ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

3.1. Боротьба за територіальну спадщину Київської Русі. Еволюція Литовсько-Руської держави.

3.2. Посилення польської експансії на українські землі. Польсько-литовські унії та їхні наслідки для українського народу.

3.3. Зародження і розвиток українського козацтва. Його адміністративно-політичний устрій, економічна та військова організація.

Хронологія подій

Доба, яка тривала від 40-х років XIV ст. до 40-х років XVII ст. — це триста років перебування українських земель під владою литовських та польських князів. Але і в цих умовах на Україні тривав процес економічного і культурного розвитку.

За Люблінською унією 1569 р. всі українські землі увійшли до складу Польщі, що призвело до подальшого посилення соціального й національно-релігійного гніту. Проте політика колонізації, експансії католицизму викликала підйом руху опору народу України, пробудження його національної свідомості, духовного та культурного піднесення. Зростає таке самобутнє, суто народне явище, як козацтво, утворюється Запорізька Січ, яка стала зародком нової української козацько-старшинської державності.

Термінологічний словник

Берестейська церковна унія 1596 р.

Булава

Гетьман

Городельський привілей 1413 р.

Кіш

Клейноди

Кошова старшина

Кримське ханство

Литовська метрика

Литовський статут

Люблінська унія 1569 р.

"Ординація реєстрового Запорізького війська" 1638 р.

Османська (Оттоманська) імперія

Рада козацька

Реєстрове козацтво

Січ

Старшина козацька

"Судебник" Казимира IV

"Устава на волоки"

Шляхтич

Іменний покажчик

Балабан Гедеон

Баторій Стефан

Вишневецький Дмитро

Вітовт

Гіреї

Едигей

Казимир IV Ягеллончик

Кішка Самійло

Косинський Криштоф

Могила Петро Симеонович

Наливайко Семерій (Северин)

Ольгерд

Острозькі

Сагайдачний Петро (Конашевич-Сагайдачний)

Роксолана

Свидригайло Ольгердович

Сулима Іван

Ядвіга

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Чому приєднання українських земель до Великого князівства Литовського відбувалося мирним шляхом?

2. Поясніть, чому Великий князь Литовський Ольгерд так прихильно ставився до всього українського.

3. Яка битва поклала початок визволенню українських, білоруських і російських земель від монголо-татарського іга?

4. Розкрийте роль Литовських статутів у зміцненні феодально-кріпосницьких відносин. Пригадайте суть закону "Устава на волоки" 1557 р.

5. У чому суть наслідків Берестейської унії 1596 р. для боротьби за збереження православної церкви?

6. Чи можна стверджувати, що процес формування козацтва відбувався тільки за рахунок селян, які втікали від кріпацтва? Яке коріння козацтва, чим воно було за формою і суттю?

7. Чому Запорізьку Січ було названо християнською козацькою республікою?

8. Ватажки селянсько-козацьких повстань XVI — І пол. XVII ст. підіймали на боротьбу проти поневолення значні маси населення України. Чому ці виступи закінчувалися поразкою повстанців?

9. Проаналізуйте позиції і конкретні прояви діяльності представників радикальної та поміркованої течій в українському козацтві. Чому в 20—30-х роках XVII ст. посилився козацький радикалізм?

Теми рефератів

1. Створення Кримського ханства і його стосунки з Україною.

2. Історичний портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

3. Українське козацтво і національно-культурний рух в Україні в XVI — середині XVII ст.

4. Релігійне життя в Україні в XIV—XVI ст.

Література

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

Крижанівський О.П., Плохій C.M. Історія церкви та релігійної думки в Україні: кінець XVI — середина XIX ст.. — К 1994.

Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні — Чернігів, 1996.

Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (ІІ пол. XV — середина XVII ст.). — К., 1997