Календарно-тематичне планування. Історія України. 8 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з Історії України. 8 клас

(1,5 години на тиждень, 52 – на рік)

Історія України: підруч. для 8-го кл. загально-освіти. навч. закл./В. С. Власов. - Київ: Генеза, 2016. - 256 с.: іл.

Тема

Дата

Примітка

Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)

1.

Суспільно-політичне життя

2.

Господарське життя

3.

Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі

4.

Церковне життя та братський рух.

5.

Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

6.

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верст суспільства

7.

Культурно-освітнє життя та книговидання

8.

Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво

9.

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

10.

Узагальнення «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)»

11.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)»

Розділ 2. Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

12.

Виникнення Запорізької Січі

13.

Військово-політична організація українського козацтва

14.

Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

15.

Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна

16.

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

17.

Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст.

18.

Узагальнення «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

19.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

20.

Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр.

21.

Утворення української козацької держави – Гетьманщини

22.

Практичне заняття. Богдан Хмельницький, Іван Богун, Ярема Вишневецький, Адам Кисіль та ін. як політик і людина (на вибір учня)

23.

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651–1653 рр.

24.

Українсько-московський міждержавний договір 1654 р.

25.

Продовження Національно-визвольної війни 1654–1657 рр.

26.

Узагальнення «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

27.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

28.

Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського

29.

Поділ Гетьманщини

30.

Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. 17 ст.

31.

Правобережна Україна в останній чверті ХVІІ ст.

32.

Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

33.

Гетьманщина за правління Івана Мазепи

34.

Козацька Україна після Полтавської битви

35.

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей»

36.

Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

37.

Узагальнення «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»

38.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»

Розділ 5. Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

39.

Гетьманщина у 20–40 рр. ХVІІІ ст.

40.

Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.

41.

Слобідська Україна в другій половині ХVІІІ ст.

42.

Південна Україна

43.

Правобережна Україна та західноукраїнські землі

44.

Розвиток освіти, науки та музичної культури

45.

Архітектура та образотворче мистецтво

46.

Практичне заняття. Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела

47.

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко

48.

Узагальнення «Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.»

49.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.»

50.

Узагальнення до курсу «Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу»

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Історія України. 8 клас. 2019/2020 н. р.