ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 5

1. Проаналізуйте твердження щодо внутрішньої будови моху сфагнуму, зображеної на рисунку, й виберіть помилкове:

 • ◻ А цифрою «1» позначено повітроносні клітини з отворами;
 • ◻ Б повітроносні клітини під час дощів накопичують воду;
 • ☒ В цифрою «2» позначено епітелій стебла;
 • ◻ Г цифрою «3» позначено фотосинтезуючі клітини.

2. Відрізки коренів з додатковими бруньками — це:

 • ◻ А коренеплоди;
 • ◻ Б корені-прич.;
 • ☒ В кореневі живці;
 • ◻ Г бульб.

3. До нагніздних птахів належать:

 • ☒ А горобцеподібні;
 • ◻ Б страусоподібні;
 • ◻ В гусеподібні;
 • ◻ Г куроподібні.

4. До м’якотілих черепах належить:

 • ◻ А китайський тріонікс;
 • ◻ Б супова черепаха;
 • ◻ В болотна черепаха;
 • ☒ Г шкіряста черепаха.

5. Укажіть, де розташований центр довільного сечовиділення:

 • ☒ А у корі півкуль;
 • ◻ Б проміжний;
 • ◻ В довгастий;
 • ◻ Г середній мозок.

6. Літерою «X» позначено:

 • ◻ А кришталик;
 • ☒ Б склисте тіло;
 • ◻ В склеру;
 • ◻ Г рогівку.

7. Рухову функцію виконують білки:

 • ◻ А альбуміни й глобуліни;
 • ☒ Б тубулін, актин і міозин;
 • ◻ В гемоглобін і порини;
 • ◻ Г гістони й антитіла.

8. Рецесивні гени гемофілії (h) і дальтонізму (d) зчеплені з Х-хромосомою на відстані 9,8 морганіди. Який відсоток гамет XHd можна очікувати в жінки...

 • ◻ А 45,1 %;
 • ◻ Б 90,2 %;
 • ☒ В 4,9 %;
 • ◻ Г 9,8 %.

9. На долю Ц-нуклеотидів у фрагменті ДНК припадає 20 %, що складає 600 нуклеотидів. Який відсоток і кількість тимінових нуклеотидів у даному фрагменті ДНК:

 • ◻ А 25 %, 800;
 • ◻ Б 30 %, 800;
 • ☒ В 30 %, 900;
 • ◻ Г 40 %, 700.

10. Укажіть пропущені слова. Відповідно до закону ... кожна з гамет не може одночасно нести два алельних гени:

 • ◻ А одноманітності гібридів першого покоління;
 • ◻ Б розщеплення ознак;
 • ◻ В незалежного комбінування станів ознаки;
 • ☒ Г чистоти гамет.

11. Довжина варіаційного ряду свідчить про:

 • ◻ А поширеність окремих варіант;
 • ◻ Б розмах модифікаційної мінливості;
 • ◻ В частоту мутацій;
 • ☒ Г межі модифікаційної мінливості.

12. Перший трофічний рівень пасовищних ланцюгів живлення становлять:

 • ◻ А редуценти, деструктори;
 • ☒ Б продуценти, найчастіше рослини;
 • ◻ В травоїдні тварини, фітофаги;
 • ◻ Г хижаки.

13. Укажіть твердження, справедливі щодо грибів:

 • ☒ 1 дихають киснем повітря;
 • ☒ 2 всмоктують прості органічні речовини всією поверхнею тіла;
 • ☒ 3 виділяють ферменти для позаклітинного травлення;
 • ◻ 4 належать до хемотрофних організмів;
 • ◻ 5 належать до автотрофних організмів;
 • ☒ 6 їх клітини містять одне або кілька ядер.

14. Укажіть твердження, справедливі щодо павуків:

 • ◻ 1 тіло їх поділене на голову, груди та черевце;
 • ☒ 2 мають чотири пари ходильних ніг;
 • ☒ 3 органи дихання — легеневі мішки та трахеї;
 • ◻ 4 очі прості, зазвичай їх чотири;
 • ☒ 5 характерне позакишкове травлення;
 • ◻ 6 усі види плетуть ловильну сітку.

15. Укажіть залози змішаної секреції:

 • ☒ 1 сім’яник;
 • ◻ 2 вилочкова залоза;
 • ◻ 3 щитоподібна залоза;
 • ◻ 4 надниркова залоза;
 • ☒ 5 підшлункова залоза;
 • ☒ 6 яєчник.

16. Установіть відповідність між явищами та процесами, що відбуваються:

 • 1 відновлення НАДФ;
 • 2 реакції матричного синтезу;
 • 3 гліколіз;
 • 4 окиснення H2S до H2SO4;
 • А фотосинтез;
 • Б хемосинтез;
 • В синтез ліпідів;
 • Г біосинтез білків;
 • Д енергеитичний обмін.

17. Запишіть три форми природного добору:

1. рушійний;

2. стабілізуючий;

3. дизруптивний (розриваючий).

18. 1. ____ — це багатоклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя.

2. ____ — це багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є гетеротрофне живлення та активний рух.

3. ____ — багатоклітинні еукаріоти, найзагальнішими особливостями яких є пластиди, фотоавтотрофне живлення та прикріплений спосіб життя.

 • А археї;
 • Б тварини;
 • В рослини;
 • Г віруси;
 • Д гриби;
 • Е бактерії.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.