ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 11

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть, чим є бульбоцибулина у гладіолуса:

 • ◻ А видозміною кореня;
 • ◻ Б видозміною листка;
 • ◻ В видозміною пагона;
 • ◻ Г видозміною стебла.

2. Живитись не лише автотрофно, а й гетеротрофно може:

 • ◻ А опеньок;
 • ◻ Б росичка;
 • ◻ В петрів хрест;
 • ◻ Г сажка.

3. Головним сигналом для початку сезонних перельотів птахам слугує:

 • ◻ А зміна тривалості світлового дня;
 • ◻ Б нестача корму;
 • ◻ В зниження середньодобової температури повітря;
 • ◻ Г висота сонця над горизонтом.

4. «Кров» павукоподібних (гемолімфа):

 • ◻ А має блакитний колір;
 • ◻ Б безбарвна;
 • ◻ В має червоний колір;
 • ◻ Г безбарвна, але на повітрі зеленіє.

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні реципієнти:

 • ◻ А В;
 • ◻ Б A;
 • ◻ B АВ;
 • ◻ Г 0.

6. Людина, яка перехворіла на краснуху, кір чи вітрянку, має:

 • ◻ А штучний пасивний імунітет;
 • ◻ Б природний набутий імунітет;
 • ◻ В штучний активний імунітет;
 • ◻ Г природний вроджений імунітет.

7. Рибосомальна РНК забезпечує...

 • ◻ А синтез білків рибосоми;
 • ◻ Б передачу спадкової інформації у вірусів;
 • ◻ В формування рибосом;
 • ◻ Г просторове розміщення іРНК та тРНК на рибосомі.

8. Ділянка іРНК має структуру ГУЦ-ГАА-УЦЦ-УУА-. Укажіть послідовність нуклеотидів у відповідному ланцюзі ДНК, який слугував матрицею:

 • ◻ А ЦЦА-ГГЦ-АГТ-ААУ;
 • ◻ Б ЦТГ-ЦУУ-АЦЦ-ТТА;
 • ◻ В ЦАГ-ЦТТ-АГГ-ААТ;
 • ◻ Г ЦАГ-ЦТТ-ТЦЦ-ААТ.

9. Укажіть, у якій фазі мейозу хроматиди перетворюються на хромосоми:

 • ◻ А наприкінці телофази, коли цитоплазма ділиться перетяжкою;
 • ◻ Б наприкінці метафази;
 • ◻ В на початку телофази, коли припиняється рух хромосом;
 • ◻ Г на початку анафази, під час переміщення хроматид до протилежних полюсів.

10. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть — над довгою. Укажіть імовірність появи в потомстві чорних короткошерстних цуценят від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома генами:

 • ◻ А 6,25 %;
 • ◻ Б 25 %;
 • ◻ В 37,5 %;
 • ◻ Г 56,25 %.

11. Укажіть приклад позитивного симбіозу:

 • ◻ А трутовики й дерева;
 • ◻ Б попелиці на пагонах рослин;
 • ◻ В ящірка прудка й сарана;
 • ◻ Г бактерії в рубці жуйних тварин.

12. У кажіть правильне рівняння реакції повного розщеплення глюкози:

 • ◻ А С6Н12О6 + 2Н3РО4 + АДФ —> 2С3Н6О3 + АТФ + 2Н2О + 20 кДж;
 • ◻ Б С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О —> 6СО2 + 6Н2О + 1520 кДж;
 • ◻ В С6Н12О6 + Н3РО4 + 6О2 + АДФ 6СО2 + 6Н2О + АТФ + 260 кДж;
 • ◻ Г С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 —> 6СО2 + 44Н2О + 38АТФ + 2800 кДж.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження щодо рослини, зображеної на рисунку:

 • ◻ 1 належить до самозапильних рослин;
 • ◻ 2 спори із сережок розносяться вітром;
 • ◻ 3 плід — горіх;
 • ◻ 4 заплідення подвійне;
 • ◻ 5 належить до покритонасінних рослин;
 • ◻ 6 коренева система мичкувата.

14. Укажіть правильні твердження щодо комах:

 • ◻ 1 мають 6 ніг;
 • ◻ 2 крила є лише у дорослих особин;
 • ◻ 3 яйцеклад у самки коника — видозмінені кінцівки;
 • ◻ 4 комар має колюче-сисний ротовий апарат;
 • ◻ 5 дихають легенями, які відкриваються дихальцями;
 • ◻ 6 органи виділення — зелені залози.

15. Укажіть правильні твердження щодо нервової системи людини:

 • ◻ 1 від спинного мозку відходить 31 пара нервів;
 • ◻ 2 нервові закінчення бувають синаптичні, рухові й чутливі;
 • ◻ 3 барорецептори сприймають зміни температури;
 • ◻ 4 спинний мозок належить до периферичної нервової системи;
 • ◻ 5 павутинна оболонка вкриває мозок ззовні;
 • ◻ 6 від головного мозку відходить 12 пар нервів.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між парою організмів та типом відносин між ними:

 • 1 сосна та маслюк;
 • 2 росомаха та вовк;
 • 3 гусінь і сойка;
 • 4 акула й риба-прилипала;
 • А хижацтво;
 • Б конкуренція;
 • В паразитизм;
 • Г мутуалізм;
 • Д коменсалізм.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три приклади пластид рослинної клітини:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____, (1) на відміну від інших органел, характеризуються певною автономією функціонування у клітині.

Ці органели містять власну спадкову інформацію — ____, (2) а також здатні синтезувати власні білки.

Вони не виникають з інших структур клітини, а ____ (3).

 • А лізосоми й пероксисоми;
 • Б кільцеву РНК;
 • В хлоропласта та мітохондрії;
 • Г утворюються самокопіюванням;
 • Д кільцеву ДНК;
 • Е розмножуються поділом.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут