ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА І СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. РУЇНА. ГЕТЬМАНЩИНА (1648 р. - кінець XVIII ст.)

4.1. Визвольна війна українського народу часів В. Хмельницького: її основні етапи та наслідки.

4.2. Козацько-гетьманська держава середини XVII ст.: соціальна структура, політико-адміністративний устрій.

4.3. Переяславсько-Московський договір: умови і політико-правове значення. Порушення договору з боку царського уряду і контрзаходи В. Хмельницького.

4.4. Період Руїни: причини, суть, наслідки.

4.5. Гетьманування Івана Мазепи. Боротьба за незалежність України в умовах Північної війни.

4.6. Українсько-російські відносини другої половини XVII— XVIII ст.: від обмеження державного суверенітету до ліквідації української автономії.

Хронологія подій

Період з 1648 р. до кінця XVIII ст. був переломним в українській історії і мав неабиякий вплив на країни не лише Східної, а й Центральної Європи. У цей час відбулася Визвольна війна і склалася державність українського народу. Патріотичне піднесення й почуття гордості після славних перемог козацького війська, участь у війні вихідців з усіх українських земель, козацькі походи, величезні переміщення населення — усе це сприяло відродженню українського народу і культурній інтеграції різних регіонів.

У 1654 р. відбулося державне об'єднання України з Росією. Військо Запорізьке стало під владу російського царя, "зберігаючи давні права і вільності". Проте, починаючи з 1654 р., велася планомірна, послідовна політика нищення України як національної держави.

Отже, то був ще один важливий, але й важкий період української історії.

Термінологічний словник

Гайдамаки

Гетьманщина

Держава Війська Запорізького

Задунайська Січ

Козацькі літописи

Коліївщина

Наказний гетьман

Опришки

Руїна

Універсали

Іменний покажчик

Богун (Федоренко) Іван

Виговський Іван

Орлик Пилип

Палій Семен

Сірко Іван

Хмельницький Богдан (Зиновій)

Хмельницький Юрій

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Чому період 1638—1648 pp. названо "золотим спокоєм"?

2. Які обставини об'єктивного і суб'єктивного характеру сприяли тому, що Б. Хмельницький взяв на себе ініціативу і керівництво збройною боротьбою українського народу за його незалежність?

3. Кримські татари завжди були одними із найзапекліших ворогів України, які щорічно спустошували її землі, забирали людей у рабство. Чому ж тоді Крим допомагав українцям у боротьбі з польською шляхтою?

4. Битва під Пилявцями (вересень 1648 р.) відкрила Б. Хмельницькому шлях на захід. Чому замість того, щоб укріпитися на західних кордонах (як це радили М. Кривоніс і П. Головацький) гетьман повернув військо на Україну?

5. У битві під Берестечком військо Б. Хмельницького було розгромлено чи зазнало поразки?

6. Чому Б. Хмельницький взявся за організацію української козацької держави? Якою вона була?

7. Чому після 1651 р. Б. Хмельницький був змушений шукати союзників зовні?

8. Яким чином московська орієнтація стала головною у зовнішній політиці Б. Хмельницького?

9. Відомо, що є ряд тлумачень оцінки Переяславсько-московської угоди 1654 р. Якої думки дотримуєтесь Ви?

10. Чому після 1654 р. виникли непорозуміння та конфлікти між Україною і Москвою?

11. Як московський цар виявив себе противником самостійної України? Коли і як було проведено поділи України?

12. Період 1663—1687 pp. увійшов в українську історію під назвою Руїна. Які сили, на ваш погляд, значною мірою сприяли цьому негативному процесу: внутрішні чи зовнішні? Обґрунтуйте свій погляд, наведіть конкретні приклади.

13. Як відомо, гетьмани Правобережжя П. Дорошенко та Ю. Хмельницький виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу з Москвою. Чи була реальною, на вашу думку, основа для такого союзу?

14. Багато хто вважає, що укладення між Росією й Польщею Віленського (1656 p.), Андрусівського (1667 р.) та "Вічного миру" (1686 р.) є не що інше, як підла зрада Москви свого союзника. Висловіть свій погляд та обґрунтуйте його.

15. Чим була викликана переорієнтація зовнішньої політики гетьмана Івана Мазепи? Хто він насправді?

16. У чому суть і значення конституції Пилипа Орлика?

17. Козацтво Запорізької Січі захищало, поряд з Україною, і російську державу від турецько-татарських нападів, допомагало Росії завойовувати та колонізувати південні порубіжжя, Крим. Чому ж царський уряд завжди тиснув на Запоріжжя, постійно урізав його права і навіть руйнував Січ?

18. Відомо, що найбільш тривалі й запеклі народні рухи (гайдамаччина, опришки) та повстання (С. Палія, Коліївщина) протягом XVII — XVIII ст. відбувалися саме на Правобережжі та на західноукраїнських землях (під Польщею), а не на Лівобережжі, яке входило до складу Росії. Чи це не доказ того, що в царській Росії, попри всі негаразди, які були в Україні, було створено більш сприятливі умови для життя українців?

19. Якою була доля запорізьких козаків після зруйнування Запорізької Січі?

Теми рефератів

1. Б. Хмельницький — державний діяч і полководець, фундатор української держави.

2. Зовнішня політика української козацької держави за часів Б. Хмельницького.

3. Поділи України та їхні наслідки для державності українського народу.

4. Іван Мазепа — людина і патріот України.

5. Конституція і "Вивід прав України" Пилипа Орлика 1710 р.

6. Національно-визвольні рухи у XVIII ст. П. Полуботок. Д. Апостол. К. Розумовський.

7. Правобережжя і Галичина у XVIII ст. Гайдамацькі рухи. Коліївщина.

8. Ліквідація Запорізької Січі та подальша доля козацтва.

9. Українська культура II пол. XVII—XVIII ст.

Література

Антонович В. Про козацькі часи в Україні — К., 1991.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

Багалій Д. Історія Слобідської України. — Харків, 1991.

Гетьмани України. Історичні портрети: Збірник. — К., 1991.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760—1830 pp.) — К., 1996.

Мазепа — людина та історичний діяч. Збірник. — К., 1991.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Політика, ідеологія, військове мистецтво: 36. статей. — К., 1998.

Руїна: друга половина XVII ст. — К., 1996.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності. — К., 1995.

Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея. — К., 1997.

Струкевич О. Україна — гетьманщина та Російська імперія протягом 50—-80-х pp. — К., 1996.

Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення. — К., 1995.