ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 10

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть спорофіт зозулиного льону:

 • ◻ А коробочка на довгій ніжці;
 • ◻ Б зелена пластинка з архегоніями й антеридіями;
 • ◻ B листкостеблова рослина;
 • ◻ Г вегетативна клітина мікроспори.

2. Лишайник — це симбіоз:

 • ◻ А гриба й моху;
 • ◻ Б гриба та хвоща;
 • ◻ В гриба й водорості;
 • ◻ Г гриба та плауна.

3. У травній системі риб відсутні:

 • ◻ А шлунок і підшлункова залоза;
 • ◻ Б зуби і язик;
 • ◻ В сліпа кишка і слинні залози;
 • ◻ Г глотка і стравохід.

4. Укажіть, що називають інстинктом:

 • ◻ А закріплена в часі послідовність умовних і безумовних рефлексів;
 • ◻ Б сукупність безумовних рефлексів;
 • ◻ В динамічна система умовних і безумовних рефлексів, що забезпечує виживання організму;
 • ◻ Г складна ієрархічно побудована рефлекторна діяльність, що забезпечує навчання організму.

5. Укажіть, яку з наведених властивостей організму можна вважати природженим набутим імунітетом:

 • ◻ А несприйнятливість до захворювання, яка виникла внаслідок перенесення інфекційної хвороби;
 • ◻ Б несприйнятливість до захворювання, яка виникла внаслідок введення лікувальної сироватки;
 • ◻ В несприйнятливість до захворювань, якими хворіють тварини;
 • ◻ Г несприйнятливість до захворювання, яка виникла внаслідок вакцинації.

6. Потрапляння в організм антигена спричиняє імунну реакцію, унаслідок якої:

 • ◻ А стимулюється розмноження клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;
 • ◻ Б не змінюється розмноження клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;
 • ◻ В гальмується розмноження клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;
 • ◻ Г зменшується кількість клітин, які виробляють антитіла до цього антигена.

7. Укажіть, скільки комбінацій триплетів утвориться з чотирьох різних нуклеотидів:

 • ◻ А 24 триплети;
 • ◻ Б 48 триплетів;
 • ◻ В 64 триплети;
 • ◻ Г 84 триплети.

8. Фрагмент першого ланцюжка молекули ДНК має послідовність нуклеотидів: ТТА-ЦЦА-ГАТ-АЦГ-ГТТ. Укажіть послідовність нуклеотидів у комплементарному ланцюжку ДНК:

 • ◻ А ААГ-ЦГТ-АТА-ТТЦ-ЦАА;
 • ◻ Б ААТ-ГТТ-АТТ-ААЦ-ГАА;
 • ◻ В ААТ-ЦЦТ-ГТА-АЦГ-ГТТ;
 • ◻ Г ААТ-ГГТ-ЦТА-ТГЦ-ЦАА.

9. Укажіть, про який рівень організації білкової молекули закладена інформація в ДНК:

 • ◻ А про первинну структуру;
 • ◻ Б про вторинну структуру;
 • ◻ В про третинну структуру;
 • ◻ Г про четвертинну структуру.

10. Скільки нуклеотидів містить ген собаки, у якому запрограмовано білок, що складається зі 150 амінокислотних залишків? Скільки кодонів міститиме іРНК:

 • ◻ А 600 нуклеотидів і 100 кодонів;
 • ◻ Б 1200 нуклеотидів і 200 кодонів;
 • ◻ В 900 нуклеотидів і 150 кодонів;
 • ◻ Г 1000 нуклеотидів і 180 кодонів?

11. Укажіть абсолютний критерій, за яким віруси відрізняються від інших організмів:

 • ◻ А відсутність системи синтезу білка;
 • ◻ Б наявність гачків та присосок на поверхні;
 • ◻ В відсутність ядра;
 • ◻ Г розмножуються в геометричній прогресії.

12. Пігментний ретиніт може успадковуватися двома шляхами: як аутосомна домінантна ознака і як аутосомна рецесивна. Визначте імовірність народження хворої дитини в сім’ї, де обоє батьків гетерозиготні:

 • ◻ А 50 %;
 • ◻ Б 75 %;
 • ◻ В 81,25 %;
 • ◻ Г 100 %.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження:

 • ◻ 1 суцвіття головка притаманне миколайчикам синім;
 • ◻ 2 суцвіття колос притаманне житу;
 • ◻ 3 до папоротей належить орляк;
 • ◻ 4 голонасінні розмножуються також насінням;
 • ◻ 5 спорофітом у чоловічої папороті є заросток;
 • ◻ 6 тис ягідний належить до покритонасінних.

14. Укажіть твердження, правильні стосовно птахів:

 • ◻ 1 до безкільових птахів належить страус африканський;
 • ◻ 2 голуби — нагніздні птахи;
 • ◻ 3 до виводкових птахів належать куріпки і фазани;
 • ◻ 4 гага звичайна належить до ряду Пінгвіноподібні;
 • ◻ 5 дятлоподібні мають по три пальці на ногах;
 • ◻ 6 протоки, що виводять сечу, відкриваються в клоаку.

15. Укажіть кістки, що НЕ належать до скелета людини:

 • ◻ 1 променева кістка;
 • ◻ 2 ліктьова кістка;
 • ◻ 3 цівка;
 • ◻ 4 скронева кістка;
 • ◻ 5 кіль;
 • ◻ 6 уростиль.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між характеристикою органоїдів та їх назвою:

 • 1 розвиваються на світлі;
 • 2 містяться в безбарвних частинах рослин;
 • 3 синтезують і накопичують каротиноїди;
 • 4 у них відбувається клітинне дихання;
 • А мітохондрії;
 • Б хлоропласти;
 • В лізосоми;
 • Г лейкопласти;
 • Д хромопласти.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три методи сучасної клітинної інженерії:

1. ___ .

2. ___ .

3. ___ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох цифрових позначень, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. У бактерій клітинна оболонка складається з полімерної сполуки ___ .

2. Над клітинною оболонкою багатьох бактерій інколи розміщена ___ .

3. Замість ядра в клітинах прокаріотів є ___ .

 • А вапнякова шкаралупа;
 • Б муреїну;
 • В кільцева молекула ДНК;
 • Г целюлози;
 • Д кільцева молекула РНК;
 • Е слизова капсула.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут