ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 16

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. На межі проникнення світла на літоралі ростуть лише:

 • ◻ А фукус та макроцистис;
 • ◻ Б саргасові водорості;
 • ◻ В постельсія та ламінарія;
 • ◻ Г червоні водорості.

2. Ключ-трава належить до:

 • ◻ А водоростей;
 • ◻ Б папоротеподібних;
 • ◻ В мохоподібних;
 • ◻ Г плауноподібних.

3. Внутрішньочеревну поперечну перегородку ссавців, що бере участь у процесі дихання, називають:

 • ◻ А очеревиною;
 • ◻ Б плеврою;
 • ◻ В діафрагмою;
 • ◻ Г мембраною.

4. Укажіть назву кістки скелета птаха:

 • ◻ А уростиль;
 • ◻ Б цівка;
 • ◻ В карапакс;
 • ◻ Г різець.

5. Захворювання людини тиф та туберкульоз спричиняють:

 • ◻ А віруси;
 • ◻ Б бактерії;
 • ◻ В одноклітинні гриби;
 • ◻ Г одноклітинні тварини.

6. Рефлекс — це:

 • ◻ А реакція організму на подразнення за участі нервової системи;
 • ◻ Б здатність аналізувати ситуацію та знаходити найоптимальніше рішення;
 • ◻ В явище опускання листків мімози у разі доторкання до неї;
 • ◻ Г явище згортання листка росички у разі прилипання комахи до нього.

7. Укажіть речовини, необхідні для фіксації СО2 в темновій фазі фотосинтезу:

 • ◻ А СО2 і Н2О;
 • ◻ Б АТФ і Н2О;
 • ◻ В АТФ і НАДФ • Н;
 • ◻ Г НАДФ • Н і О2.

8. Розщеплення за фенотипом для дигібридного схрещування гетерозигот за повного домінування:

 • ◻ А 1 : 2 : 1;
 • ◻ Б 9 : 3 : 3 : 1;
 • ◻ В 3 : 1;
 • ◻ Г 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5.

9. Фермент рибонуклеаза містить 124 амінокислотних залишки. Що має більшу молекулярну масу: фермент чи ген, який його кодує? У скільки разів (не зважати на екзонно-інтронну організацію геному):

 • ◻ А білок і ген мають однакову молекулярну масу;
 • ◻ Б ген важчий в 10,35 разу;
 • ◻ В білок важчий в 10,35 разу;
 • ◻ Г ген важчий в 20,7 разу.

10. У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивним алелем, локалізованим у Х-хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози, одружився зі здоровою жінкою, гетерозиготною за цією ознакою. Які у них можуть народитись діти:

 • ◻ А син або дочка без аномалії — 25 % і син або дочка з аномалією — 75 %;
 • ◻ Б син або дочка без аномалії — 50 % і син або дочка з аномалією — 50 %;
 • ◻ В син або дочка без аномалії — 75 % і син або дочка з аномалією — 25 %;
 • ◻ Г син без аномалії — 25 % і син з аномалією — 75 % та усі дочки без аномалії.

11. Укажіть, коли відбувається кросинговер:

 • ◻ А у профазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Б у профазі першого мейотичного поділу;
 • ◻ В у метафазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Г в анафазі першого мейотичного поділу.

12. Укажіть рядок, який містить дані для заповнення пропусків у рівнянні реакції С6Н12О6 + ... + ... —> 2С3Н6О2 + ... + 2Н2О + ... кДж:

 • ◻ А Н3РО4, АТФ, 200;
 • ◻ Б 2АДФ, 2Н3РО4,2АТФ, 200;
 • ◻ В 36Н3РО4,36АТФ, 200;
 • ◻ Г 38АДФ, 38Н3РО4, 1440.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть властивості грибів:

 • ◻ 1 клітини грибів вкриті хітином;
 • ◻ 2 належать до еукаріотів;
 • ◻ 3 живляться гетеротрофно;
 • ◻ 4 поглинають розчинені речовини шляхом усмоктування;
 • ◻ 5 руйнують лише мертву органічну речовину;
 • ◻ 6 бувають макро- та мікроскопічними.

14. Укажіть органели руху найпростіших:

 • ◻ 1 щупальця;
 • ◻ 2 джгутики;
 • ◻ 3 вусики;
 • ◻ 4 несправжні ніжки;
 • ◻ 5 війки;
 • ◻ 6 скоротливі вакуолі.

15. Укажіть гормони регуляції фізіологічних процесів у шкірі людини:

 • ◻ 1 вазопресин;
 • ◻ 2 меланотропін;
 • ◻ 3 гастрин;
 • ◻ 4 мелатонін;
 • ◻ 5 соматотропін;
 • ◻ 6 секретин.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між біологічними об’єктами та їх ознаками:

 • 1 вірус;
 • 2 пріон;
 • 3 прокаріотична клітина;
 • 4 еукаріотична клітина;
 • А складається з молекули нуклеїнової кислоти і білка;
 • Б містить нуклеоїд;
 • В містить ендоплазматичну сітку;
 • Г має ДНК та РНК;
 • Д складається лише з білкової молекули.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три регуляторні системи, які взаємодіють для підтримання гомеостазу:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Генні хвороби — спадкові хвороби, спричинені ____ (1) мутаціями. Ці хвороби можуть бути аутосомно-домінантними, як, наприклад ____ (2), або аутосомно-рецесивними, як, наприклад ____ (3) тощо.

 • А полідактилія;
 • Б цитоплазматичними;
 • В гемофілія;
 • Г альбінізм;
 • Д фенілкетонурія;
 • Е генними.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут