Історія України та всесвітня історія швидка підготовка для школярів

Частина І

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

1.1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У НАЙДАВНІШУ ДОБУ

§1. Первісний лад на території України

§2. Перші державні утворення в Північному Причорномор'ї та Криму

§3. Східні слов'яни в давнину

1.2. КИЇВСЬКА РУСЬ

§1. Утворення та становлення східнослов'янської держави — Київської Русі

§2. Розквіт Київської Русі. Політичний лад

§3. Роздроблення Київської Русі

§4. Галицько-Волинська держава

§5. Монголо-татарська навала на українські землі та її наслідки

§6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

§7. Культура Київської Русі

1.3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XIV — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

§1. Захоплення і розподіл українських земель Литвою, Польщею та іншими державами

§2. Виникнення і розвиток українського козацтва

§3. Крим у період пізнього середньовіччя

§4. Суспільно-політичний лад та економічний розвиток України в кінці XVI — першій половині XVII ст.

§5. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20—30 років XVII ст. Початки козацького державотворення

§6. Культура України в XVI — першій половині XVII ст.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ І

Частина II

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

2.1. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ СЕРЕДИНИ XVII СТ.

§1. Початок та основні події війни у 1648—1653 pp.

§2. Формування української національної держави

§3. Переяславська Рада 8 січня 1654 року

§4. Завершальні періоди Визвольної війни. Поділ України

2.2. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У КІНЦІ XVII-XVIII СТ.

§1. Руїна

§2. Україна і Північна війна

§3. Обмеження і ліквідація автономії України у складі Російської імперії

§4. Правобережні і західноукраїнські землі наприкінці XVII — у XVIII ст.

§5. Народні рухи та повстання в Україні у XVIII ст.

§6. Слобідська Україна в кінці XVII—XVIII ст.

§7. Приєднання Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Російської імперії

§8. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII—XVIII ст.

§9. Українська культура в кінці XVII-XVIII ст.

§9. Українська культура в кінці XVII-XVIII ст.

§1. Політичне становище українських земель

§2. Соціально-економічний розвиток України в першій половині XIX ст.

§3. Суспільно-політичні рухи в Україні у 20-ті роки XIX ст.

§4. Початки українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство

§5. Ліберальні реформи 60—70-х років XIX ст.

§6. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст.

§7. Суспільно-політичні і національний рухи в Україні в 60-90-ті роки XIX ст.

§8. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII-XIX ст.)

§9. Стан і розвиток культури в Україні в XIX ст.

§10. Соціально-економічний та політичний розвиток України на початку XX ст.

§11. Революційні події в Україні в 1905—1907 роках

§12. Політична реакція. Столипінська аграрна реформа. Загострення національного питання

§13. Західноукраїнські землі в 1900—1914 pp.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

Частина III

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3.1. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

§1. Перша світова війна й Україна

§2. Утворення і діяльність Української Центральної Ради

§3. Боротьба за владу, початок громадянської війни (кінець 1917 р. — квітень 1918 р.)

§4. Українська держава гетьмана Скоропадського

§5. Директорія. Відновлення УНР

§6. Західноукраїнська Народна Республіка і Закарпаття у 1918-1919 роках

§7. Відновлення Радянської влади в Україні. Денікінщина

§8. Завершення української національно-демократичної революції, її наслідки та уроки

3.2. РАДЯНСЬКА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 20-30-ті РОКИ. СТАНОВИЩЕ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

§1. Нова економічна політика та її здійснення в Україні

§2. Перша спроба використання голоду з політичною метою

§3. Україна й утворення СРСР

§4. Установлення монополії комуністичної партії на владу

§5. Українське відродження 20-х років

§6. Політика форсованої індустріалізації та її наслідки

§7. Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932—1933 років

§8. Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х — у 30-ті роки

§9. Політика у сфері культури та політична культура в 30-ті роки

§10. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами

3.3. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

§1. Приєднання Західної України до УРСР у складі СРСР

§2. Початок Великої Вітчизняної війни

§3. Становище на окупованій українській території. Рух Опору. Визволення України

§4. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х років

§5. Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер

§6. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років)

§7. Розвиток культури в Україні в 50—80-ті роки XX століття

§8. Україна в добу «перебудови»

3.4. ДЕРЖАВА УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

§1. Державотворення і політичний розвиток України

§2. Прийняття Конституції України

§3. Соціально-економічне становище республіки

§4. Зовнішня політика України

§5. Розвиток культури України на сучасному етапі

§6. Державна символіка України та її історичне походження

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

СПИСОК ОСНОВНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

Частина IV

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

4.1. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

§1. Давній Єгипет

§2. Стародавній Вавилон. Культура та релігія народів Передньої Азії

§3. Стародавня Індія. Китайські імперії

§4. Стародавня Греція

§5. Історія Стародавнього Риму

4.2. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§1. Велике переселення народів. Утворення варварських держав. Франкська імперія

§2. Християнізація Європи. Середньовічне місто

§3. Виникнення ісламу. Арабський халіфат

§4. Візантія VII—XI ст. та її культура

§5. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. Центральна і Східна Європа

§6. Хрестові походи та їх наслідки

§7. Північно-Східна Русь у XII — на початку XIII ст.

§8. Соціально-економічний та політичний устрій Франції в IX—XV ст.

§9. Соціально-економічний та політичний устрій Англії в IX-XV ст.

§10. Священна Римська імперія

§11. Країни Середземномор'я (італійські міста-держави, Папська область, Південна Італія та Сицилія, Іспанія) в XI-XV ст.

§12. Столітня війна

§13. Гуситські війни (1419—1434 pp.)

§14. Утворення Московської держави

§15. Освіта і культура в Європі в XI—XV ст.

§16. Туреччина, Індія й Китай у добу Середньовіччя

4.3. НОВА ІСТОРІЯ. РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ XV — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

§1. Великі географічні відкриття та їх значення для Європи

§2. Початок Реформації в Європі

§3. Нідерландська революція

§4. Франція в XVI — першій половині XVII ст.

§5. Московська держава в XVI—XVII ст.

§6. Тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

§7. Країни Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI-XVII ст.

§8. Культура і наука Європи XVI—XVII ст.

4.4 НОВА ІСТОРІЯ. ПЕРШИЙ ПЕРІОД (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII — ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.)

§1. Англійська революція середини XVII ст.

§2. Північна Америка у XVIII ст.

§3. Російська держава в XVII-XVIII ст.

§4. Німецькі держави у XVIII ст.

4.5. НОВИЙ ЧАС. ДРУГИЙ ПЕРІОД (КІНЕЦЬ XVIII-XIX ст.)

§1. Французька революція кінця XVIII ст.

§2. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

§3. Європа після Віденського конгресу (1815—1847 pp.)

§4. Революції 1848—1849 pp. в Європі Революція у Франції

§5. Утворення національних держав в Італії та Німеччині

§6. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

§7. Культура країн Європи й Америки XVIII—XIX ст.

§8. Російська імперія у другій половині XIX ст.

§9. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

§10. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст.

§11. Міжнародні відносини на початку XX ст.

§12. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

4.6. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1914-1939 pp.)

§1. Перша світова війна 1914—1918 рр.

§2. Облаштування повоєнного світу

§3. Світова економічна криза 1929—1933 років. «Новий курс» Ф. Рузвельта

§4. Росія — СРСР (1917-1939 pp.)

§5. Установлення фашизму, нацизму та інших тоталітарних режимів у ряді країн Європи

§6. Країни Центральної та Східної Європи у 1918-1930-ті pp.

§7. Країни Азії та Африки в 1920-1930 pp.

§8. Культура країн Європи та Америки в 1920—1930 pp.

§9. Міжнародні відносини у 30-х роках

4.7. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ. ДРУГА ЧАСТИНА (1939-2008 pp.)

§1. Друга світова війна

§2. Проблеми повоєнного мирного врегулювання

§3. Сполучені Штати Америки в повоєнні десятиліття

§4. Велика Британія після другої світової війни

§5. IV і V республіки у Франції

§6. Федеративна Республіка Німеччини в другій половині XX століття

§7. СНД і Росія у 90-ті роки

§8. Країни Східної і Південно-Східної Європи: від встановлення тоталітарних режимів до «оксамитових революцій»

§9. Перетворення Японії в провідний економічний, центр світу

§10. Китай у другій половині XX ст.

§11. Країни Близького і Середнього Сходу Ізраїль.

§12. Країни Африки

§13. Латинська Америка

§14. Культура країн зарубіжного світу в другій половині XX — на початку XXI ст.

§15. Світ на межі двох тисячоліть

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК