Географія. Опорні конспекти. Україна у світі: природа, населення. 8 клас

Географія. Опорні конспекти. Україна у світі: природа, населення. 8 клас

Навчальний матеріал посібника відповідає новій програмі з географії для 8 класу. Курс «Україна у світі: природа, населення» розпочинає знайомство з нашою державою. Він складається зі вступу та чотирьох розділів: «Географічна карта та робота з нею», «Географічний простір України», «Природні умови і природні ресурси України», «Населення України та світу».

До кожної теми географії у 8 класі розроблено опорні конспекти, у змісті яких чітко висвітлено теоретичний матеріал згідно з вимогами оновленої навчальної програми з відповідними ілюстраціями. Матеріал навчального посібника допоможе учням самостійно та якісно підготуватись до перевірки знань поточного (до кожного уроку) та тематичного контролю (з окремих тем і розділів).

Посібник призначений для учнів, учителів, студентів-географів.

Вступ

Конспект № 1. Фізична та суспільна географія України

Конспект № 2. Дослідження території України

Розділ I. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

Конспект № 3. Зображення України в картографічних творах

Конспект № 4. Картографічні проекції

Конспект № 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

Тема 2. Топографічна карта

Конспект № 6. Читання та практичне використання топографічних карт

Конспект № 7. Практичне використання топографічних карт. Визначення географічних і прямокутних координат за топографічною картою

Конспект № 8. Визначення напрямків, відстаней, площ, висот за топографічною картою

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

Конспект № 9. Політична карта світу

Конспект № 10. Географічне положення України

Тема 2. Формування території України

Конспект № 11. Територіальні зміни меж України з XX ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Конспект № 12. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси

Розділ III. Природні умови та природні ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Конспект № 13. Форми земної поверхні та рельєф України

Конспект № 14. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення

Конспект № 15. Тектонічні структури України. Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами

Конспект № 16. Геологічна будова території України

Конспект № 17. Типи рельєфу за походженням

Конспект № 18. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини

Конспект № 19. Рудні та нерудні корисні копалини

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Конспект № 20. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація

Конспект № 21. Атмосферна циркуляція, підстильна поверхня, їх взаємодія

Конспект № 22. Кліматичні показники та їх розподіл в Україні. Регіональні відмінності клімату

Конспект № 23. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

Конспект № 24. Склад вод суходолу. Основні характеристики річки

Конспект № 25. Найбільші річкові системи України

Конспект № 26. Лимани та озера

Конспект № 27. Болота, їх типи. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України та їх перерозподіл

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Конспект № 28. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти

Конспект № 29. Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

Конспект № 30. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні

Тема 6. Тваринний світ

Конспект № 31. Різноманітність тваринного світу. Закономірності тваринного світу України

Тема 7. Ландшафти України

Конспект № 32. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів України

Конспект № 33. Природні зони мішаних і широколистих лісів

Конспект № 34. Лісостепова природна зона

Конспект № 35. Степова природна зона

Конспект № 36. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, рельєф

Конспект № 37. Українські Карпати: клімат, води суходолу, вертикальна поясність ландшафтів, природні області, охорона природи

Конспект № 38. Кримські гори: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф

Конспект № 39. Кримські гори: клімат, внутрішні води, органічний світ, природні області, охорона природи

Конспект № 40. Природні умови та ресурси Чорного моря, проблеми їх використання

Конспект № 41. Природні умови та ресурси Азовського моря, проблеми їх використання

Тема 8. Природокористування

Конспект № 42. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки

Конспект № 43. Природокористування в умовах сталого розвитку

Конспект № 44. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України

Конспект № 45. Динаміка чисельності населення світу та України

Конспект № 46. Природний рух населення світу та України

Конспект № 47. Механічний рух населення: причини та види міграцій, основні напрями міграційних потоків у світі й Україні. Українська діаспора

Конспект № 48. Статевовіковий склад населення світу й України

Тема 2. Розселення

Конспект № 49. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та в Україні

Конспект № 50. Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу

Конспект № 51. Урбанізація

Тема 3. Етнічний склад населення

Конспект № 52. Етнічний склад населення світу

Конспект № 53. Національний склад населення України

Тема 4. Релігійний склад населення

Конспект № 54. Релігійний склад населення

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

Конспект № 55. Трудові ресурси й економічноактивне населення

Конспект № 56. Проблеми зайнятості населення в Україні

Короткий словник термінів і понять