Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг, від грец. трофе — живлення) — це перенесення речовин та енергії, які містяться в кормі, від її джерела (зелені рослини) через низку організмів шляхом поїдання одних видів іншими (корм —> споживач). Кожна ланка ланцюга живлення називається трофічним рівнем.

В екосистемах розрізняють два типи трофічних ланцюгів: пасовищні та детритні. Пасовищні ланцюги живлення (ланцюги виїдання) починаються зеленими рослинами, а завершуються редуцентами. Детритні ланцюги живлення (ланцюги розкладання) починаються з мертвих рослин і тваринних залишків, їх екскрементів і переходять до дрібних тварин і мікроорганізмів (редуцентів: бактерій, грибів, червів, личинок, комах), які ними живляться.

Основним джерелом надходження енергії в пасовищний ланцюг живлення є Сонце. Ця енергія необхідна для процесу фотосинтезу, який відбувається в зелених рослинах. Зелені рослини формують перший трофічний рівень, в них утворюється органічна речовина (глюкоза). Другий трофічний рівень формують первинні консументи (консументи І порядку, травоїдні тварини), третій — вторинні консументи (консументи II порядку, м’ясоїдні тварини та паразити) і т. д.

Спрощена схема ланцюга живлення

У ланцюгах живлення при переході корму з одного рівня до іншого завжди відбувається втрата енергії. Лише 10-15 % енергії корму кожна ланка може передати наступній. Решта енергії використовується самим організмом на різноманітні процеси життєдіяльності (дихання, роботу м’язів, виділення тощо).

Такі лінійні ланцюги у природі трапляються дуже рідко. Зазвичай ланцюги галузяться та утворюють трофічні сітки. Адже один і той самий організм може живитися як рослинним, так і тваринним кормом; хижак може живитися консументами І або II рівня; багато тварин живиться і живими, і мертвими тваринами тощо.

Спрощена схема трофічної сітки

Руйнування будь-якої ланки трофічної сітки порушує рівновагу в екосистемі. Тому втручатися в її життя вкрай небезпечно.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

• Головним джерелом енергії для переважної більшості живих організмів на Землі є Сонце.

• Основу будь-якої екосистеми становлять ланцюги живлення (трофічні ланцюги). Початком ланцюга живлення є зелені рослини (продуценти — автотрофи). Їх споживають консументи (гетеротрофи). Органічні залишки продуцентів і консументів споживають редуценти (мінералізують їх). Редуценти повертають мінеральні солі в навколишнє середовище. Таким чином усі речовини у природі здійснюють колообіг. Лише сонячна енергія йде на Землю односпрямованим потоком.

• Ланцюги живлення багаторазово галузяться і переплітаються, утворюючи трофічні сітки.

• Втручання в будь-який ланцюг трофічної сітки порушує її функціонування.

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Від кого організми отримують енергію та як вони її витрачають?

2. Чому продуценти вважають основою будь-якої екосистеми?

3. Як пов’язані між собою продуценти і консументи?

4. Поясніть, чи можуть гетеротрофні організми (консументи) перебувати у відношеннях «хижак — жертва»? Наведіть приклади.

5. Якою є роль редуцентів в екосистемах?

6. Наведіть приклади негативного та позитивного втручання людини в екосистеми?