Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. - Книга Друга

Соціальна стратифікація та соціальні взаємини

Розділ 15. Формування етнічного складу та соціальної структури населення

Загальні тенденції демографічного розвитку

Соціальне структурування населення: посполиті

Соціальна еліта і «городове» козацтво

Розділ 16. Неурядова старшина

Трансформації значного товариства до появи сталих чинів неурядової старшини (середина XVII — початок XVIIІ ст.)

Бунчукове товариство XVІII ст.

Поява та еволюція значкового товариства у XVІII ст.

Військове товариство як новий чин неурядової старшини XVІII ст.

Розділ 17. Малі соціальні групи козацького стану

Соціальна мозаїка Гетьманату за матеріалами переписів і ревізій полків Війська Запорозького

«Трембачі», «сурмачі», «цілюрники полковиє», «піщалки» та інші «військові слуги» Війська Запорозького

«Курінчики» та «стрільці куреня полковника»

«Дворяни», «протекціанти», «козаки в підданстві», «козаки в поспільстві», «підсусідки козацькіє»

«Козаки нововписані», «козаки в підданстві» та «козаки в поспільстві»

Розділ 18. Політичні цінності в суспільній свідомості соціуму

Суспільні цінності в соціокультурній спадщині ранньонової доби

Джерела дослідження політичних цінностей українського ранньомодерного суспільства

Зміна світоглядної системи українців в умовах Національної революції ХVІІ ст.

Консолідація українського соціуму навколо ідеї національного державотворення

Християнська та світська детермінанти розвитку суспільної свідомості

Трансформація ціннісної системи українців в умовах громадянського протистояння та зміни геополітичних реалій другої половини XVII — початку XVIII ст.

Реанімація ідеї козацького автономізму

Ціннісні імперативи політичної свідомості українського соціуму в умовах інтегрування імперією національних інститутів Гетьманату

Економіка та демографія

Розділ 19. Державна економічна політика та становлення національної господарсько-економічної моделі

Економічна політика Богдана Хмельницького та його наступників

Зміни в структурі соціально-економічних відносин

Види та форми господарсько-економічної діяльності

Торгівля, фінанси й грошовий обіг

Розділ 20. Становлення фінансово-податкової та митної систем

Фінансові та податкові відносини

Митна справа

Розділ 21. Полкові міста: управління, економіка, демографія

Полкове мiсто як осередок локальної адмiнiстрацiї

Міське самоврядування

Економічний розвиток

Обриси демографічного портрета міського населення другої половини ХVІІІ ст.

Розділ 22. Населеність домогосподарств і структура родин

Населення міст

Селянські домогосподарства

Розділ 23. Сільське населення: статево-вікова характеристика

Джерела та географія дослідження

Основні характеристики статево-вікової структури

Освіта й інтелектуальна сфера

Розділ 24. «Україна» та її функціонування у середині XVII cт.

Між географією, політикою та… мовою

«Україна»: діахронно-семантичне прочитання поняття

«Українні городи»: від географічного до політичного поняття

Розділ 25. Освітні стратегії козацької еліти

Освіта й соціальна еліта

Освітні стратегії старшини

Шляхетські проекти «доброго воспитания»

Реакція на шляхетські освітні проекти

Рядове козацтво й освіта

Розділ 26. Викладачі та учні православних колегіумів

«Колективний портрет» викладачів православних колегіумів як дослідницька проблема. Формування бази даних

Соціальне походження, рівень освіченості та місце навчання викладачів

Траєкторії викладацької кар’єри

Місце народження, етнічні характеристики та династії викладачів

«Учні» чи «студенти» православних колегіумів

Загальне число учнів колегіумів. Династії вихованців

Вікові характеристики студентів

Розділ 27. Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей

Витоки козацького історіописання

Етногенез та рання історія у візії козацького історіописання

Конструювання ідентичностей: уявлення про територію

Конструювання ідентичностей: уявлення про історію

«Герої» та «антигерої», «інші» в козацькому історіописанні

Розділ 28. Українські мемуаристи ХVIІІ ст.: інтелектуальні інтереси та духовні запити

Філософські та теологічні інтереси

Літературні зацікавлення

Право та історія

Природничі спостереження

Обмін книгами

Картографія й іконографія

Розділ 29. Від «Дикого Поля» до «Країни Козаків»: Україна на картах XVII–XVIII ст.

Україна на картах до XVII ст.

«Відкриття століття»

«Україна» чи «окраїна»?

Локалізація «Русі» у XVI–XVIІ ст.

Україна, «руський народ», козаки

Від «Дикого Поля» до «країни з провінціями»

Картографування України кінця XVIІ — початку XVIІІ ст.

Картографічні представлення Великої Північної війни

Україна на європейських картах після Північної війни й до кінця XVIІІ ст.

Україна та «польський прецедент»

Розділ 30. Портретні зображення представників військово-політичної еліти

Передумови появи різних художніх форм самопрезентації козацької верстви

Історичні основи розвитку світського портрета та формування мистецького канону

Обов’язкові інформативні складові та традиції зображення одягу «сарматських» портретів

Особливості зображення представників козацької старшини XVII–XVIIІ cт.