УКРАЇНА В 20—30-ті роки: ВІД НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДО ТОТАЛЬНОГО НИЩЕННЯ

7.1. Завершення нового поділу українських земель на початку 20-х років: проблеми міжнародної правосуб'єктності.

7.2. Від нової економічної політики до сталінської політики "соціалістичного штурму" в УСРР.

7.2.1. Суть нової економічної політики (непу), причини її ліквідації.

7.2.2. Україна — головний плацдарм індустріалізації: суперечливість характеру, методи здійснення та наслідки індустріалізації.

7.2.3. Колективізація українського села: методи її здійснення, соціальні та демографічні наслідки.

7.3. Утвердження тоталітарного режиму в Україні. Його суть та механізми реалізації.

7.4. Західноукраїнські землі в 1921—1939 pp.

Хронологія подій

1921 —1939 pp. — це занадто складний та суперечливий період нашої історії. У цей час ніби злилися в один великий потік успіхи і невдачі, відкриття й помилки, світле і трагічне, героїка і жертви, великі надії й глибокі розчарування, радість і сльози. І дуже багато було крові. Судіть самі. У 20—30-х pp., коли утвердився тоталітаризм, і діяв механізм його реалізації, в Україні загинуло людей більше, ніж у роки Другої світової війни.

Саме тому цей період у центрі уваги багаторічних дискусій як у нас, так і за кордоном. Адже конче потрібні сьогодні правдиві, справжні оцінки цього та інших періодів нашої історії. І необхідні не для того, щоб зводити з кимось політичні рахунки, а для того, щоб порозумітися з нашою історією, віддати належне всьому позитивному, що було в минулому, взяти уроки з помилок і прорахунків, щоб не повторювати їх у майбутньому.

У вивченні цього періоду вже чимало зроблено. Але й багато ще "білих плям" і "чорних дір", які потребують подальшого поглибленого дослідження. Адже ми протягом довгих років жили в гіпнозі, у системі кривих дзеркал, у якій царство небесне вважалося вигадкою, а пекло земне — плацдармом світлого майбутнього. Ми жили під гіпнозом величезної брехні, коли навіть гітлерівські та сталінські душогубки і криваві м'ясорубки не могли відкрити нам очі. Маючи на увазі цей тотальний гіпноз, Гітлер заявив: "Щоб у брехню повірили, вона має бути грандіозною".

Отже, в умовах такої грандіозної брехні, фальсифікації нашої історії багато її сторінок не вивчено до цього часу. Тривають гострі дискусії з ряду питань цього періоду. Зокрема, точаться суперечки з питань: чи був Ленін справді таким, яким нам його змальовували? Хто був батьком тоталітарно-бюрократичної системи? Що ми будували, як будували і що в підсумку побудували? Так, запитань сьогодні більше, ніж відповідей. Та нема таємного, щоб воно не стало явним.

Термінологічний словник

Агресія

Антикомінтернівський пакт

Версальсько-Вашингтонська система

Всеросійська надзвичайна комісія (ВЧК)

Індустріалізація

Комітети незалежних селян (комнезами)

Ліга націй

П'ята колона

Четверний союз

Іменний покажчик

Каганович Лазар

Коновалець Євген

Косіор Станіслав

Постишев Павло

Скрипник Микола

Хвильовий (Фітільов) Микола

Хрущов Микита

Чубар Влас

Проблемно-пізнавальні запитання

1. У чому суть переходу від продрозкладки до продподатку, від політики "воєнного комунізму" до непу?

2. Як відомо, є полярні оцінки утворення СРСР. Якої думки дотримуєтесь Ви?

3. Що означав на практиці сталінський "стрибок в індустріалізацію"?

4. Які наслідки колективізації українського села?

5. Доведіть на конкретних фактах, що голодомор в Україні 1932—1933 рр. був штучним.

6. Які наслідки репресій в Україні?

7. Розкажіть про визначних діячів революційного та національно-визвольного руху на західноукраїнських землях 20—30-х років.

8. Які політичні та культурно-просвітницькі організації, партії очолювали рух за волю України?

9. Що ми впродовж 20—30-х років будували і що в кінцевому підсумку побудували?

Теми рефератів

1. Українська еміграція в міжвоєнний період, її причини та особливості.

2. Національні меншини в УСРР 20—30-х років: етнополітичні та етнокультурні аспекти.

3. Українське національно-культурне відродження 20-х років.

4. Голодомор 1932—1933 pp. в Україні: причини, національно-політичні аспекти та наслідки.

5. Політичні судові процеси в радянській Україні 20— 30-х років.

6. Утворення СРСР. Проблеми політичної правосуб'єктності.

Література

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917— 1953 pp.: У 2 кн. — К., 1994.

Голод на Україні 1932—1933 pp.: Очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

Гунчак Т. Україна. Перша половина XX ст.: Нариси політичної історії. — К., 1993.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В. Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20—30-ті роки. — К., 1991.

Історія української імміграції. — К., 1992.

Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920—1930-х років: соціальний портрет та історична доля. — К.; Едмонд, 1992.

Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20—30-х роках: суспіль-но-політичне життя XX ст. — Львів, 1993.

Костюк Г.О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). — К., 1995.

Кручик ОА. Становлення державної політики УРСР у галузі національної культури (1920—1923). — К., 1996.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). — К., 1996.

Національні відносини в Україні у XX ст.: Зб. док. і матеріалів. — К., 1994.

Сеньків М., Думанець І. З історії боротьби за соборність українських земель 1917—1945 pp. — Дрогобич, 1995.

Чирко Б. Національні меншини на Україні (20—30-ті pp. XX ст.). — К., 1995.

Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портретів тоталітарної боротьби в Україні). — К., 1994.