Історія України: соціально-політичний аспект

КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ РОЛЬ В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Найдавніші племена на землях сучасної України

Давні слов’яни в давні часи: заняття та устрій

Об’єднання східнослов’янських земель навколо Києва. Перші київські князі, їх внутрішня політика

Посилення Київської Русі. Володимир Великий, Ярослав Мудрий

Занепад та початок роздроблення Київської держави

Культура Київської Русі

ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Початок феодальної роздробленості, її передумови та причини

Київське, Чернігівське та Переяслівське князівства

Галицьке та Волинське князівства

Утворення Галицько-Волинського князівства та його значення в історії українського народу

Боротьба руських князівств з іноземними загарбниками. Князівства південно-західної Русі під ярмом Золотої Орди

Культура стародавньої Русі періоду феодальної роздробленості

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ. КОЗАЦТВО В УКРАЇНІ (друга половина ХІV — ХVІ ст.)

Початок польської експансії в Україні

Украінські землі у складі Великого Литовського Князівства

Економічний розвиток українських земель у XIV — першій половині XVI ст.

Люблінська унія. Посилення соціального, національного і релігійного гніту

Виникнення козацтва і утворення Запорозької Січі

Культура України другої половини XIV — першої половини XVII ст.

УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1654 РОКІВ

Визвольний рух в Україні наприкінці ХVІ ст. та першій чверті ХVІІ ст.

Початок Національно-визвольної війни в Україні (1648—1649 рр.)

Формування основ української республіки

Продовження війни у 1651—1653 роках

Переяславсько-Московська угода 1654 року

Продовження воєнних дій в Україні після підписання Переяславської угоди

УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

Соціально-економічний розвиток та політичний лад України у другій половині XVII ст.

Українська козацька держава після смерті Б. Хмельницького. Руїна

Поділ України на Правобережну і Лівобережну

І. Мазепа. Україна в часи Північної війни

Обмеження автономії України

Культура України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII СТОЛІТТЯ

Тимчасове відновлення Гетьманщини. К. Розумовський

Ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі. Знищення російським самодержавством автономного устрою України

Правобережна Україна в складі Польщі. Гайдамацький та опришківський рух. Коліївщина

Поділи Польщі і входження Правобережної України до складу Російської імперії

Розвиток української культури в XVIII столітті

УКРАЇНА В XIX СТОРІЧЧІ

Україна в складі російської та австрійської монархій в першій половині XIX ст.

Посилення антифеодального руху в Україні в першій половині XIX ст.

Криза кріпосництва та розвиток капіталістичних відносин в Україні

Участь українців у війні з наполеонівською Францією

Українці в російському та польському революційному русі

Початок національного відродження

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії

Реформи 60-70-х років в Росії і Україні

Розвиток капіталізму в промисловості і сільському господарстві

Посилення національного та соціально-політичного руху в Україні

Культура України ІІ половини ХІХ ст.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК XX СТ.)

Соціально-економічний розвиток України

Поява політичних партій і рухів

Революція 1905—1907 років в Україні

Посилення політичної реакції в Україні після поразки революції

Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні

Україна в роки Першої світової війни

РЕВОЛЮЦІЯ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ

Лютнева буржуазно-демократична революція і розвиток політичних подій в Україні

Центральна Рада та її Універсали

Окупація України австро-німецькими військами. Падіння Центральної Ради

Гетьманщина, її внутрішня та зовнішня політика

Директорія. Закінчення громадянської війни в Україні

Західноукраїнські землі в 1918-1919 рр.

УКРАЇНА У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Політичне становище України після закінчення громадянської війни

Утворення Союзу СРСР

Впровадження нової економічної політики

Відродження народного господарства на засадах непу

Суспільно-політичне та культурне життя в Україні. Національно-культурне відродження

Початок соціалістичної індустріалізації народного господарства: особливості і наслідки для України

УКРАЇНА В 30-Х РОКАХ ХХ СТ.

Становище сільського господарства

Перехід до суцільної колективізації. Ліквідація куркульства як класу

Голодомор 1932-1933 років

Сталінський терор та його наслідки в Україні

Духовне життя в Україні

Західноукраїнські землі в 30-х роках

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН (1939-1945 рр.)

Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни

Пакт Ріббентропа — Молотова та приєднання Західної України до СРСР

Початок Великої Вітчизняної війни. Причини тимчасових невдач Червоної Армії

Окупація України Німеччиною

Окупаційний режим в Україні

Організація всенародного опору ворогу. Корінний перелом в ході війни. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Україна на останньому етапі війни

УКРАЇНА В РОКИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

УРСР в системі міжнародних відносин після Другої світової війни

Післявоєнна відбудова народного господарства України

Голод 1946-1947 років

Суспільно-політичне та культурне життя республіки. Репресії 40–50 років

Розвиток політичних подій на західноукраїнських землях. Соціальнополітичні процеси 50х — початку 60х років. Хрущовська «відлига»

Економічний розвиток України в 50-х — на початку 60-х років

УКРАЇНА В 60-80 РОКАХ ХХ СТ. РОКИ ЗАСТОЮ. ПЕРЕБУДОВА ТА ПОЧАТОК РОЗПАДУ СРСР. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Соціально-економічні процеси в Україні в 60-х — першій половині 80-х років. Спроби реформування економіки. Назрівання кризи в Україні в 70-х — першій половині 80-х років

Згортання демократії. Посилення бюрократизму

Національна політика в Україні. Посилення русифікації під гаслом інтернаціоналізму

Дисидентський рух в Україні

Україна на початку перебудови

Утворення багатопартійної системи. Боротьба за національну незалежність

Наука і культура України в 60-80-х роках

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НЕЗАЛЕЖНОГО РОЗВИТКУ

Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України

Формування законодавчих, виконавчих та судових інститутів влади незалежної України

Політичний розвиток України

Соціально-економічний розвиток України

Наука і культура в сучасній Україні

Прийняття Конституції України

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

УСЛАВЛЕНІ ІМЕНА УКРАЇНИ