Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Універсал Богдана Хмельницького ніжинському купцеві Гнатові Івановичу на вільну безмитну торгівлю (1649 p., серпня 26/вересня 5)

Богдан Хмелницкии, гетман з Войском его кор[олевскои] милости Запорозким.

Ознаимуем тим писане нашим кожному, кому би о том ведати належало, иж дали есмо сего на[шо]го универсалу Игнатови Ивановичови для вшелякое обороны, сурово приказуючи, абы оному, яко чоловекови купецкому, з яким, колвек товаром, так до Нежина едучому, яко и где бы колвек мел ехати, нихто не важився жадное кривды и перенагабаня чинити и жебы был всюда доброволне,безмитне и в целости з овсеми своимим речами пропусчонии, ыначеи не чинячы.