Історія України - модульний курс

Вступ

Програмові вимоги зовнішнього незалежного оцінювання з історії

Модуль I. СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

ТЕМА 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В НАЙДАВНІШУ ДОБУ

1.1. ПЕРВІСНИЙ ЛАД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

1.2. ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї ТА КРИМУ

1.3. СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ В ДАВНИНУ

ТЕМА 2. КИЇВСЬКА РУСЬ

2.1. УТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ-КИЇВСЬКОЇ РУСІ

2.2. РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД

2.3. РОЗДРОБЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

2.4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

2.5. МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

2.6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ

2.6. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ТЕМА 3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ (XIV-XVI СТ.)

3.1. ЗАХОПЛЕННЯ Й РОЗПОДІЛ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛИТВОЮ, ПОЛЬЩЕЮ ТА ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ

3.2. ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

3.3. КРИМ У ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

3.4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

3.5. СЕЛЯНСЬКО-КОЗАЦЬКІ ПОВСТАННЯ КІНЦЯ XVI - 20-30 PP. XVII СТ. ПОЧАТКИ КОЗАЦЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

3.6. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Тестові завдання до Модуля І

Модуль II. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ.

1.1. ПОЧАТОК І ОСНОВНІ ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ВІЙНИ У 1648-1653 PP.

1.2. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

1.3. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 8 СІЧНЯ 1654 Р.

1.4. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПЕРІОДИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. ПОДІЛ УКРАЇНИ

ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У КІНЦІ XVII-XVIII СТ.

2.1. РУЇНА

2.2. УКРАЇНА Й ПІВНІЧНА ВІЙНА

2.3. ОБМЕЖЕННЯ Й ЛІКВІДАЦІЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

2.4. ПРАВОБЕРЕЖНІ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII-XVIII СТ.

2.5. НАРОДНІ РУХИ ТА ПОВСТАННЯ В УКРАЇНІ У XVIII СТ.

2.6. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА В КІНЦІ XVII-XVIII СТ.

2.7. ПРИЄДНАННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

2.8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII СТ.

2.9. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В КІНЦІ XVII-XVIII СТ.

ТЕМА 3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

3.1. ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

3.2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

3.3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ У 20-ті pp. XIX ст.

3.4. ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО

3.5. ЛІБЕРАЛЬНІ РЕФОРМИ 60-70-Х PP. XIX СТ.

3.6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

3.7. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ Й НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХИ В УКРАЇНІ В 60-90-і PP. XIX СТ.

3.8. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)

3.9. СТАН І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В XIX СТ.

3.10. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

3.11. РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1905-1907 PP.

3.12. ПОЛІТИЧНА РЕАКЦІЯ. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА. ЗАГОСТРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ

3.13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1900-1914 PP.

3.14. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Тестові завдання до Модуля II

Модуль III. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

1.1. УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

1.2. БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ, ПОЧАТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (КІНЕЦЬ 1917 - КВІТЕНЬ 1918 pp.)

1.3. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО

1.4. ДИРЕКТОРІЯ. ВІДНОВЛЕННЯ УНР

1.5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА Й ЗАКАРПАТТЯ У 1918-1919 PP.

1.6. ВІДНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. ДЕНІКІНЩИНА

1.7. ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, ЇЇ НАСЛІДКИ ТА УРОКИ

ТЕМА 2. РАДЯНСЬКА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 20-30-ТІ PP. СТАНОВИЩЕ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

2.1. НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

2.2. ПЕРША СПРОБА ВИКОРИСТАННЯ ГОЛОДУ З ПОЛІТИЧНОЮ МЕТОЮ

2.3. УКРАЇНА Й УТВОРЕННЯ СРСР

2.4. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-Х РР. ВСТАНОВЛЕННЯ МОНОПОЛІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ НА ВЛАДУ

2.5. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТОТАЛІТАРНІЙ СИСТЕМІ 20-30-Х PP.

2.6. УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ 20-Х РОКІВ

2.7. ПОЛІТИКА ФОРСОВАНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

2.8. ПРИМУСОВА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ

2.9. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ И РЕПРЕСІЇ НАПРИКІНЦІ 20-Х - У 30-ТІ PP.

2.10. ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В 30-ТІ РОКИ

2.11. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

ТЕМА 3. УКРАЇНА В РОКИ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

3.1. ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДО УРСР У СКЛАДІ СРСР

3.2. ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

3.3. СТАНОВИЩЕ НА ОКУПОВАНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ. РУХ ОПОРУ. ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

3.4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х -НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ

3.5. ПОЛІТИКА ЧАСТКОВОЇ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ, ЇЇ НЕПОСЛІДОВНИЙ ХАРАКТЕР

3.6. НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ, ПОЛІТИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ

3.7. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В 50-80-ТІ РОКИ XX СТ.

3.8. УКРАЇНА В ДОБУ «ПЕРЕБУДОВИ». БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ТЕМА 4. ДЕРЖАВА УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

4.1. ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

4.2. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

4.3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РЕСПУБЛІКИ

4.4. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

4.5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

4.6. ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ

Тестові завдання для Модуля ІІІ

ПІСЛЯМОВА