Історія української культури. Курс лекцій

Лекція 1. Вступ до курсу „Історія української культури”

1.1. Концептуальні підходи щодо визначення категорії «культура»: її сутності, функцій та структури

1.2. Поняття світової та національної культури

1.3. Періодизація, джерельна база, методологічні принципи вивчення історії української культури

Лекція 2. Культура первісного суспільства і давніх цивілізацій на території сучасної України

2.1. Первісні культури на теренах сучасної України

2.2. Культура народів Кіммерії, Скіфії і Сарматії

2.3. Антична культура полісів Північного Причорномор’я

Лекція 3. Культура Київської Русі, Галицько-Волинського князівства

3.1. Соціально-історичні умови становлення і розвитку культури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

3.2. Мова, писемність, освіта, науково-технічні знання

3.3. Література і фольклор

3.4. Містобудування та архітектура. Особливості галицької архітектури

3.5. Живопис та декоративно-прикладне мистецтво

Лекція 4. Українська культура ХІV – першої половини ХVІІ ст.

4.1. Національно-культурні процеси й духовне життя в Україні у XIV-XV ст.

4.2. Культура України в ХVI - першій половині ХVІІ ст.

Лекція 5. Культура українського народу в другій половині XVII – XVIII ст.

5.1. Соціально-історичні умови становлення і розвитку культури др. полов. XVII-XVIII ст.

5.2. Освіта та наука

5.3. Література, усна народна творчість, музика і театр

5.4. Архітектура і живопис

Лекція 6. Українська культура ХІХ – початку ХХ ст.

6.1. Розвиток української культури у першій половині XIX ст.

6.2. Українська культура в другій половині XIX ст.

6.3. Розвиток української культури в перше десятиліття XX ст.

Лекція 7. Українська культура доби Першої світової війни, революції та громадянської війни 1917 – початку 1920-х рр.

7.1. Основні тенденції у розвитку культури. Культурні процеси в Україні в роки Першої світової війни

7.2. Розвиток освіти та науки

7.3. Новітні тенденції, національна самобутність у театральному, образотворчому мистецтві та літературі у часи Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР

Лекція 8. Українська культура в міжвоєнний період

8.1. Соціально-історичні умови становлення і розвитку української культури

8.2. Особливості національно-культурного будівництва в 1920-ті рр.

8.3. Стан культури в Україні у 1930-ті рр.

Лекція 9. Українська культура в роки Другої світової війни

9.1. Процес радянізації і розвиток культури західноукраїнських земель

9.2. Початок війни. Мобілізація духовних сил народу

9.3. Наука і освіта України у часи війни

9.4. Література і мистецтво у солдатській шинелі

Лекція 10. Культура Радянської України у другій половині 1940-х – 1980-ті рр.

10.1. Культурне життя України в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.

10.2. Українська культура за доби хрущовської «відлиги»

10.3. Особливості культурного розвитку України в 1970-1980-х рр.

Лекція 11. Культурне життя української еміграції

11.1. Проблеми типологізації еміграції. Особливості процесу еміграції з України

11.2. Культурна праця української діаспори в Європі

11.3. Внесок українців Америки та Австралії у світову та українську культуру

11.4. Культурне життя українців у Росії

Лекція 12. Українська культура на межі тисячоліть

12.1. Культурне життя в Україні в умовах соціально-економічних трансформацій 90-х років XX ст.

12.2. Проблеми культурного розвитку українського суспільства в умовах поглиблення глобалізації на початку XXI ст.