Історія України опорні конспекти 9 клас

Вступ

Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську)

Україна за умов загальноєвропейської кризи аграрно-ремісничої цивілізації

Українське національне відродження

Тема 1. Формування модерної української нації

Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.

Від етносу до нації, від Малоросії та Галицької Русі до України

"Українське питання" — проблема панівних націй

Чим поняття „українська нація” відрізняється від поняття „українська народність” або „український етнос”.

Староукраїнство й українство Нового часу

"Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості

Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців

Пошук науково-історичних підвалин української окремішності

Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху

Російська панславістська, польська федеративна й українська слов’янофільська теорії

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства

Ідея соборності українських земель

Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.

Українські землі в складі Російської імперії

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ

Національне становище українського населення

Соціальне становище українського населення

Військові поселенці

Проникнення буржуазних рис житія у побут мешканців міста і села

Життя великих міст

Долучення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Регіональний поділ західноукраїнських земель

Політика австрійського уряду щодо українців

Національне становище українського населення

Соціальне становище українського населення

Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села

Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель у першій третині XIX ст.

Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 pp.

Україна в російсько-французькій війні 1812 р.

Наполеонівська армія в Україні

Російсько-турецька війна 1828—1829 pp.

Азовське козацьке військо

Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні на початку XIX ст.

Національна ідея в суспільно-політичному русі України

“Історія русів”

Українська автономістська ідея

Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України

Новгород-Сіверський гурток

Українське культурне відродження на Слобожанщині

Пропаганда вільнолюбних ідей у навчальних закладах

Українське національне відродження у Західній Україні

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Пробудження національного життя

Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків

“Руська трійця”

Російський визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20 — 30-х роках XIX ст.

Масонство в Україні

“Малоросійське товариство”

Діяльність декабристів в Україні

Повстання Чернігівського полку (29 грудня 1825 р. — 3 січня 1826 р.)

Польське повстання 1830 — 1831 pp. і Україна

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.

Сільське господарство

Розвиток сільського господарства

Аграрні відносини в українських землях

Спроба царського уряду вирішити селянське питання в першій половині XIX ст.

Розвиток промисловості

Початок промислової революції

Формування фабрично-заводської промисловості

Будівництво залізниць

Міста

Розвиток внутрішньої торгівлі

Зростання морських портів

Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії

Кооперативний рух

Повсякденне життя українців у місті

Соціально-економічне життя українців під владою Російської імперії

Соціальне становище українського населення

Економічне становище українського населення

Соціальні рухи та виступи в Україні в першій половині XIX ст.

Приклади соціальних рухів та виступав в Україні. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців

Селянські виступи під проводом У. Кармелюка (1813-1835 pp.)

«Київська козаччина»

Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської імперії

Соціальне становище українського населення

Економічне становище українського населення

Антикріпосницька боротьба на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

Кирило-Мефодіївське братство

Утворення Кирило-Мефодіївського братства

Програмні документи братства

Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 pp. в Австрійській імперії

Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження

Утворення та діяльність Головної руської ради (1848-1851)

Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі (1848 р.)

Участь українців у виборах до австрійського парламенту

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Розвиток освіти та науки

Особливості розвитку культури

Капіталізація і її вплив на культуру

Освіта

Відкриття вищих і середніх навчальних закладів

Наука. Видатні вчені

Розвиток літератури, театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Нова українська література як відображення тенденцій суспільного розвитку

Театр як відображення тенденцій суспільного розвитку

Музика в пошуках українського мистецького стилю

Образотворче мистецтво в пошуках українського мистецького стилю

Скульптура

Архітектура в пошуках українського мистецького стилю

Традиційно-побутова культура

Традиційно-побутова культура у селі

Традиційно-побутова культура у місті

Антагонізм міста і села

Релігійне життя

Доля української жінки

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.

Аграрна реформа 1848 року на західноукраїнських землях

Скасування панщини та кріпосної залежності селян в Галичині, Буковині та на Закарпатті

Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях

Розвиток промисловості

Формування фабрично-заводської промисловості

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

Зміни в сільському господарстві

Капіталізація

Ринкові відносини

Розвиток капіталістичного способу виробництва після скасування кріпосного права в Україні

Поширення вільнонайманої праці

Розвиток промисловості

Особливості індустріалізації в Україні

Розвиток міст і сіл

Розширення внутрішнього ринку

Торгівля

Українські підприємці

Реформи адміністративно-політичного управління у 60—70-х роках XIX ст. у підросійській Україні

Зміни в соціальній структурі суспільства

Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя

Доля української жінки

Початок трудової еміграції

Тема 6. Національна ідея

Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях

Українське питання, його головні засади і принципи

Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини

Хлопоманство

Народовці

Малоросійство

Подвійна лояльність української еліти

Український соціалізм

Націонал-демократична течія — галицькі народовці і київські старогромадівці

Ідея територіалізму — патріотизму землі та концепт „українська політична нація”

Національний соціал-демократизм

Участь представників різних етносів в українському визвольному русі

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половиш XIX ст.

Громадівський рух

Початок громадівського руху наприкінці 50-у 60-ті роки

Київські та інші громади

Журнал “Основа” - Володимир Антонович

Валуєвський циркуляр (1863 р.)

Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях

Політичні реформи 60-х років

Основні течії суспільно-політичного руху 50—60-х років XIX ст. на західноукраїнських землях

Культурно-освітнє товариство "Просвіта"

Польське повстання 1863—1864 pp. і Україна

Громадівський рух у 70-90-х роках XIX ст.

Відродження громадівського руху

Південно-західний відділ Російського географічного товариства

Київський телеграф” (1859 р.)

Емський указ

Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях

Робітничий рух

Ліберальний рух

Братство тарасівців (1892 р.)

Діяльність народовців у другій половині 70 — у 90-х роках XIX ст.

Діяльність галицьких народовців

Радикальний рух у Галичині

“Новоерівська” політика народовців

Утворення першої політичної партії в Україні

Утворення УСДП та УНДП

Самостійницька позиція партій Західної України

Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст.

Особливості розвитку української культури

Освіта

Початкова освіта

Середня освіта

Недільні школи в Наддніпрянській Україні

Відкриття вищих навчальних закладів

Наука

Наукові товариства і вчені

Література, живопис, архітектура, музика

Література

Драматургія

Театр

Архітектура та містобудування

Живопис

Скульптура

Музика

Музеї

Українські підприємці-благодійники

Розвиток української нації

Фольклор

Декоративно-ужиткове мистецтво

Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут

Зміни в житті українських жінок

Особливості релігійного життя

Тема 9. Наш край наприкінці ХVIII — в ХIX ст.

Особливості модернізації регіону і краю в другій половиш ХVIII — на початку XIX ст.

Особливості адміністративно-територіального устрою та регіональний поділ краю

Особливості модернізації регіону і краю

Вплив адміністративно-територіальних реформ 60—70-х років XIX ст. на систему управління краю

Соціальний склад населення

Етнічний склад мешканців

Міграція

Господарське життя

Стан сільського господарства

Стан розвитку промисловості і торгівлі

Духовне життя

Вірування, звичаї, традиції, побут

Вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення

Особливості розвитку культури

Повсякденне життя різних верств місцевого населення

Хронологічна таблиця

Термінологічний словник