ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 6

1. Укажіть, у якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу:

 • ◻ А листку спороносного пагона;
 • ◻ Б стеблі спороносного пагона;
 • ☒ В літньому вегетативному пагоні;
 • ◻ Г стробілі.

2. Чоловічий гаметофіт у сосни утворюється з:

 • ◻ А чоловічої шишки;
 • ☒ Б мікроспори;
 • ◻ В пилкової трубки;
 • ◻ Г вегетативної й генеративної клітин.

3. Укажіть шлях міграції личинок аскариди в організмі людини:

 • ☒ А киш. —> печ. —> серце —> легені;
 • ◻ Б киш. —> підшл. з-за —> серце —> легені;
 • ◻ В киш. —> печ. —> серце —> нирки;
 • ◻ Г шлунок —> печінка —> серце —> легені.

4. У кровоносній системі вищих хребетних:

 • ☒ А артерії малого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ Б артерії великого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ В вени малого кола кровообігу містять венозну кров;
 • ◻ Г у серці кров рухається зі шлуночків у вени.

5. Між склерою та сітківкою ока міститься:

 • ☒ А судинна оболонка;
 • ◻ Б рогівка;
 • ◻ В мієлінова оболонка;
 • ◻ Г кон’юнктива.

6. Грудна клітка людини утворена:

 • ◻ А грудиною, лопатками, 12-ма парами ребер;
 • ◻ Б грудиною, грудними хребцями та справжніми ребрами;
 • ◻ В справжніми та несправжніми ребрами, ключицями, грудиною;
 • ☒ Г грудиною, грудними хребцями і 12-ма парами ребер.

7. Регуляторну функцію виконують білки:

 • ☒ А інсулін, АКТГ, глюкагон;
 • ◻ Б сироватковий глобулін і фібриноген;
 • ◻ В актин, міозин, тубулін;
 • ◻ Г сироватковий альбумін, гемоглобін.

8. Гіпертрихоз передається через Y-хромосому. Укажіть імовірність народження дитини з гіпертрихозом, якщо ця ознака виявлена у батька:

 • ◻ А 75 % хлопчики і 25 % дівчатка;
 • ☒ Б 100 % хлопчики і 0 % дівчатка;
 • ◻ В 50 % хлопчики і 50 % дівчатка;
 • ◻ Г 2/3 хлопчики і 1/3 дівчатка.

9. Критерії цитоплазматичної спадковості:

 • ☒ А успадкування тільки по материнській лінії й неможливість виявити зчеплення;
 • ◻ Б наявність кількісного менделівського розщеплення й різні результати...;
 • ◻ В успадкування тільки по батьківській лінії й відсутність кількісного...;
 • ◻ Г однакові результати реципрокних схрещувань.

10. Характеристикою гомеостазу клітини є:

 • ◻ А внутрішнє середовище клітини, що міститься між плазматичною...;
 • ◻ Б сукупність органел клітини;
 • ◻ B основа цитоплазми;
 • ☒ Гвідносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища клітини.

11. У складі молекули білка 100 амінокислот. Що важче: білок чи ген, який його кодує, й у скільки разів (Mr амінокислоти = 100; Mr нуклеотида = 345):

 • ◻ А білок важчий у 20,7 разу;
 • ◻ Б білок і ген мають однакову масу;
 • ☒ В ген важчий у 20,7 разу;
 • ◻ Г ген важчий у 2,7 разу?

12. Міжлінійна гібридизація — це:

 • ◻ А близькоспоріднене схрещування;
 • ☒ Б схрещування різних чистих ліній одного виду;
 • ◻ В схрещування особин різних видів;
 • ◻ Г отримання поліплоїдних форм.

13. Укажіть назви рослин, які належать до рослинного угруповання сфагнове болото:

 • ☒ 1 журавлина;
 • ◻ 2 папороті;
 • ☒ 3 росичка;
 • ☒ 4 пухівка;
 • ◻ 5 рогіз;
 • ☒ 6 багно.

14. Укажіть назви комах з неповним перетворенням:

 • ☒ 1 воша головна;
 • ◻ 2 блоха пацюкова;
 • ☒ 3 цвіркун;
 • ◻ 4 шершень;
 • ◻ 5 комар малярійний;
 • ☒ 6 сарана перелітна.

15. Укажіть методи дослідження травлення у людини:

 • ◻ 1 накладання фістули;
 • ☒ 2 зондування;
 • ◻ 3 удаване годування;
 • ◻ 4 електрофорез;
 • ☒ 5 ендоскопія;
 • ☒ 6 електрогастрографія.

16. Установіть відповідність між термінами та їх тлумаченнями:

 • 1 фототрофи;
 • 2 міксотрофи;
 • 3 гетеротрофи;
 • 4 хемотрофи;
 • А це організми зі змішаним типом живлення;
 • Б орг-ми, які живл. готов. орг. речовинами; В це організми, здатні до фотосинтезу;
 • Г це організми, здатні на пряму використовувати для своїх потреб космічну енергію;
 • Д це op-ми, які для синтезу орг. речовин використ. енергію, отр. під час хім. реакцій.

17. Запишіть назви трьох стадій гаметогенезу:

1. Стадія розмноження; 2. стадія росту; 3. стадія дозрівання.

18. 1. ____ — це добір, який приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм.

2. ____ — це добір особин, який супроводжується при сталому фенотипі звуженням норми реакції і ліквідує відхилення від неї.

3. ____ — це добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі.

 • А хвиля життя;
 • Б дрейф генів;
 • В розриваючий;
 • Г рушійний;
 • Д ізоляція;
 • Е стабілізуючий.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.