ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

ПЕРЕДМОВА

Історія України – нормативна навчальна дисципліна, що викладається на всіх факультетах Академії. Її вивчення в вищій школі обумовлено необхідністю становлення особистості з достатнім духовним та творчим потенціалом для відповідальної діяльності задля безпечного, стабільного й вільного розвитку країни та людства. Технократична, економікоцентрична свідомість збіднює, обмежує та підпорядковує сучасну людину, зводячи її до біологічного механізму перетворення світу на товар та гроші. В результаті, людина втрачає свою унікальність. Якщо остаточно переможуть технократичні та економікоцентричні захоплення, на нас чекає майбутнє клонів, одномірних істот, що не мають ні колективної, ні індивідуальної історії. Звернення до минулого, осмислення людиною себе як творчого суб’єкту історичного процесу здатне протистояти руйнівним тенденціям сучасного світу, що глобалізується. Відсутність усвідомлення спільного минулого робить народ масою, об’єктом маніпулювання за допомогою новітніх технологій впливу на свідомість. Сподіваємося, що даний навчальний посібник допоможе краще осягнути та узагальнити минуле, щоб уникнути помилок у теперішньому та в майбутньому.

Посібник «Історія України з найдавніших часів до сьогодення» ознайомлює студентів із історією заселення українських земель первісною людиною, її господарством та способом життя, з характером розвитку етнополітичних спільнот на території України, в тому числі й українського народу. Інакше кажучи, навчальний посібник передбачає оволодіння знаннями з соціально-економічної і політичної історії України від давнини до сьогодення. Предметом вивчення історії є закономірності виникнення, розвитку, функціонування та взаємодії різноманітних людських спільнот (народів, цивілізацій тощо) та індивідів у економічній, соціальній, політичній і культурній сферах. Цей розвиток і взаємодія відбувалися на українських теренах, де впродовж тисячоліть протистояли і взаємозбагачувалися землеробська осіла і скотарська кочова цивілізації, християнська і поганська, православна і мусульманська, християнська православна і християнська католицька цивілізації, євроатлантична й євразійська цивілізації…

Посібник побудований за проблемно-хронологічним принципом. Він включає одинадцять тем-лекцій, біографії історичних діячів, термінологічний словник та рекомендовану літературу. Перша тема-лекція присвячена проблемам історії як форми пізнання та науки, історіографії й історіософії вітчизняної історії. Теми з другої по дев’яту розглядають історію України як історію господарства, державності і соціальних структур різних етносів, що населяли українські землі з давнини до сьогодення. Особливістю цих лекцій являється поєднання хронологічного підходу до групування матеріалу (за основними періодами української історії) з проблемним підходом (виділення й окремий розгляд низки важливих й актуальних історичних проблем). Десята й одинадцята теми охоплюють історію освіти і науки в Україні та закономірності розвитку етнічно-територіальних (історично-географічних) регіонів України, основні тенденції міграційних й еміграційних процесів, а також релігійно-конфесійну ситуацію в Україні.

Посібник ураховує рекомендації Міністерства освіти і науки України, складений у відповідності з держстандартами вищої освіти.