УКРАЇНА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (кінець XVIII - початок XX ст.)

5.1. Геополітичні зміни в Східній Європі наприкінці XVIII ст. та їхні наслідки для українського народу. Адміністративно-територіальний устрій українських земель.

5.2. Реформи в Австрійській та Російській імперіях та їхні наслідки для соціально-економічного розвитку українських земель.

5.3. Українське національне відродження.

5.4. Політизація українського руху наприкінці XIX — на початку XX століття.

5.5. Українці в роки Першої світової війни.

Хронологія подій

На кінець XVIII ст. Більшість українських земель (80 %) опинилася під владою Росії. Поза російськими кордонами залишались лише західні землі — Галичина, Північна Буковина, Закарпаття, які належали Австро-Угорській імперії. Україна знову ввійшла в період своєї бездержавності й змушена була перебувати в ній протягом майже 150 років під владою чужих імперій.

Однак, втрачаючи свої права, незалежність, свій устрій, свою церкву, навіть своє ім'я, Україна зберігала ідею незалежності, прагнення суверенності. Ця ідея не згасала в найтяжчі часи і стала підвалинами національного відродження кінця XVIII — початку XX ст.

Термінологічний словник

Абсолютизм

Анексія

Братство тарасівців

Габсбурги

Гайдамаки

Громади

Губернія

Дворянство

Династія

Земство

Індустріалізація

Намісництво

Нова Січ

Самодержавство

Чигиринський заколот

Іменний покажчик

Антонович Володимир

Драгоманов Михайло

Капніст Василь

Кармалюк Устим

Костомаров Микола

Куліш Пантелеймон

Міхновський Микола

Полетика Григорій

Шевченко Тарас

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Чому період 1638—1648 pp. названо "золотим спокоєм"?

2. Які обставини об'єктивного і суб'єктивного характеру сприяли тому, що Б. Хмельницький взяв на себе ініціативу і керівництво збройною боротьбою українського народу за його незалежність?

3. Кримські татари завжди були одними із найзапекліших ворогів України, які щорічно спустошували її землі, забирали людей у рабство. Чому ж тоді Крим допомагав українцям у боротьбі з польською шляхтою?

4. Битва під Пилявцями (вересень 1648 р.) відкрила Б. Хмельницькому шлях на захід. Чому замість того, щоб укріпитися на західних кордонах (як це радили М. Кривоніс і П. Головацький) гетьман повернув військо на Україну?

5. У битві під Берестечком військо Б. Хмельницького було розгромлено чи зазнало поразки?

6. Чому Б. Хмельницький взявся за організацію української козацької держави? Якою вона була?

7. Чому після 1651 р. Б. Хмельницький був змушений шукати союзників зовні?

8. Яким чином московська орієнтація стала головною у зовнішній політиці Б. Хмельницького?

9. Відомо, що є ряд тлумачень оцінки Переяславсько-московської угоди 1654 р. Якої думки дотримуєтесь Ви?

10. Чому після 1654 р. виникли непорозуміння та конфлікти між Україною і Москвою?

11. Як московський цар виявив себе противником самостійної України? Коли і як було проведено поділи України?

12. Період 1663—1687 pp. увійшов в українську історію під назвою Руїна. Які сили, на ваш погляд, значною мірою сприяли цьому негативному процесу: внутрішні чи зовнішні? Обґрунтуйте свій погляд, наведіть конкретні приклади.

13. Як відомо, гетьмани Правобережжя П. Дорошенко та Ю. Хмельницький виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу з Москвою. Чи була реальною, на вашу думку, основа для такого союзу?

14. Багато хто вважає, що укладення між Росією й Польщею Віленського (1656 p.), Андрусівського (1667 р.) та "Вічного миру" (1686 р.) є не що інше, як підла зрада Москви свого союзника. Висловіть свій погляд та обґрунтуйте його.

15. Чим була викликана переорієнтація зовнішньої політики гетьмана Івана Мазепи? Хто він насправді?

16. У чому суть і значення конституції Пилипа Орлика?

17. Козацтво Запорізької Січі захищало, поряд з Україною, і російську державу від турецько-татарських нападів, допомагало Росії завойовувати та колонізувати південні порубіжжя, Крим. Чому ж царський уряд завжди тиснув на Запоріжжя, постійно урізав його права і навіть руйнував Січ?

18. Відомо, що найбільш тривалі й запеклі народні рухи (гайдамаччина, опришки) та повстання (С. Палія, Коліївщина) протягом XVII — XVIII ст. відбувалися саме на Правобережжі та на західноукраїнських землях (під Польщею), а не на Лівобережжі, яке входило до складу Росії. Чи це не доказ того, що в царській Росії, попри всі негаразди, які були в Україні, було створено більш сприятливі умови для життя українців?

19. Якою була доля запорізьких козаків після зруйнування Запорізької Січі?

Теми рефератів

1. Б. Хмельницький — державний діяч і полководець, фундатор української держави.

2. Зовнішня політика української козацької держави за часів Б. Хмельницького.

3. Поділи України та їхні наслідки для державності українського народу.

4. Іван Мазепа — людина і патріот України.

5. Конституція і "Вивід прав України" Пилипа Орлика 1710 р.

6. Національно-визвольні рухи у XVIII ст. П. Полуботок. Д. Апостол. К. Розумовський.

7. Правобережжя і Галичина у XVIII ст. Гайдамацькі рухи. Коліївщина.

8. Ліквідація Запорізької Січі та подальша доля козацтва.

9. Українська культура II пол. XVII—XVIII ст.

Література

Антонович В. Про козацькі часи в Україні — К., 1991.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

Багалій Д. Історія Слобідської України. — Харків, 1991.

Гетьмани України. Історичні портрети: Збірник. — К., 1991.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760—1830 pp.) — К., 1996.

Мазепа — людина та історичний діяч. Збірник. — К., 1991.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Політика, ідеологія, військове мистецтво: 36. статей. — К., 1998.

Руїна: друга половина XVII ст. — К., 1996.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності. — К., 1995.

Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея. — К., 1997.

Струкевич О. Україна — гетьманщина та Російська імперія протягом 50—-80-х pp. — К., 1996.

Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення. — К., 1995.