ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 28

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:

 • ◻ А сітчасте;
 • ◻ Б дугове;
 • ◻ В паралельне;
 • ◻ Г вилчасте.

2. Укажіть назву рослини, яка має стебло соломину:

 • ◻ А жоржина;
 • ◻ Б рогіз («комиш»);
 • ◻ В бамбук;
 • ◻ Г топінамбур.

3. Надходження кисню в кров через шкіру та легені відбувається у:

 • ◻ А жаби;
 • ◻ Б восьминога;
 • ◻ В собаки;
 • ◻ Г ящірки.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:

 • ◻ А кумка;
 • ◻ Б гостроморда жаба;
 • ◻ В гавіал;
 • ◻ Г ропуха ага.

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні донори:

 • ◻ А В;
 • ◻ Б А;
 • ◻ В 0;
 • ◻ Г АВ.

6. Укажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:

 • ◻ А зморщуватимуться;
 • ◻ Б не зміняться;
 • ◻ В лопатимуться;
 • ◻ Г набубнявіють.

7. Яка молекулярна маса гена (обох ланцюгів ДНК), в одному з ланцюгів якого закодовано послідовність амінокислотних залишків білка з молекулярною масою 500 000 Да (Mr(нуклеотида) — 345 Да, Mr(амінокислоти) — 100 Да):

 • ◻ А 10 420 000 Да;
 • ◻ Б 10 350 000 Да;
 • ◻ В 12 420 000 Да;
 • ◻ Г 13 420 000 Да?

8. Молекули мРНК (іРНК) синтезуються (1), при цьому послідовність нуклеотидів іРНК (2) з послідовністю нуклеотидів (3):

 • ◻ А 1 — на обох ланцюгах ДНК; 2 — комплементарна; 3 — ланцюга ДНК, на якому синтезована;
 • ◻ Б 1 — на одному з ланцюгів ДНК; 2 — комплементарна; 3 — ланцюга ДНК, на якому синтезована;
 • ◻ В 1 — на одному з ланцюгів ДНК; 2 — однакова; 3 — ланцюга ДНК, на якому вона синтезована;
 • ◻ Г 1 — на обох ланцюгах ДНК; 2 — однакова; 3 — на обох ланцюгах ДНК.

9. Розщеплення за фенотипом для дигібридного схрещування при повному зчепленні генів у дослідах Моргана становить:

 • ◻ А 9 : 3 : 3 : 1;
 • ◻ Б 3 : 1;
 • ◻ В 1 : 1;
 • ◻ Г 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5.

10. Основні положення сучасної теорії еволюції:

 • ◻ А одиницею еволюції є популяція, еволюція має зворотний характер;
 • ◻ Б одиницею еволюції є популяція, природний добір є провідним рушійним фактором еволюції;
 • ◻ В мутації є елементарним еволюційним явищем;
 • ◻ Г штучний добір є основним рушійним фактором еволюції.

11. Від схрещування гомозиготних особин потомство в першому поколінні (F1) гібридів буде:

 • ◻ А одноманітним за фенотипом, але різним за генотипом;
 • ◻ Б одноманітним за генотипом, але різним за фенотипом;
 • ◻ В одноманітним за генотипом і фенотипом;
 • ◻ Г різним за фенотипом та генотипом.

12. Чорна масть у корів домінує над рудою, а білолобість — над суцільним забарвленням голови. Протягом кількох років схрещували рудих білолобих корів з чорним чорноголовим бугаєм. Отримали: чорних білолобих телят— 160, чорних чорноголових— 154, рудих білолобих— 158. Визначте кількість рудих рудоголових телят:

 • ◻ А 153;
 • ◻ Б 155;
 • ◻ B 157;
 • ◻ Г 159.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження щодо голонасінних:

 • ◻ 1 мають ті ж органи, що й покритонасінні рослини;
 • ◻ 2 після запилення відбувається подвійне запліднення;
 • ◻ 3 запилення у голонасінних відбувається за допомогою вітру;
 • ◻ 4 поміж голонасінних трапляються дерева та кущі;
 • ◻ 5 листки у більшості голонасінних видовжені й вузькі (хвоя) або лускоподібні;
 • ◻ 6 голонасінні не утворюють плодів.
 • 14. Укажіть особливості кільчастих червів:
 • ◻ 1 сегментація тіла;
 • ◻ 2 вторинна порожнина тіла;
 • ◻ 3 замкнена кровоносна система;
 • ◻ 4 тіло вкрите щільною кутикулою;
 • ◻ 5 центральна нервова система вузлового типу;
 • ◻ 6 первинна порожнина тіла.

15. Укажіть судини, якими кров рухається від серця:

 • ◻ 1 аорта;
 • ◻ 2 верхня порожниста вена;
 • ◻ 3 нижня порожниста вена;
 • ◻ 4 легеневий стовбур;
 • ◻ 5 ліві легеневі вени;
 • ◻ 6 праві легеневі вени.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між структурами клітини та їх функціями:

 • 1 ендоплазматична сітка;
 • 2 апарат Гольджі;
 • 3 лізосоми;
 • 4 вакуолі;
 • А накопичення речовин, підтримання тургору, виведення продуктів життєдіяльності;
 • Б синтез білків, ліпідів, вуглеводів, розщеплення токсинів, дозрівання і накопичення білків;
 • В руйнування речовин, органел, клітин;
 • Г забезпечує локалізацію структур, форму клітини, транспорт компонентів, опору, формування веретена поділу;
 • Д накопичення, дозрівання речовин (полісахариди), утворення лізосом.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три назви біогенних (біокосних) утворень:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класах (групах) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____ — (1) сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, ____ (2), дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певну область — ____ (3).

 • А вид;
 • Б вільно переміщаються;
 • В біоценоз;
 • Г ареал;
 • Д родина;
 • Е вільно схрещуються.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут