Інтенсивна підготовка до ЗНО 2011 з історії України. Зовнішнє незалежне оцінювання по історії України скорочений курс підготовки

З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ПРАДАВНЮ ДОБУ

Виникнення людського суспільства

Залюднення українських земель за доби палеоліту

Розвиток людського суспільства на українських землях за часів мезоліту

Перехід до відтворюючого господарства за часів неоліту

Українські землі за часів енеоліту. Трипільська культура

Зміни в житті людей протягом бронзового віку

Перші державні об'єднання на півдні України за часів ранньої залізної доби

Кіммерійці

Скіфи

Античні міста Північного Причорномор'я

Таври

Сармати

Проблема етногенезу слов'ян

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ЗА ДОБИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V — середина XI ст.)

Велике переселення народів і розвиток історичних подій на території України

Походження назви «Русь»

Утворення держави Київська Русь

Київська Русь у роки князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава (882—972 pp.)

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ЗА ДОБИ РОЗВИНЕНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (друга половина XІ—середина XVI ст.)

Роздробленість Київської Русі

Монголо-татарська навала

Галицько-Волинська держава

Виокремлення української народності із загальноруської спільноти

Українські землі під владою Литви

Перехід Галичини під владу Польщі

Історична доля Буковини й Закарпаття в XIV — першій половині XVI ст.

Перехід Криму і Північного Причорномор'я під владу Османської імперії

Перехід північно-східних українських земель до складу Московської держави

Передумови об'єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства

Остаточна ліквідація автономії руських князівств у складі Литви

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (у другій половині XVI — першій половині XVII ст.)

Остаточна ліквідація автономії руських князівств у складі Литви

Люблінська унія 1569 р.

Наслідки Люблінської унії для українських земель

Берестейська церковна унія 1596 р.

Реформація в Україні

Контрреформація на українських землях

Українське національно-культурне відродження

Острозька академія

Поява книгодрукування в Україні

Полемічна література

Братства

Києво-Могилянська академія

Церковна реформа Петра Могили

Виникнення українського козацтва

Запорозька Січ — козацька республіка

Визвольний рух в Україні в XVI — першій половині XVII ст. Козацько-селянські повстання

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648—1657 pp.)

Злет політичної кар'єри Б. Хмельницького

Події 1648-1652 pp.

Політичний і соціально-економічний лад козацької республіки — Гетьманщини

Хід війни в 1652—1657 pp.

Заселення, політичний і соціально-економічний устрій Слобожанщини

Період Руїни (друга половина XVІІ ст.)

Гетьманування І. Виговського

Політика Ю. Хмельницького (1659— 1663 pp.). Розкол України на Правобережну та Лівобережну

Андрусівське перемир'я

Гетьманування П. Дорошенка. Боротьба за возз'єднання українських земель

УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVІІI СТ.

Північна війна і Україна

Конституція П. Орлика

Гетьманування Д. Апостола

Значення козацької доби в історії України

Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій (кінець XVIІІ ст.)

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Росії

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії

Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в XIX ст.

Українці в загальноросійському і польському суспільно-політичних рухах

Кирило-Мефодіївське братство

Діяльність громад

Концепція громадівського соціалізму

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у XIX ст.

«Руська трійця»

Революція 1848—1849 pp. в Австрійській імперії та події на західноукраїнських землях

Москвофіли і народовці в Галичині

Політизація українського національно-визвольного руху

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ у XIX ст.

Капіталізація економіки Наддніпрянщини

Економічний розвиток західноукраїнських земель

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ на початку XX ст.

Подальша політизація українського революційно-визвольного руху

Наддніпрянщина в роки революції 1905—1907 pp. у Російській імперії

Політика російського самодержавства щодо України в 1907—1914 pp.

Столипінська аграрна реформа в Україні

УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1914-1918 pp.)

Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій

Воєнні дії на території України

Національний руху Галичині й Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни

Формування та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців

Наслідки Першої світової війни

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920 pp.)

Початок Української революції, утворення Центральної Ради

Політичні події липня 1917—квітня 1918 рр.

Українська держава під владою П.Скоропадського

Директорія УНР

Західноукраїнська народна республіка

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (1919-1939 pp.)

Установлення радянської влади в Україні

Україна й утворення СРСР

Політика більшовиків в Україні в 1919—1921 pp. «Воєнний комунізм»

Голодомор в Україні в 1921 — середині 1923 р.

УРСР в умовах нової економічної політики

Політика українізації (коренізації) в 1920-х pp.

Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні в 1920—1930-ті pp.

Політика суцільної колективізації та розселянювання України

Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Громадсько-політичне й культурне життя в Україні в 1930-х pp.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

Українські землі у складі Польщі

Українські землі у складі Чехословаччини

Українські землі у складі Румунії

УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945 pp.)

Початок Другої світової війни. Об'єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939-1941 pp.

Окупація України військами Німеччини та її союзників

Окупаційний режим в Україні в 1941—1944 рр.

Рух Опору

Визволення України від німецько-фашистських загарбників

Культура України в роки Великої Вітчизняної війни

УКРАЇНА в 1945 — першій половині 1950-х pp.

Адміністративно-територіальні зміни

Україна — співзасновниця ООН

Відбудова господарства

Голод 1946—1947 pp.

Грошова реформа 1947 р.

Культурне життя в Україні

УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (середина 1950 — середина 1960-х pp.)

Суспільно-політичне життя в Україні

Спроби реформування економіки України наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х pp.

Культура і духовне життя в Україні. Виникнення дисидентського руху

УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 рр.)

Економічний розвиток

Суспільно-політичне життя. Загострення політико-ідеологічної кризи радянського ладу

Опозиційний рух з Україні

Культура й духовне життя України

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Перебудова в СРСР і Україні

Прийняття Декларації про державний суверенітет України

Спроба державного перевороту у серпні 1991 р. Здобуття Україною незалежності

УКРАЇНА В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Економічний розвиток

Державотворчі процеси

Конституційний процес

Формування багатопартійної системи

Внутрішньополітичні події після 1996 р.

Культурне й духовне життя суспільства

Зовнішня політика

Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева революція»

Вибори Верховної Ради України 2006, 2007 pp.