Регіональна історія України - Збірник наукових статей

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ: ДО ТЕОРІЇ ПОНЯТЬ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ, СЕПАРАТИЗМ: ПАРАДОКСИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

КОНЦЕПТ РЕГІОНАЛІЗМУ У СУЧАСНІЙ ТЕРМІНОПРАКТИЦІ

ПОНЯТТЯ «МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ» В СИСТЕМІ MEMORY STUDIES

Розділ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ У НАУКОВОМУ І ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ ст.

КАРТОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

ДЕЛІМІТАЦІЯ ТА ДЕМАРКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Розділ 3. ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ

РОСІЙСЬКА МІЛІТАРИЗАЦІЯ КИЇВЩИНИ У XVIII ст.

Розділ 4. ІСТОРИЧНА УРБАНІСТИКА

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПОВІТОВИХ МІСТ І МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ ст.: ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ ПРОБЛЕМИ

ТИПОЛОГІЯ МІСТ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

МІСТО НА КОРДОНІ: КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИИ НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

СТАН АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОДІЛУ КИЄВА В 50-90-х рр. ХХ ст.

Розділ 5. ІСТОРІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. ПРИАЗОВ'Я

МІЖЕТНІЧНІ ВІДНОСИНИ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРИАЗОВЯ У ХІХ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

«КАТЕРИНИНСЬКА ЗЕМЛЯ» В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ ГРЕКІВ НАДАЗОВ’Я: ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ЦІННОСТІ

ГРЕКИ НАДАЗОВ'Я В ПОШУКАХ СВОГО МІСЦЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: НОТАТКИ ЗА НЕВИДАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 1950-х -1960-х років