Історія української культури. Навчальний посібник

Тема І. Вступ до курсу «Історія української культури»

Культура як спосіб і сутність людського життя. Місце культури в історичному процесі формування нації

Історія української культури як навчальна дисципліна. Завдання її вивчення в КНУБА

Методологічні принципи й джерела вивчення культури як історичного процесу

Тема ІІ. Історія культури давнього населення України

Кам'яний вік на території України

Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури

Античні колонії Північного Причорномор'я

Культура східних слов’ян

Тема ІІІ. Історія культури Княжої доби

Культурний розвиток у період Київської Русі

Культура Галицько-Волинського князівства

Тема ІV. Історія української культури другої половини XIV ст. – першої половини XVII ст.

Основні умови становлення української культури

Особливості духовного життя в українських землях

Розвиток освіти, науки, книгодрукування

Музика, театр, архітектура, живопис

Тема V. Культура українського народу в часи Козаччини та Гетьманщини (друга половина XVII ст. – XVIII ст.)

Умови та тенденції розвитку культури. Феномен українського бароко

Стан розвитку освіти та науки

Специфіка бароко в літературі, архітектурі, мистецтві

Тема VI. Національно-культурне відродження України у XIX – на поч. XX ст.

Тенденції розвитку культури в Європі у ХІХ – на початку ХХ ст.

Інтелігенція у боротьбі за національне відродження

Розвиток освіти і науки в Україні у ХІХ ст.

Література романтизму, критичного реалізму та модернізму

Становлення національного мистецтва

Тема VІІ. Культурне життя України в ХХ ст.

Новий етап національного відродження

Розвиток культури в умовах тоталітарних режимів

Культурне життя на західноукраїнських землях

Суперечності розвитку культури в умовах десталінізації та «застою»

Тема VIII. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НА ЗЛАМІ ХХ-ХХІ ст.ст.

Умови розвитку української культури на зламі століть

Тенденції розвитку освіти та науки в незалежній Україні

Релігійне відродження

Постмодернізм – визначальний напрям розвитку культури