Історія України. Навчальний посібник

У навчальному посiбнику подано тематику, плани, лiтературу та методичнi поради до семiнарських занять з iсторiї України, перелік самостійних робіт для студентів стаціонару. Поданий фактичний матеріал осмислюється на основі найновіших здобутків історіографії.

Тематика семінарських занять

Тема 1. Найдавнiшi часи в iсторiї України

Тема 2. Українська держава IX-XIV столiть

Тема 3. Українськi землi в умовах iноземної колонiзацiї (середина XIV – половина XVII столiття)

Тема 4. Українське козацтво

Тема 5. Нацiонально-визвольна революцiя українського народу 1648 року. Утворення української нацiональної держави

Тема 6. Криза української державностi в другiй половинi XVII столiття

Тема 7. Полiтичний лад України в кiнцi XVII-XVIII столiттях

Тема 8. Суспiльно-полiтичне становище українського народу пiд гнiтом Росiйської iмперiї в ХIХ столiттi

Тема 9. Захiдна Україна в складi Автро-Угорщини

Тема 10. Україна на початку ХХ столiття

Тема 11. Українська нацiональна революцiя 1917-1921 рокiв

Тема 12. Мiжвоєнна Україна пiд владою тоталiтарної системи

Тема 13. Захiдноукраїнськi землi мiж двома свiтовими вiйнами

Тема 14. Україна в роки Другої свiтової вiйни та пiслявоєнної вiдбудови (1939 – перша половина 50-х рокiв)

Тема 15. Соцiально-економiчнi та полiтичнi процеси в Українi в 1956-1985 роках

Тема 16. «Перебудова» i розпад СРСР

Тема 17. Становлення незалежної України

Самостійна робота студентів