом;
 • ◻ Г сила зчеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними.

12. Під час обговорення значення мейозу перший учень стверджував, що він полягає у зменшенні числа хромосом клітини, що необхідно для утворення статевих клітин. Натомість другий учень додав, що рекомбінація ДНК під час кросинговеру урізноманітнює комбінації генів у гаметах. Хто висловив правильне судження?

 • ◻ А перший учень;
 • ◻ Б другий учень;
 • ◻ В обидва учні;
 • ◻ Г жоден з учнів.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. До видозмін кореня належать:

 • ◻ 1 кореневища пирію та конвалії;
 • ◻ 2 кореневі бульби жоржини та пшінки;
 • ◻ 3 коренеплоди цукрового буряку;
 • ◻ 4 бульби картоплі й топінамбуру;
 • ◻ 5 цибулини тюльпанів і крокусів;
 • ◻ 6 присоски омели.

14. Укажіть особливості, властиві хрящовим рибам:

 • ◻ 1 відсутній плавальний міхур;
 • ◻ 2 мають клоаку;
 • ◻ 3 запліднення внутрішнє;
 • ◻ 4 живородні або відкладають ікру;
 • ◻ 5 майже всі хрящові риби — мешканці морів;
 • ◻ 6 основні групи хрящових риб — акули, скати і тунці.

15. Укажіть захворювання органів травної системи людини:

 • ◻ 1 гастрит;
 • ◻ 2 холецистит;
 • ◻ 3 пієлонефрит;
 • ◻ 4 деменція;
 • ◻ 5 тромбофлебіт;
 • ◻ 6 цистит.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвою групи організмів та її представниками.

 • 1 автотрофи;
 • 2 гетеротрофи;
 • 3 міксотрофи;
 • 4 хемотрофи;
 • А залізобактерії, сіркобактерії, нітрифікуючі бактерії;
 • Б рослини-напівпаразити, комахоїдні рослини;
 • В лишайники, евглена зелена, трутовики, віруси;
 • Г зелені рослини, зелені, пурпурові й ціанобактерії;
 • Д гриби, плоскі черви, членистоногі й амеби.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Наведіть три приклади хемоавтотрофних бактерій:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні, які навчаються у класах (групах) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Гриби — багатоклітинні гетеротрофні ____ (1) організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя. Клітини грибів мають клітинну стінку з ____ (2), а запасаючою речовиною слугує ____ (3).

 • А целюлози;
 • Б хітину;
 • В прокаріотичні;
 • Г глікоген;
 • Д крохмаль;
 • Е еукаріотичні.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи обирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут