Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України

І. НАЙДАВНІШІ ЧАСИ. ПОЧАТКИ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

1.1. Зародження та розвиток родового ладу в Україні

1.2. Племена трипільської культури

1.3. Кіммерійці й таври на території України в давнину

1.4. Скіфи і сармати

1.5. Античні міста-держави і колонії в Криму

1.6. Східні слов’яни на території України. Антське царство

II. КИЇВСЬКА РУСЬ

2.1. Передумови утворення Київської держави. Київське князівство за Аскольда

2.1. Передумови утворення Київської держави. Київське князівство за Аскольда

2.3. Київська держава за перших князів династії Рюриковичів, кінець IX—X ст. (Олег, Ігор, Ольга, Святослав)

2.4. Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі

2.5. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. "Руська правда"

2.6. Правління Ярославичів. Любецький з'їзд князів

2.7. Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха

2.8. Боротьба руських князівств з кочівниками

2.9. Соціально-економічний розвиток Київської держави в IX—XII ст.

2.10. Виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови

2.11. Історичне значення Київської Русі


III. ПОЛІТИЧНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА.
МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА

3.1. Політична роздробленість Київської держави

3.2. Самостійні князівства на українських землях

3.3. Галицьке й Волинське князівства. Утворення Галицько-Волинської держави

3.4. Галицько-Волинська держава за Данила Галицького

3.5. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького

3.6. Монгольська навала на українські землі, її наслідки

IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ XIV-XVI СТ.

4.1.Польська експансія на українські землі у XIV-XV ст.

4.2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

4.3.Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави

4.4. Господарське життя в Україні в XIV—XV ст.

4.5. Соціально-політичні процеси в Україні в XIV-XV ст.

4.6. Українська шляхта у XIV-XVI ст. Костянтин (Василь) Острозький

4.7. Церковне життя у другій половині XIV-XV ст.

4.8. Реформаційні і контрреформаційні рухи на українських землях. Ідеї реформації в діяльності братств

4.9. Українські землі в складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.

V. ВИНЕКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА.
КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКІ РУХИ

5.1. Формування українського козацтва. Запорозька Січ

5.2. Політико-соціальний та військовий устрій Січі

5.3. Козацькі війни кінця XVI ст.

5.4. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

5.5. Визвольний рух в Україні у 20-30-ті роки XVII ст.

VI. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

6.1. Церковне життя наприкінці XVI — в першій половині XVII ст. Петро Могила

6.2. Греко-католицька церква в першій половині XVII ст.

6.3. Культура України в XVI — першій половині XVII ст. Освіта і наука

6.4. Архітектура та образотворче мистецтво XVI — першої половини XVII ст.

VII. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ.
УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

7.1. Початок національно-визвольної війни в Україні. Події 1648-1649 років

7.2. Продовження національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Переяславсько-Московська угода

7.3. Богдан Хмельницький — державний, політичний і військовий діяч


7.4. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Богдана Хмельницького

7.5. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах

7.6. Українські землі в другій половині XVII ст. Руїна

7.7. Основні напрямки державної політики гетьмана Івана Виговського

7.8. Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир’я 1667 р.

7.9. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність Української держави

7.10. Запорозька Січ у складі Гетьманщини у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко

7.11. Виникнення та розвиток Слобідської України

7.12. Господарське життя та політичний устрій Гетьманщини в другій половині XVII ст.

VIII. УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XVII - У XVIII СТ.

8.1. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана І. Мазепи

8.2. Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика

8.3. Ліквідація російським самодержавством автономного устрою України

8.4. Місце Запорозької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки московським урядом в останній чверті XVIII ст.

8.5. Соціально-економічний розвиток українських земель у XVIII ст.

8.6. Національно-визвольна боротьба українського народу в другій половині XVIII ст. Коліївщина

8.7. Опришківський рух в Україні в XVIII ст. О. Довбуш

8.8. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. Входження Північного Причорномор'я та Криму до складу Росії

8.9. Поділи Польщі і входження Правобережної України до складу Російської імперії

8.10. Розвиток української культури в XVIII ст. Освіта та наука

8.11. Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвиткові українського народу

8.12. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини XVII-XVIII ст.

IX. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XX СТ.)

9.1. Українські землі на рубежі XVIII—XIX ст.

9.2. Війна Росії з наполеонівською Францією та участь у ній українців

9.3. Політичний розвиток Наддніпрянської України в 20-30 pp. XIX ст.

9.4. Декабристський рух в Україні

9.5. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні

9.6. Кирило-Мефодіївське товариство — перша політична організація. Т. Шевченко

9.7. Піднесення національно-визвольної боротьби в Галичині в 20-30 pp. XIX ст. «Руська трійця»

9.8. Події революції 1848-1849 pp. на західноукраїнських землях. Головна руська Рада

9.9. Культура України в першій половині XIX ст.

9.10. Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя

9.11. Антикріпосницький рух в Україні в 50—60 pp. XIX ст.

9.12. Здійснення реформ 60-70 років XIX ст. в Україні

9.13. Громадівський рух у Наддніпрянській Україні 60-90 pp. XIX ст. В.Антонович, М. Драгоманов.

9.14. Становлення української нації


9.15. Народницький рух в Україні

9.16. Економічний розвиток Наддніпрянської України в 60-90-х pp. XIX ст.

9.17. Початок трудової еміграції українців

9.18. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

9.19. Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т.Шевченка

9.20. Михайло Грушевський у громадсько-політичному житті України наприкінці XIX — початку XX ст.

9.21. Роль Івана Франка у розвитку української суспільно-політичної думки

9.22. Розвиток культури України в другій половині XIX ст.

9.23. Виникнення політичних партій у Західній Україні наприкінці XIX ст.

9.24. Братство "тарасівців", його роль у розвитку українського національно-визвольного руху

9.25. Виникнення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст.

9.26. Економічний розвиток України на початку XX ст.

9.27. Українська культура й духовне життя на початку XX ст.

9.28. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 pp.

9.29. Діяльність українців в І та II Державних Думах

9.30. Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки

9.31. Національна політика самодержавства в Україні (1907-1914 pp.). Справа Бейліса

9.32. Український національний рух в 1907-1914 pp. у Наддніпрянській Україні

9.33. Український рух на західноукраїнських землях на початку XX ст.

X. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

10.1. Українські землі напередодні Першої світової війни. Плани воюючих держав щодо України.

10.2. Бойові дії на території України в роки Першої світової війни

10.3. Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни

XI. УКРАЇНА В РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

11.1. Передумови і причини української революції. Утворення Української Центральної Ради, її політична програма

11.2. Лідери Української Центральної Ради (М.Грушевський, В.Винниченко, С.Єфремов)

11.3. Розвиток української революції у квітні — червні 1917 р. І Універсал

11.4. Другий Універсал Центральної Ради та його місце в історії української революції

11.5. Третій Універсал Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки

11.6. Соціально-економічна політика Центральної Ради

11.7. Проголошення радянської влади в Україні та ставлення народу до неї

11.8. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 — початок 1918 pp.). Причини поразок українських військ

11.9. IV Універсал Центральної Ради та його історичне значення

11.10. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні

11.11. Гетьманський переворот 1918 р. в Україні. Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського

11.12. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика. Є.Петрушевич

11.13. Україна у період Директорії УНР

11.14. Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення

11.15. Причини поразки Директори УНР

11.16. Політика більшовиків в Україні у 1919 р. “Воєнний комунізм”

11.17. Радянсько-польська війна і Україна

11.18. Україна на початку 1920 р.

11.19. Культура й духовне життя в Україні у 1917— 1920 pp.

11.20. Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917—1920 pp.

XII. УКРАЇНА В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ (20-30-ТІ РОКИ).
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

12.1. Особливості переходу до нової економічної політики в Україні

12.2. Голод 1921-1922 pp. в Україні

12.3. Входження України до СРСР

12.3. Входження України до СРСР

12.5. Розвиток літератури та мистецтва в Україні у 20-ті роки

12.6. Сталінська індустріалізація України та її соціальні наслідки

12.7. Більшовицька політика колективізації та розселянювання України. Голодомор 1932—1933 pp., його причини та наслідки

12.8. Становище культури в Україні у 30-х роках. Розстріляне відродження

12.9. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні у 20—30-х роках

12.10. Сталінський терор в Україні у 30-х роках

12.11. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав. Економічний, соціальний, політичний розвиток

12.12. Створення та діяльність ОУН

12.13. Проголошення незалежності Карпатської України. Окупація Закарпаття іноземними військами

XIII. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

13.1. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР в 1939-1940 pp. Радянизація західних областей України

13.2. Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Бойові дії на території України у 1941 р.

13.3. Окупаційний режим в Україні у 1941—1944 pp.

13.4. Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом у роки Другої світової війни

13.5. Рух Опору в Україні у роки Другої світової війни

13.6. Розгром військ Вермахту на Курській дузі і початок вигнання нацистських окупантів з України

13.7. Форсування Дніпра радянськими військами в 1943 р. Звільнення України від фашистських окупантів (1943-1944 pp.). Україна на завершальному етапі Другої світової війни

13.8. Втрати України в Другій світовій війні

13.9. Історичний внесок народу України в перемогу у Великій Вітчизняній війні. 60-річчя визволення України від окупантів

XIV. УКРАЇНА В 40-80-Х РОКАХ

14.1. Адміністративно-територіальні зміни України після Другої світової війни. Формування сучасної території України

14.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 40-50-ті роки

14.3. Відбудова господарства України після Другої світової війни

14.4. Голод 1946-1947 pp., його причини, масштаби і наслідки. Демографічне становище. Рівень життя та побут населення у повоєнний час

14.5. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН-УПА у другій половині 40-х — на початку 50-х років. Р. Шухевич

14.6. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х — на початку 50-х років

14.7. Україна в першій половині 50-х років

14.8. Хрущовська "відлига" та Україна

14.9. Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської "відлиги"

14.10. Дисидентський рух у 50-60-ті роки в Україні

14.11. Кризові явища у соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 60-х - середина 80-х років)

14.12. Зміни в демографічному і соціальному складі населення УРСР в 60-80-ті р. Повсякденне життя українців

14.13. Загострення екологічних проблем у 70—80-ті pp. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

14.14. Дисидентський рух в 70-80-ті роки. Українська Гельсінська спілка та її діяльність

14.15. Перебудова і Україна

14.16. Загострення кризи тоталітарної системи в Україні в другій половині 80-х - на початку 90-х pp.

14.17. Гласність . Повернення наприкінці 80-х — на початку 90-х років народу правду про минуле України

14.18. 3ростаиня політичної активності політичного суспільства у другій половин 80-х років. Нові громадські об'єднання

14.19. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення

XV. УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА

15.1. Спроба державного перевороту в СРСР і Україні. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення

15.2. Референдум 1 грудня 1991 року й вибори Президента України

15.3. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні

15.4. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності

15.5. Прийняття та значення Конституції України 1996 р.

15.6. Державна символіка України та її історичне походження

15.7. Створення власної грошово-фінансової системи незалежної України

15.8. Економічний розвиток України на початку XXI ст.

15.9. Релігія і церква в сучасній Україні

15.10. Українці східної та західної діаспор. Внесок української діаспори в становлення незалежності України

15.11. Зовнішня політика незалежної України її міжнародні зв'язки

15.12. Головні кроки України на шляху до європейської інтеграції

15.13. Політичний розвиток України (1994-1999 pp.)

15.14. Політична боротьба 1999-2004 pp.

15.15. Вибори Президента України 2004 р. "Помаранчева революція"

15.16. Характер та тенденції розвитку міжнаціональних відносин у сучасній Україні

15.17. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Досягнення України в космічній галузі

15.18. Наука, освіта і культура в сучасній Україні

15.19. Політична боротьба у 2005-2007 pp. Вибори до Верховної ради України 2006 і 2007 pp.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.