Шпори з історії - Держави і права України

Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?

З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації

На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні

Державний устрій і система управління у Скіфській державі

Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів

Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі

Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі

Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі

Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі

Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте

Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі

Судовий процес в Київській Русі

Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”

Види покарань в нормах “Руської Правди”

Розвиток зобов'язального права в “Руській Правді”

Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення

Право успадкування у нормах руської правди

Види судів в КР, їх компетенція

Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі

Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол. 17 ст.

Розкрийте зміст Кревської (1385) і Городельської (1413) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель

Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії (1569р.) і прокоментуйте

Зміст і значення Берестейскої унії (1596 р.)

Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування

Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій

Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського

Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання

Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.

Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання

Управління і адміністративний устрій в українських землях у складі Речі Посполитої

Державний устрій Великого князівства Литовського

Джерела права Великого князівства Литовського

Державний лад Речі Посполитої

Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському

Суди і процес в Речі Посполитій

Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.ст.)

Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини

Розкрити зміст і дати правову оцінку договору «Березневі статті» 1654 року

Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу «Привілей війську Запорозькому» 1654 року + 40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу «Привілеї шляхти» 1654 року

Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року

Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні

Правовий статус Запорізької Січі у другій половині 17 ст.

Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст.

Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)

Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.

Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини

Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.

Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.

Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

Переяслівська Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України

Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)

Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?

Зміст прав і обов'язків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.)

Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.)

Роль церкви в  Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.

Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії

Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії

Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.)

Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині

Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.р.

Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.

Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.

Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика.

Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни

Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках

Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки (1945-1950)

Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР

Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського

Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х р.р.)

Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського

Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х р.р. XX ст.

Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 р.р.)

Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР

Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)

Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)

Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.)

Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 р.р.)

Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму(1917-1935 р.р.)

Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада

Судова реформа 1864 року в Російській імперії

Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х р.р. XX ст

Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті  самодержавної влади і самодержавного управління

Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України

Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії

Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України

Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього

Державне будівництво УНР доби Директорії

Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії

Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України

Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.р.

Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії

Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель

Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 рр.

Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 рр.

Розвиток права у західноукраїнських землях у 19 ст.

Юридичне оформлення СРСР. Декларація і договір

Реформи в імперії Габсбургів у другій половині 19 ст., їх зміст і вплив на українські землі

Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 рр.

Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х рр.

Головні напрями розбудови сучасної незалежної України

Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 р.р

Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.

Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність.

Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.

Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках.

I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.

Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.

Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.

Конституція України 1996 р., її загальна характеристика.