Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ VІІІ.ЛІТЕРАТУРА

Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. - Х.: Основа, 1990. - 256 с. Баран В. Д. Давні слов’яни / В. Д. Баран. - К.: Альтернатива, 1998. - 335 с.

Баран В. Д. Слов’яни у первісному і ранньому середньовіччі: Зб. вибраних етнологічних пр. / В. Д. Баран. - К., 2011. - 108 с.

Баран В. К. Походження слов’ян / В. К. Баран, Д. Козак, Р. Терпиловський. - К., 1991. - 139 с.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. - К.: Альтернативи, 2000. - 304 с.

Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М. П. Бойко. - Дніпродзержинськ: ДВ ДДТУ, 2008. - 261 с.

Бойко О. Д. Історія України: підручник / О. Д. Бойко. - 4-те вид., доповн. - К.: Академвидав, 2012. - 704 с.

Боляковський А. В. Іноземні військові формування у збройних силах Німеччини (1939-1945 рр.): монографія / А. В. Боляковський. - Львів: Вид-во Львів. політехніка, 2013. - 878 с.

Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття: навчальний посібник / В. Й. Борисенко. - К.: Либідь, 1996. - 616 с.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки і навчальний посібник / М. Брайчевський. - К.: КМ Akademia, 1995. - 166 с.

Брайчевський М. Ю. Походження Русі / М. Ю. Брайчевський. - К.: Наук. думка, 1968. - 224 с.

Булда М. Край Григорія Сковороди. Історичний нарис / М. Булда. - Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2013. - 320 с.

Бунятян К. Давнє населення України: навчальний посібник / К. Бунятян. - К.: Либідь, 3003. - 230 с.

Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918-1939 рр.) / І.К. Васюта. - Л.: Каменяр, 2006. - 314 с.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Упоряд. О. Реєнт. - К.: ТОВ «Вид-во КЛІО», 2013. - 784 с.

Величко Самійло. Літопис / Самійло Величко. - К.: Дніпро, 1991. - Т. 1. - 372 с.; Т. 2. - 642 с.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. - К.: Заповіт, 1997. - 341 с.

Відейко М. Ю. Україна від Русі до Святої Русі / М. Ю. Відейко. - К.: Кріон, 2010. - 255 с.

Відейко М. Ю. Україна: від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. - К.: КВІЦ, 2008. - 278 с.

Відображення Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів: монографія. - К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. - 222 с.

Газін В. В. Павло Тетеря / В.В. Тетеря. - К.: Арій, 2013. - 224 с.

Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення / П. Гай-Нижник. - К.: ЩеК, 2010. - 304 с.

Гетманец М. Ф. Каяла / М. Ф. Гетманец. - Х.: Майдан, 2013. - 240 с.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво / В. Голобуцький. - К.: Вища школа, 1994. - 539 с.

Гончаревський В. Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991-2009) / В. Е. Гончаревський. - К.: Логос, 2012. - 132 с.

Гордуновський О. М. Український хліб і його реалізаці в ХІХ - на початку ХХ ст.: (Нариси з історії та економіки) / О. М. Гордуновський, О. І. Гуржій, О. М. Реєнт. Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 224 с. Горобець В. «Чорна рада» 1663 року. Передумови, результати, наслідки /

В. Горобець. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 2006.

Горобець В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни / В. М. Горобець. - К.: Кріон, 2009. - 203 с.

Горюнова К. І. Євроінтеграція: навч. посібник / К. І. Горюнова. - К.: Академвидав, 2013. - 221 с.

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. - К.: ІПІЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2009. - 467 с.

Гриневич Л. Голод 1928-1929 рр. у радянській Україні / А. Гриневич. Відп. ред.

С. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 435 c.

Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст / В. Гуржій, О. Гуржій. Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - 154 с.

Гуржій О. І. Славетні битви на теренах України: від князівської доби до початку ХХ століття / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. - К.: Арій, 2013. - 336 с.

Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 рр.) / Г. Г. Єфіменко. - К.: Ін-т історії України НАН України. - 230 с.

Залізняк Л. Первісна історія України: Навч. посібн. для вузів / Л. Залізняк. - К.: Вища школа, 1999. - 263 с.

Залізняк Л. Стародавня історія України / Л. Залізняк. - К.: Темпора, 2012. - 542 с. Запорожская Сечь / А. Р. Андреев, М. А. Андреев, А. В. Мастеров. - М.: Алгоритм, 2008. - 240 с.

Історична наука на порозі ХХ ст.: підсумки та перспективи (матеріали Всеукр. наук. конференції). - Х.: Вид-во ХДУ, 1995. - 354 с.

Історія Русів / Пер. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. - К.: Рад. Письменник, 1991. - 318 с.

Історія України в особах: козаччина / В. М. Горобець та ін. - К.: Україна, 2000. - 302 с.

Історія України в особах: Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. - К.: Україна, 1997. - 272 с.

Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / І. Войцехівська, В. Обліцов, О. Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

Історія України: навчальний посібник / Під заг. ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернатива, 1997. - 424 с.

Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять /

В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник та ін.; За ред. В.М. Литвина. - К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с.

Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія. - К.: Альтернатива, 2000. - 464 с.

Історія України: Новітня доба: навч. посібник / В.М. Литвин, В.Ф. Колесник,

A.Г. Слюсаренко та ін. За ред. В.М. Литвина. - К.: Академвидав, 2012. - 480 с. Калакура Я. Українська історіографія / Я. Калакура. 2 вид., доп. - К.: Генеза, 2012. - 512 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: іст.-екон. дослідження / В. В. Калініченко. - Х.: Основа, 1997. - 400 с.

Карпинець І. Галичина: військова історія 1914-1921 рр. / І. Карпинець. - Львів: Вид. дім «Панорама», 2009. - 408 с.

Касьянов Г. Україна в російському історичному дискурсі: проблема дослідження та інтерпретації / Г. Касьянов, В. Смолій, О. Толочко. - К.: Ін-т історії України, 2013. - 128 с.

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння / М. Ковальчук. - К.: Темпора, 2006. - 576 с.

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / І. Колесник. За ред. B. Смолія. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 566 с.

Кондратюк К. К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2000 рр.): навч. посібник для вузів / К. К. Кондратюк, О. М. Суховій. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 261 с.

Корнієнко О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк (1659-1705) / О. М. Корнієнко. - К.: Наш час, 2008. - 488 с. Корольов Г. Федералізм Михайла Грушевського: міфи, уявлення, проекти / Г. Корольов. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - 250 с.

Коршук Р. М. Етнополітологія: навч. посібник / Р. М. Коршук. - К.: Алерта, 2011. - 196 с.

Котляр М. Ф. Духовний світ літописання / М. Ф. Котляр. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. - 120 с.

Коцур Г. Г. Петро Камлишевський: нескорений духом: монографія / Г. Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. - К.: Переяслав-Хмельницький. Книги ХХІ, 2012. - 184 с.

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи відродження (друга половина XVIII - середина ХІХ ст.) - Х.: Основа, 1996. - 376 с.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький / І. Крип’якевич. - Львів: Світ, 1990. - 406 с. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін. За заг. ред. Ю. Шаповала. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 600 с.

Кульчицький С. Сталінський «сокрушительный удар» 1932-1933 | C. Кульчицький. - К.: Темпора, 2013. - 316 с.

Кульчицький С. Український Голодомор в контексті політики Кремля початку 1930-х рр. / С. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - 208 с. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. - К.: Наш час, 2007. - 424 с.

Лазарович М. В. Етнополітика Української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років: Компаративний аналіз: монографія / М. В. Лазарович. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - 760 с.

Левітас Ф. Друга світова війна: український вимір / Ф. Левітас. - К., 2011. - 272 с. Литвин В. Історія України. підручник. Вид. 6-те, доп. / В. Литвин. - К.: Наукова думка, 2011. - 840 с.

Літопис Гадяцького полковника Григорія Гребінки. - К.: Знання України, 1992. - 192 с.

Літопис Самовидця. - К.: Наукова думка, 1971. - 207 с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр.: наукове видання / В. Лободаєв. - К.: Темпора, 2010. - 672 с.

Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В. С. Лозицький // Укр. іст. журн. - 2011. - № 6. - С. 152-171.

Любовець О. М. Політична опора гетьманату П. Скоропадського / О. М. Любовець // Укр. іст. журн. - 2013. - № 2. - С. 31-44.

Меша В. Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В. Г. Меша. - К.: Донеччина, 2004. - 155 с.

Мицик Ю. А. Тван Сірко / Ю. А. Мицик. - К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2010. - 159 с.

Мицик Ю. А. Умань козацька і гайдамацька / Ю. А. Мицик. - К.: КМ Академія, 2002. - 187 с.

Могильний Л. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України / Л. Могильний. - К.: ПанТот, 2011. - 296 с.

Мотика Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943-1947. - К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2013. - 360 с.

Моця О. Дніпровська Русь / О. Моця. - К.: Стародавній світ, 2013. - 232 с.

Моця О. П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності Т. Мазепи / О. П. Моця // Укр. іст. журн. - 2012. - № 5.

Назарова К. В. Тсторія України (1917-1939 рр.). Навч.-методич. посібн. / К. В. Назарова. - Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2013. - 172 с.

Наймарк Н. М. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В. Старка / Н. М. Наймарк. - К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. - 135 с.

Нариси історії Української революції 1917-1921 років / Гол. редкол. В. А. Смолій; кер. авт. кол. В. Ф. Верстюк. - К.: Наук. думка, 2012. - Кн. 2. - 464 с.

Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і роки ХХ ст. - лютий 1917 р.) / С. О. Наумов. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. - 344 с. Новицкий И. Адам Кисель, воевода Киевский / И. Новицкий. - Біла Церква: Видавець О. Пшонівський, 2012. - 106 с.

Павленко С. Тван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 304 с.

Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. О. Павленко. - 2-го вид. - К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. - 267 с.

Павленко С. О. Тван Мазепа / С. О. Павленко. - К.: Альтернативи, 2003. - 415 с.

Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: Соратники та прибічники / С. О. Павленко. - К.: КМ Академія, 2004. - 602 с.

Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового конституційного погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - К.: Меланіка, 2010. - 590 с.

Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: історичні нариси / Р. Пиріг. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. - 336 с.

Пірен М. І. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель): монографія / М. І. Пірен. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. - 136 с.

Плохій C. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. - К.: Критика, 2013. - 559 с.

Політична енциклопедія / Гол. ред. Ю. Левенець. - К.: Парламентське вид-во, 2011. - 808 с.

Політична історія України ХХ століття: у 6-ти т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003.

Політична історія України: навч. посіб. / В. А. Греченко, В. І. Танцюра, В. В. Калініченко та ін. За ред. В.І. Танцюри. - 2-ге вид., доповн. - К.: Академвидав, 2008. - 552 с.

Реєнт О. Перша світова війна і Україна / О. Реєнт, О. Сердюк. - К.: Генеза, 2004. - 480 с.

Рендюк Т. Г. Пилип Орлик. Молдавські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. - Чернівці: Букрек, 2013. - 240 с.

Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив / Т. Рильський. - К.: Успіх і кар’єра, 2013. - 576 с.

Ричка В. Володимир Святий в історичній пам’яті / В. Ричка. - К.: Скіф, 2012. - 208 с.

Розпутенко І. Третє тисячоліття - Україна і неоколоніалізм / І. Розпутенко. - К.: «К.І.С.», 2014. - 356 с.

Рябченко О. Студенти радянської України 1920-1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О. Рябченко. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 456 с.

Сас П. Хотинська війна 1621 року / П. Сас. - 2-ге вид., випр. і доп. - Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. - 526 с.

Смолій В. А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: Темпора, 2011. - 631 с.

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть. Проблеми формування еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. В. Степанков - К.: Альтернатива, 1997. - 367 с.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII століття (1648-1676) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: «Києво-Могилянська академія», 2009. - 447 с. Солдатенко В. Проект «Україна» 1917-1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 511 с.

Стороженко І. С. 29 квітня - 16 травня 1649 року у світлі нових досліджень: монографія / І. С. Стороженко. - Дніпропетровськ: Wizunoggpress, 2013. - 194 с. Терлецька І. В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І. В. Терлецька. - К.: КНТЕУ, 2013. - 390 с.

Тимченко В. В. Відносини Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1919 - квітень 1920 рр.) / В. В. Тимченко. - К.: Ін- т історії України НАН України, 2013. - 347 с.

Ткаченко І. В. Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907-1914) / І. В. Ткаченко // Укр. іст. журн. - 2011. - № 6. - С. 55-67.

Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944: Володимир- Волинський район / Упор. та авт. комент. І. Пущук. - Луцьк: Твердиня, 2011. - 420 с.

Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Каппелер. - К.: КПС, 2011. - 416 с.

Україна: політична історія ХХ - початок ХХІ ст. / Ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В.А. Смолій, Ю.А. Левенець (співголови) та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 1028 с.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847-1914). Збірник документів і матеріалів. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. - ХІІ, 810 с.

Українська політична нація: проблеми становлення. Зб. наук. ст. / За заг. ред. М. М. Розумний; В. М. Яблонський, М. А. Ожеван, О. М. Майборода та ін. - К.: Вид- во НІСД, 2012. - 380 с.

Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення / Гол. редкол. В. М. Литвин. - К.: Укр. ін.-т нац. пам’яті, 2013. - 656 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр.: нариси повсякденного життя / Відп. ред. С.В. Кульчицький; Гол. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - 785 с.

Чумак В. А. Україна і Крим: спільність історичної долі. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. / В. А. Чумак. - К.: ВПЦ АМУ, 2013. - 180 с.

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа / Т. В. Чухліб. Відп. ред.. В. А. Смолій. - К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. - 327 с.

Чухліб Т. Іван Мазепа / Т. Чухліб. - К.: Арій, 2013. - 224 с.

Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах (1500-1700) / Т. Чухліб. - К., 2010.

Чухліб Т. В. Козацьке падіння Миколи Гоголя / Т. В. Чухліб. - К.: Інформ. аналіт. атестація «Наш час», 2013. - 271 с.

Шаповал В. М. Історія Основного Закону: конституційний процес в Україні у 1990-1996 рр. / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. - Х.: Фоліо, 2011. - 111 с.

Шитюк М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в сучасній історіографії (1986-2009 роки) / М. М. Шитюк, К. В. Назарова. - Миколаїв, 2012. - 228 с. ШурхалоД. Скоропадський, Маннергейм,Врангель: кавалеристи-державники / Д. Шурхало. - Львів: ПАУС, 2013. - 224 с.

Щербак В. Українське козацтво, формування соціального стану. Друга половина XV - середина XVII ст. / В. Щербак. - К.: KM Akademia, 2000. - 296 с. ЯворницькийД. І. Історія Запорізьких козаків: У 3 т. / Д. І. Яворницький. - К.: Наукова думка, 1990; Т. 1. - 1900. - 577 с.; Т. 2.- 1990. - 558 с.; Т. 3. - 1993. - 558 с.

Яремчук В. Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компоративний аналіз (1899-1918 рр.) / В. Д. Яремчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - 504 с.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст