Людина і світ. 11 клас: Опорні конспекти

Тема І. Вступ

1. Загальна характеристика курсу

2. Мета й завдання курсу “Людина і світ”

3. Поняття людини як біосоціальної істоти

4. Індивідуальність як феномен людини

5. Особа

6. Особистість

7. Персона

8. Громадянин

Тема ІI. Соціалізація особистості

9. Поняття “соціалізація”

10. Родинна соціалізація

11. Сім’я

12. Гендерна соціалізація особистості

13. Школа

14. Однолітки

15. Поняття “субкультура”

16. Молодіжна субкультура

Тема ІIІ. Стереотипи та упередження

17. Стереотипи та роль їх у житті людини і суспільства

18. Гендерні стереотипи

19. Поняття дискримінації

20. Ксенофобія

21. Расизм

22. Упередження

Тема ІV. Конфлікти

23. Поняття “конфлікт”

24. Джерела виникнення конфліктів

25. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

26. Соціальні конфлікти

27. Конфлікти в сім’ї

28. Місце конфліктів у людському спілкуванні

Тема V. Соціум

29. Поняття соціуму — суспільства людей

30. Суспільні відносини

31. Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства

32. Соціальна структура суспільства

33. Стратифікація сучасного українського суспільства

Тема VI. Соціальна мобільність

34. Поняття соціальної мобільності

35. Спілкування та співпраця як перспективи розвитку соціуму

36. Поняття комунікації та комунікативності

37. Участь у житті суспільства

Тема VIІ. Права, свободи та відповідальність

38. Права людини в історії людства

39. Еволюція уявлень про права людини в історії людства

40. Поняття прав і свобод людини

41. Покоління прав людини

42. Сутність стосунків між людиною та державою

43. Права та відповідальність людини і громадянина

44. Відповідальність держави перед людиною

45. Дотримання прав і відповідальність

Тема VІIІ. Громадянське суспільство

46. Поняття громадянського суспільства

47. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства

48. Світовий досвід розвитку й консолідації громадянського суспільства

49. Становлення громадянського суспільства в Україні

Тема ІХ. Політичні інститути та процеси

50. Походження поняття “політика”

51. Політика як суспільне явище

52. Політична система: сутність, структура, функції

53. Політичні партії

54. Опозиція

55. Лобізм

56. Політична еліта та політичне лідерство

Тема Х. Демократія

57. Поняття, форми та принципи демократії

58. Ідеали та цінності демократії

59. Демократія як політичний режим та народовладдя

60. Вибори як інструмент демократії

61. Типи виборів

62. Виборчі системи

63. Виборча система в Україні

64. Поняття “громада”

65. Територіальне громадське та місцеве самоврядування

66. Шкільне самоврядування

67. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством

Тема ХІ. Засоби масової інформації

68. Види та функції засобів масової інформації

69. ЗМІ як засіб формування громадської думки

70. ЗМІ в демократичному суспільстві

71. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства

72. Свобода слова та цензура

73. Інформаційний простір в Україні

Тема ХІІ. Нація

74. Поняття “нація”

75. Нація етнічна та нація політична

76. Світовий досвід націєтворення

77. Нація і націоналізм

78. Формування політичної нації в Україні

Тема ХІІІ. Полікультурність

79. Поняття полікультурності як добросусідства культур

80. Самобутність та рівноцінність різних культур

81. Міжнаціональні відносини та причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання

82. Міжконфесійні стосунки та вплив їх на життя в полікультурному суспільстві

Тема ХІV. Україна і світ

83. Україна в структурі загальноцивілізаційного процесу

84. Геополітичне становище сучасної України

85. Місце України в інтеграційних процесах у Європі

86. Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти

87. Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства й співпраці між народами

88. Внесок українців у світову науку і культуру

Підсумковий урок

89. Я — член сім’ї

90. Я — громадянин держави

91. Я — громадянин планети ЗемляПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.