Історія України - навчальний посібник

РОЗДІЛ І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України (до другої половини XVII ст.)

Тема 1. Вступ. Найдавніші цивілізації і стародавні держави на українських землях (VII ст до н. е. - до 80-х років ІХ ст. н. е.)

Лекція № 1. Предмет і завдання курсу «Історія України». Найдавніше населення України

Сучасні концепції вивчення історії та їх застосування при вивченні історії України

Політична історія України – як наука: стан і перспективи її розвитку

Українські землі в первісну епоху.

Східні слов'яни. Теорії та етапи слов'янського етногенезу

Зародження і поширення етноніму "Русь"

Тема 2. Київська Русь – середньовічна українська держава

Лекція № 2. Утворення Київської Русі

Теорії походження Київської держави

Основні етапи розвитку державності в Київській Русі

Спроби політичної реставрації держави

Політичні наслідки феодального дроблення Київської Русі

Лекція № 3. Особливості формування політичної історії Київської Русі

Політичний устрій Київської Русі

Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність

Особливості політичної культури Київської Русі

Історичне значення Київської Русі

Тема 3. Наслідки роздроблення Київської Русі

Лекція № 4. Причини роздроблення Київської Русі

Державні утворення Середнього Подніпров’я й повна втрата між ними соціально-економічних і політичних зв’язків.

Вплив на роздроблення Київської держави монголо-татарської навали

Галицько-Волинська держава і початок визволення українських земель у першій чверті XIV ст.

Припинення існування Галицько-Волинського князівства

Тема 4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

Лекція № 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої

Перехід українських земель під владу Литви

Політичний устрій України другої половини XIV – першої половини XVI ст

Утворення Речі Посполитої. Люблінська Унія (1569 р.)

Українська політична, релігійна думка наприкінці XVI – на початку XVII ст

Становлення і розвиток українського козацтва

Модуль 2. Нова історія України (1648–1917 рр.).

Тема 5. Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності (1648-1676 рр.)

Лекція № 6. Особливості національної революції

Причини, рушійні сили, періодизація

Розгортання національно-визвольної війни (1648–1654 рр.). Завершення війни. Переяславська Рада 1654 р. Березневі статті

Суспільний та державний лад Української козацької республіки

Козацтво – провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу

Політична культура козацтва

Лекція № 7. Політична криза після смерті Б. Хмельницького

Пошук політичних орієнтирів. Початок громадянської війни в кінці 50-х рр.

Поширення громадянської війни в Україні на початку 60-х рр. Розкол України на два політичних табори

Боротьба Петра Дорошенка за створення загальноукраїнської держави

Причини поразки української революції та її історичне значення

Тема 6. Українська державність наприкінці XVII–XVIII ст.

Лекція № 8. Обмеження та ліквідація української автономії кінця XVII–XVIII ст

Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана Івана Мазепи

Причини та наслідки поразки Івана Мазепи

Остаточна ліквідація української державності в 70–80 рр. XVIII ст.

Пилип Орлик і Конституція України

Остаточна ліквідація царизмом автономії України

Політична ситуація на Правобережжі в кінці XVII – XVII ст

Тема 7. Українське національне Відродження ХІХ ст.

Лекція № 9. Україна в першій половині ХІХ ст. Початки українського національного Відродження

Політичні й економічні наслідки остаточної втрати української автономії

Початки Українського національного Відродження в Слобідській Україні

Політизація національного руху в першій половині ХІХ ст.

Особливості Відродження в західноукраїнських землях

Вплив європейських революцій 1848–1849 рр. на політичне життя українських земель

Лекція № 10. Розширення Українського національного Відродження в ІІ половині ХІХ ст.

Скасування кріпацтва та реформи в Україні

Вплив на українське відродження громадівського руху

Народницький рух у 60-80 роки XIX ст.

Посилення національного руху в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.

Започаткування руху за політичну незалежність України. Виникнення політичних партій

Тема 8. Соціально-політичний та політичний розвиток України на початку ХХ ст.

Лекція № 11. Особливості розвитку України на початку ХХ ст.

Зміни в соціальній структурі суспільства

Національний рух на початку ХХ ст. Перші політичні партії України І і ІІ Державної думи

Український громадсько – політичний рух під час революції 1905-1907 рр..

Соціально-політичні процеси в Україні в період третьочервневої монархії (червень 1907 – липень 1914 р. ІІІ і IV Державної думи)

Соціально-політичний та національний рух в західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

Політичний стан українства під час Першої Світової війни

Модуль 3. Новітня історія України (березень 1917 р. – 2014 р.)

Тема 9. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917–1920 рр.).

Лекція № 12. Доба української Центральної Ради. Відродження державності (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

Утворення Центральної Ради. Консолідація українських сил навколо Центральної Ради

Політична діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки

Проголошення радянської влади в Україні. Українсько-більшовицька війна

Причини поразки Української Центральної Ради

Лекція № 13. Українська держава гетьмана П. Скоропадського і відродження УНР Директорією

Політична платформа П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду

Політика Директорії та її наслідки

Більшовицька влада в Україні

Національно-визвольний рух на землях Західної України

Основні уроки національно-демократичної революції в Україні

Тема 10. Українські землі в 20–30-ті рр. ХХ ст.

Лекція № 14. Політичні режими на українських землях у 20-30ті роки ХХ ст.

Міжнародне і внутрішнє становище України на початку 20-х років

Перехід до нової економічної політики. Кризи НЕПу та їх політичні наслідки

Форсована індустріалізація й аграрна політика тоталітарного режиму

Голодомор 1932-1933 рр. – політика геноциду українського народу

Україна та утворення унітарної держави СРСР

Політика коренізації і українізації

Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х – у 30-і рр

Тема 11. Україна і Друга світова війна (1939–1945 рр.).

Лекція № 15. Політичне становище України напередодні та в роки Другої світової війни

«Українське питання» в європейській політиці напередодні та на початку Другої світової війни

Україна в перші роки Другої світової війни

Політичні процеси в Україні в період німецької окупації

Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України

Тема 12. Криза тоталітарної системи. Ідейна та громадська боротьба за державну незалежність (1945–1991 рр.). Боротьба за державну незалежність.

Лекція № 16. України в повоєнний період. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність

Період посилення сталінського тоталітарного режиму (1945-1953 рр.)

Радянізація Західної України. Рух опору в західноукраїнських землях

Україна після смерті Сталіна. Критика культу особи

Соціально-економічні та політичні реформи М. Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х –початок 1980-х рр.)

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежної України (1985-1991 рр.)

Тема 13. Україна в умовах незалежності

Лекція № 17. Політичне та економічна ситуація в Україні в умовах незалежності

Початок будівництва суверенної держави. Конституційний процес в Україні в 1990-х – на початку 200-х рр. Конституція України 1996 р.

Зовнішня політика незалежної держави

Ситуація після розпаду СРСР. Промисловість і сільське господарство в незалежній Україні

Розвиток культури. Освіта. Стан науки

Релігійне життя в незалежній Україні

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з "Історії України"

Тема 1. Історія України як наука. Предмет і завдання курсу «Історія України»

Тема 2. Київська Русь - середньовічна українська держава (ІХ-Х ст.)

Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

Тема 4. Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності (1648-1676 рр.)

Тема 5. Українське національне відродження ХІХ ст.

Тема 6. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920).

Тема 7. Політичні режими на українських землях у 20-30-ті роки ХХ ст.

Тема 8. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна

Тема 9. Україна в повоєнний період. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945-1991 рр.).

Тема 10. Україна в умовах незалежності (1991-1914).

РОЗДІЛ VІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІ.ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

РОЗДІЛ VІІ.КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

РОЗДІЛ VІІІ.ЛІТЕРАТУРА