Історія українського суспільства

Передмова

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Тема 1. ЕТНОГЕНЕЗ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. СУСПІЛЬСТВО ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ

1.1. Історичні та етнонаціональні корені походження східних слов'ян

1.2. Процес утворення держави Київська Русь: Історичні й політичні уявлення. Норманська теорія та її сучасні критики

1.3. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організаціїї

1.4. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часів князювання Володимира та Ярослава (кінець X — перша половина XI ст.)

   1.4.1. Політична система Київської Русі. Роль князя, дружини. Боярська рада

   1.4.2. Економічне життя Київської Русі

   1.4.3. Соціально-класова структура суспільства. Зародження та розвиток феодальних відносин

   1.4.4. Релігійне та церковне життя Київської Русі

   1.4.5. Формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда», «Правда Ярославичів»

1.5. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі

1.6. Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини й наслідки

1.7. Культура, освіта й наука Київської Русі

1.8. Історичний вплив Київської Русі на розвиток Європейської цивілізації

1.9. Передумови та процес формування української народності на етапі держави Київська Русь

1.10. Українська та зарубіжна політична думка щодо проблеми походження українців

Тема 2. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЛИТОВСЬКО ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ (XIV — XVI ст.)

2.1. Українські землі у складі великого князівства Литовського

2.2 Польська експансія на українські землі. Утворення Речі Посполитої

2.3 Суспільно-політичний, соціально-економічний і релігійний розвиток українських земель у складі «Республіки Обох Народів»

Тема 3. СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

3.1. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції

3.2. Початок, розгортання національно-визвольної війни. Соціально-економічні зміни на українських землях упродовж лютого 1648 - червня 1652 р. Результати селянської війни

3.3. Утворення Української гетьманської держави: передумови, політико-адміністративний устрій, органи влади та управління, особливості внутрішної політики

3.4. Геополітичне становище та суспільно політичне життя України в червні 1652 - серпні 1657 рр. Українсько-Російський договір 1654 р. та його сучасні оцінки

3.5. Суспільно-політичні причини громадянської війни та поділу козацької України на два гетьманства (вересень 1657 - червень 1663 р.)

3.6. Боротьба за возз'єднання Української держави (липень 1663 - вересень 1676 р.)

3.7. Причини поразки української національної революції, її особливості та значення в історії України та в контексті європейського революційного руху XVI-XVII ст.

Тема 4. ГЕТЬМАНЩИНА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII — XVIII ст.)

4.1. Гетьманщина: корднони, населення, політичний та адміністративно-територіальний устрій (остання третина XVII-XVIII ст.)

4.2. Процес і наслідки інкорпорації України до складу російської імперії наприкінці XVII - у XVIII ст.

4.3. Соціально-економічний розвиток лівобережної України. Зародження та розвиток буржуазних відносин

4.4. Правобережна Україна в другій половині XVII - у XVIII ст.: політичні та соціально-економічні процеси

4.5. Стан української культури та освіти в останній третині XVII - у XVIII ст.

   4.5.1. Духовне життя українського суспільства

   4.5.2. Розвиток освіти та науки

   4.5.3. Мистецтво: архітектура, живопис, музика, театр

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

5.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі російської імперії. Чисельність і національний склад населення

5.2. Суспільно-політичні рухи наддніпрянської України: їх прояви та значення

5.3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі австрійської імперії. Населення західноукраїнських земель. Національне та соціальне становище українців

5.4. Національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. Участь українців у революції 1848-1849 рр.

Тема 6. СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (друга пол. XIX ст. — 1914 р.)

6.1. Тенденції соціально-економічного та політичного розвитку українських земель у Російській імперії

   6.1.1. Скасування кріпацтва в Росії. Ліберальні реформи 1860 — 1870-х pp. й особливості їх проведення в Україні

   6.1.2. Індустріалізація «по-українськи»: соціальні та національно-етнічні наслідки

   6.1.3. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.

6.2. Конституційні реформи в Австро-Угорщині та їх вплив на розвиток української спільноти в другій половині XIX ст.

   6.2.1. Зміст і наслідки для українства конституційних реформ

   6.2.2. Громадські рухи другої половини XIX ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті

   6.2.3. Соціально-економічне життя та еміграція українців

6.3. Політизація українського національного руху на зламі XIX-XX ст. Формування модерної української нації

   6.3.1. Партійно-політична структуризація та парламентська діяльність українського політикуму в Австро-Угорщині та Росії

   6.3.2. Передумови й тенденції формування української нації на етапі становлення капіталізму

Тема 7. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ І ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 1914-1921 рр.

7.1. Перша світова війна й Україна. Відношення до війни соціальних прошарків та політичних організацій українського суспільства

7.2. Політична ситуація в Україні після лютневої революції 1917 р. Створення та діяльність Української центральної ради

7.3. Українська держава гетьманської доби: внутрішня й зовнішня політика П. Скоропадського

7.4. Директорія УНР: її реформи і зовнішньополітичні орієнтації. Історія ЗУНР. Причини встановлення радянської влади в Україні

7.5. Причини поразки та здобутки українських національних урядів у революції 1917-1920 рр.

Тема 8. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В 1920 — 1930-ті роки

8.1. Передумови та зміст нової економічної політики в УСРР

8.2. Кооперативний рух у 1920-ті роки в УСРР

8.3. Партійно-політична система в УСРР у 1920-ті роки. Правляча партія КП(б)У та опозиція

8.4. Політика українізаціх. Культурне та релігійне життя республіки в період нової економічної політики. Ідеологізація всіх сфер суспільного життя

8.5. Політика індустріалізації та колективізації в УСРР. Її соціальні цілі та наслідки

8.6. Системна реконструкція суспільних відносин, політичної системи та культурного життя в руспубліці у 1930-ті роки

8.7. Інкорпорація західноукраїнських етнічних територій до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини на початку 1920-х років, особливості їх конституційного та міжнародного статусу

8.8. Соціально-економічне життя українських етнічних територій у складі країн центральної Європи в 1920-1930-ті роки

8.9. Діяльність політичних партій у Східній Галичині, Західній Волині та інших українських землях у період між світовими війнами

Тема 9. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

9.1. Українське питання в Європейській політиці напередодні Другої світової війни

9.2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Встановлення окупаційного режиму в Україні

9.3. Радянський партизанський рух на окупованій території України

9.4. Український національно-визвольний рух опору

9.5. Визволення України від німецько-фашистських загарбників

9.6. Возз'єднання українських земель у складі єдиної держави

9.7. Внесок українського народу в розгром гітлерівської Німеччини та її сателітів

Тема 10. УРСР У 1945-1985 pp.

10.1. Повоєнна відбудова та соціально-політичний розвиток України в 1945-1953 рр.

   10.1.1. Особливості відбудови народного господарства України: 1945 — 1953 рр.

   10.1.2. Радянізація західних областей України

   10.1.3. Ідеологічні кампанії та українське суспільне життя

10.2. Українське суспільство в період з 1953 - до середини 60-х рр.

   10.2.1. Суспільно-політичне життя

   10.2.2. Перетворення в економіці та соціальній сфері

   10.2.3. Лібералізація сфери культури та духовного життя

10.3. Посилення системної кризи тоталітарного режиму в Україні (1965-1985 рр.)

   10.3.1. Внутрішньополітичний розвиток

   10.3.2. Економічна політика. Зміни в суспільному житті

   10.3.3. Дисидентський рух

Тема 11. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР І ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.)

11.1. Концептуальні основи перебудови та її суперечності. Кадрове забезпечення перебудови в центрі й на місцях

11.2. Суспільно-політичні процеси в Україні на етапі перебудови: 1985-1991 рр. Проголошення державної незалежності України

   11.2.1. Соціально-економічний і політичний розвиток України в другій половині 1980-х років. Розгортання руху за національне відродження України

   11.2.2. Україна на етапі боротьби за суверенітет і державну незалежність: 1990 — 1991 pp.

Тема 12. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2010 рр.)

12.1. Соціальний та економічний розвиток України на етапі незалежності (1991-2012 рр.)

   12.1.1. Становлення соціально-економічного суверенітету України

   12.1.2. Етапи реформування соціально-економічної сфери незалежної України

   12.1.3. Спроби системного реформування економіки й соціального забезпечення держави на етапі 1990-х pp.

   12.1.4. Особливості та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI ст.

12.2. Політичні процеси незалежної України (1991-2010 рр.)

   12.2.1. Формування інститутів державної влади в Україні після проголошення незалежності. Особливості конституційного процесу 1990 — 2010 рр. Причини та спроби подолання системного протистояння державно-владних гілок

12.2.2. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства й влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні

12.3. Етнонаціональний і конфесійно-релігійний розвиток українського суспільства на етапі незалежності

   12.3.1. Етнонаціональні процеси в Україні періоду незалежності

   12.3.2. Релігійно-церковне життя незалежної України

12.4. Україна в системі міжнародних відносин 1991-2010 рр.

   12.4.1. Декларація напрямів і принципів зовнішньої політики України. Проблема зовнішньополітичних пріоритетів 1990-х — 2010-х років

   12.4.2. Сучасні інтеграційні процеси й Україна: дилема оцінок і шляхів реалізації

Післямова