Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН. ЕЛЕМЕНТАРНА РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Компоненти поведінки тварин: вроджені (таксиси, безумовні рефлекси, інстинкти), набуті (научіння, умовні рефлекси), елементарна розумова діяльність.

Схема еволюції поведінки тварин: таксиси —> безумовні рефлекси —> інстинкти —> научіння —> елементарна розумова діяльність.

І. Таксиси — це впорядковані вільні переміщення твариноподібних організмів, викликані зовнішніми стимулами (подразниками). Якщо рух відбувається у напрямку джерела подразнення (світло, температура, волога тощо), то це позитивний таксис, якщо від джерела — негативний. Завдяки таксисам твариноподібні організми уникають несприятливих умов та знаходять корм.

Реакція інфузорії-туфельки на корм (хемотаксис)

Реакція амеби на світло (фототаксис)

Уже у твариноподібних організмів виявлено зачатки індивідуальної пристосованості — звикання до стимулу. Наприклад, вони здатні розрізняти кормові й некормові об’єкти тощо.

II. Безумовні рефлекси — де відносно сталі, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішні та зовнішні подразники, здійснювані за участі нервової системи. Такі рефлекси є пристосуванням до стабільних умов навколишнього середовища і є життєво важливими, без яких організм гине у перші ж хвилини після народження. Наприклад, дихальні, харчові, захисні тощо.

Безумовні рефлекси властиві тваринам, у яких з’являється нервова система. Вперше нервова система виникла у кишковопорожнинних.

Реакція гідри (безумовний рефлекс) у відповідь на больове подразнення

III. Інстинкти — це поведінка, яка базується на спадково обумовленій програмі та не вимагає для свого розвитку спеціального научіння. Інстинкти є сукупністю пов’язаних між собою безумовних рефлексів, які характерні для особин даного виду у певних умовах (вроджена поведінка). Для запуску цієї форми поведінки необхідні особливі пускові механізми (тривалість світлового дня, зміна забарвлення, запахи тощо).

Материнський інстинкт

Інстинкти є однією з форм пристосування тварин до умов життя, виживання та відтворення виду.

IV. Научіння — це поведінка, яка формується поступово, в міру накопичення індивідуального досвіду. Научіння базується на вроджених формах поведінки. Проте воно є більш досконалим пристосуванням до умов існування, тому що дає можливість діяти у випадках, коли ці умови несподівано змінюються.

Інстинкт і соціальне научіння

Запам'ятовування (імпринтинг — фіксація в пам’яті)

V. Елементарна розумова діяльність тварин.

Розумова діяльність — це здатність тварин уловлювати закономірності, що зв’язують предмети та явища навколишнього середовища, а також використовувати знання цих закономірностей у нових умовах. Розумова діяльність — це вища форма пристосування (адаптації) до умов середовища. Завдяки їй організм не тільки пристосовується до нестабільних умов, а й може передбачати ці зміни та враховувати їх у своїй поведінці.

Особливості елементарної розумової діяльності тварин:

• відсутність спадкової програми відносно конкретної проблеми;

• відсутність попереднього научіння;

• швидке прийняття рішення.

Елементарна розумова діяльність проявляється у тварин, які «знаходять» нові способи розв’язання завдань. Найчастіше такі тварини використовують знаряддя праці. Наприклад, щоб дістати підвішені банани, шимпанзе будує вишку з ящиків. І це вже умовним рефлексом назвати не можна. Це — випадок утворення знання, вловлювання зв’язку між предметами та явищами.

Загалом поведінка тварин — це складне поєднання як вроджених, так і набутих форм пристосувальної діяльності.

Пристосувальне значення поведінки тварин

Отже, поведінка тварин — один зі способів пристосування до різноманітних умов середовища та до їх змін. Поведінкові реакції мають адаптивний (пристосувальний) характер. Вони сприяють виживанню конкретної особини та виду в цілому. Проблеми, пов’язані зі змінами в навколишньому середовищі, практично однакові для всіх тварин. Проте кожен вид тварин вирішує їх по-своєму. Поведінка так само різноманітна в особин різних видів, як і їх розміри, форма, забарвлення тіла, запах, звуки тощо.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

• Компоненти поведінки тварин: таксиси, безумовні рефлекси, інстинкти, научіння, елементарна розумова діяльність, тобто вроджені та набуті упродовж життя. Набута поведінка — це результат індивідуального досвіду.

• Одноклітинним твариноподібним організмам властиві таксиси та зачатки індивідуальної пристосованості.

• Рефлекси з’являються у тварин, у яких виникла нервова система.

• На рівень складності поведінки тварин впливають як особливості будови нервової системи, так і способу життя.

• Вища форма адаптації до умов середовища — розумова діяльність. Завдяки їй тварина не тільки пристосовується до нестабільних умов, а й може передбачати ці зміни та враховувати їх у своїй поведінці. Розумова діяльність пов’язана з розвитком кори великих півкуль головного мозку, особливо лобних часток.

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Що таке поведінка тварин? Якими є компоненти поведінки тварин?

2. Як одноклітинні твариноподібні організми реагують на зміни навколишнього середовища?

3. Чим відрізняються безумовні рефлекси від інстинктів?

4. Чим відрізняються інстинкти від научіння?

5. Яким тваринам властива елементарна розумова діяльність?

6. Яке значення має поведінка в житті тварин? Чому ви так вважаєте?