Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. - Книга Перша

Від редактора

Влада та владні відносини

Розділ 1. Інституційні витоки Української козацької держави. Військо Запорозьке першої половини XVII ст.

Політичний устрій

Економічна основа

Військо

Соціальний тип і політична культура запорозьких козаків

Релігійний фактор

Розділ 2. Влада в Українській державі раннього нового часу

Становлення національного інституту влади та його соціальне й політичне призначення

Джерела та соціальна база формування владної вертикалі

Відносини між владою і суспільством

Вектори владного волепокладання

Розділ 3. Генеральна старшина Війська Запорозького

Функціональні обов’язки та внутрішня службова ієрархія корпорації «вищих» генеральних старшин

Обов’язки та внутрішня службова ієрархія корпорації «нижчих» генеральних старшин

Соціальний престиж від перебування на генеральному уряді Війська Запорозького

Розділ 4. Полковники Війська Запорозького: право вільної елекції в світлі козацьких традицій, розпорядчих приписів і політичних реалій

Законодавчі приписи та політичні декларації щодо вільної елекції полковників Війська Запорозького

Воля громади та «зверхнейше право» гетьмана при обранні на полковництво: баланс інтересів у політичних практиках

Роль полкової старшини в обранні на полковництво та позбавленні пернача

Хабар як аргумент виборчого процесу

Казуси добровільного зречення пернача

Розділ 5. Інститут гетьмана та вища козацька старшина в умовах політичних трансформацій першої половини ХVІІІ ст.

Гетьман

Полковники

Генеральний обозний

Генеральний писар

Генеральні судді

Генеральний підскарбій

Розділ 6. Політико-адміністративний устрій Української держави та її кордони

Тенденції розвитку полково-сотенного устрою Гетьманату

Особливості адміністративного облаштування Лівобережного Гетьманату

Територія і кордони Правобережного Гетьманату

Правобережна Україна у міжнародних поділах між Польщею, Росією і Туреччиною

Кордони «Палієвої держави»

Правова культура і судочинство

Розділ 7. Право та судочинство

Звичаєве право в суспільній свідомості та судовій практиці

Функціонування Литовських статутів, магдебурзького права та юридичних норм Речі Посполитої

Нав’язування російського права. «Права, по которым судится малороссийский народ»

Види судів і формат їхньої практики

Розділ 8. Антропологічний вимір судочинства. Прибутки суддів і користі громади від практики пом’якшення судових вироків

Історична традиція грошових стягнень в європейському судочинстві

«Вина панська» і «вина врядова» як самодостатні форми покарання

«Вина» як форма заміщення покарання

Адресна спрямованість коштів, отриманих у судах

«Зарука» як можливий спосіб збагачення козацьких урядників

«Змирщина» та «зарука» при проголошенні «змирщини»

«Зарука» при досягненні «прощенія добровольного»

Розміри «зарук» та їх адресація

«Видкищина» в судах Гетьманату

Ціна неправдивих свідчень і фальшивих спростувань правдивих показів

Дипломатія і міжнародні відносини

Розділ 9. Міжнародно-правовий статус ранньомодерної Української держави

Методологічні проблеми «вписування» минулого міжнародних відносин Українського Гетьманату до світової історії

Дипломатична культура Українського Гетьманату

Чи укладалися Українським Гетьманатом міжнародні угоди?

Європейська політична думка у контексті осмислення міжнародного становища ранньомодерної України

«Руїна» зовнішньої політики чи міжнародний полівасалітет козацької України: нотатки до історіографічної дискусії

Розділ 10. Дипломатична служба та зовнішньополітична діяльність гетьманських урядів

Особливості організації дипломатичної служби Української держави

Пріоритети в діяльності української дипломатії у перші роки Національної революції

У пошуках іноземного протектора

Зміни в характері зовнішньої політики Української держави в другій половині 1650-х років

Напрями дипломатичної діяльності гетьманських урядів в умовах посилення зовнішньополітичного тиску на Українську державу (кінець 1650-х — середина 1670-х років)

Занепад дипломатичної служби в умовах перетворення Української держави в об’єкт міжнародної політики (остання чверть XVII–XVIII ст.)

Розділ 11. Український Гетьманат та Запорозька Січ. Взаємодія і протистояння на тлі міжнародної ситуації

Співпраця та протиріччя між Батурином і Січчю в роки великих воєнних походів на Кримський ханат

Загострення відносин гетьманської влади з Низовим Військом у період припинення наступальних дій проти татар і турків

Протистояння Коша з Києвом і Глуховом

Символи й атрибути державної влади

Розділ 12. «Війська Запорозького воїн знаменитий»: витоки, сутність та еволюція державного герба Українського Гетьманату

Історична традиція

Ґенеза герба Війська Запорозького

Тлумачення символіки (змісту) герба

Козак з мушкетом — «герб Національний»

Історичне відродження козака з мушкетом

Розділ 13. Державна печатка Гетьманату

Вступні зауваги та історіографія проблеми

Перші печатки Війська Запорозького

Печатки доби Богдана Хмельницького

Печатки наступників Богдана Хмельницького

Печатка Івана Мазепи

Державні печатки ХVІІІ ст.

Місце і технологія виготовлення печатки та характер послуговування нею

Еволюція форми державної печатки

Велика та мала державні печатки

Розділ 14. Прапори компанійських полків: реконструкція геральдичної та колористичної традицій

Тенденції вивчення козацького прапорництва

Виготовлення нових прапорів у другий компанійський полк

Етапи прапоротворення першого і третього охочекомонних полків