Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 1. Історія України як наука. Предмет і завдання курсу «Історія України»

1. Сучасні історичні концепції та їх застосування при вивченні історії України. Основні етапи історії української державності, національно-визвольного руху українського народу і українського Відродження.

2. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки і виховання громадської позиції та патріотизму, вироблення сучасної історичної свідомості й політичної культури.

3. Наукова та навчальна література із історії України.

4. Характеристика архівних і опублікованих джерел.

Теми рефератів:

1. Історія України як наука.

2. Сучасні концепції вивчення політичної історії та їх застосування при вивченні історії України.

3. Періодизація політичної історії України.

4. Суспільно-політичний устрій слов’янських племен.

Джерела та література.

Баран В.Д. Історичні витоки українського народу / В.Д. Баран. - К., 2005.

Баран В.Д. Словяни у первісному і ранньому середньовіччі: Зб. вибраних етнологічних пр. / В.Д. Баран. - К., 2011.

Богданова О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика історії: навч.- мет. посіб. - 2-е вид. / О.М. Богданова. - Х., 2005.

Бойко О.Д. Історія України: підручник / О.Д. Бойко. - 4-те вид., доповн. - К.: Академвидав, 2012. - 704 с.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки: навчальний посібник / М. Брайчевський. - К.: КМ Akademia, 1995. - 166 с.

Бунятян К. Давнє населення України: навчальний посібник / К. Бунятян. - К.: Либідь, 2003. - 230 с.

Давня історія України: У 2-х кн. - К., 1994, 1995.

Давня історія України: У 3-х т. - К., 1997.

Економічна історія України. Історико-економічне дослідження: У 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій, кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К., 2011. - Т. 1. - 696 с.; Т. 2. - 608 с.

Економічна історія України: історико-економічне дослідження: У 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій, кер. авт. кол. С. В. Кульчицький. - К.: Академвидав, 2012. - 480 с. Залізняк Л. Первісна історія України: навч. посібн. для вузів / Л. Залізняк. - К.: Вища школа, 1999. - 263 с.

Історична наука на порозі ХХІ ст.: підсумки та перспективи (матеріали Всеукр. наук. конференції). - Х.: Вид-во ХДУ. - 1995. - 354 с.

Історія України в особах: козаччина / В. М. Горобець та ін. - К.: Україна, 2000. - 302 с.

Історія України в особах: Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. - К.: Україна, 1997. - 272 с.

Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / І. Войцехівська, В. Обліцов, О. Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

Історія України: навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернатива, 1997. - 424 с.

Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; За ред. В. М. Литвина. - К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с.

Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернатива, 2000. - 464 с.

Калакура Я. Українська історіографія / Я. Калакура. -2 вид., доп. - К.: Генеза, 2012.

Касьянов Г. В. Національні історії та сучасна історіографія: виклики і небезпеки при написанні нової історії України / Г.В. Касьянов, О. П. Толочко // Укр. іст. журн. - 2012. - № 6. - С. 4-24.

Касьянов Г. В. Сучасна історія України: проблеми, версії, міркування / Г. В. Касьянов // Укр. іст. журн. - 2006. - № 4. - С. 5-15.

Кириленко С. О. Проблема походження Русі в радянській історичній науці: 19301940 рр. / С. О. Кириленко // Укр. іст. журн. - 2011. - № 6. - С. 191-208. Кондратенко О. Українська академічна історична наука (1944-1956 рр.) / A. Кондратенко. - К., 2009.

Котляр М. Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. - 2012. - № 2. - С. 28-41.

Кульчицький С. В. Про чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків / С.В. Кульчицький // Укр. іст. журн. - 2009. - № 1.

Кульчицький С. В. Україна: суспільство й держава на терезах історії (19912006 рр.) / С.В. Кульчицький // Укр. іст. журн. - 2006. - № 4. - С. 15-32.

Литвин В. Тсторія України. підручник. Вид. 6-те, доп. / В. Литвин. - К.: Наукова думка, 2011. - 840 с.

Мартинов А. Ю. Тсторичні знання в умовах глобалізації / А. Ю. Мартинов // Укр. іст. журн. - 2009. - № 1.

Масненко В. В. Тсторична пам'ять як основа формування національної свідомості / B. В. Масненко // Укр. іст. журн. - 2002. - № 5.

Політична енциклопедія / Гол. ред. Ю. Левенець. - К.: Парламентське вид-во, 2011. - 808 с.

Політична історія України ХХ століття: у 6-ти т. / Редкол.: Т. Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003.

Політична історія України: навч. Посібник / За ред. В. Т. Танцюри. - К.: Академвидав, 2008. - 552 с.

Реєнт О. Україна ХТТ-ХХ ст.: Роздуми та студії історика / О. Реєнт. - К., 2009. Ричка В. М. Візантійські походи київських князів в історичні пам’яті східного слов’янства / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. - 2012. - № 4. - С. 4-20.

Смолій В. А. Історія інститутська, історія українська / В. А. Смолій, О. А. Удод, О. B. Ясь / Укр. іст. журн. - 2012. - № 1. - С. 4-28.

Стельмах С. П. Історична думка в Україні ХІХ - поч. ХХ ст. / С. П. Стельмах. - К., 1997.

Україна: політична історія ХХ - початок ХХІ ст. / Ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В. А. Смолій, Ю. А. Левенець (співголови) та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 1028 с.

Шип Н. А. Дискусія про термін Русь / Н. А. Шип // Укр. іст. журн. - 2002. - № 6. - C. 92-107.

ЯневськийД. Проект «Україна» або таємниця В. Грушевського / Д. Яневський. - Х., 2010.

Яремчук В.П. Історична наука в УРСР в «добу Шелеста» / В. П. Яремчук // Укр. іст. журн. - 2008. - № 3.