Історія торгівлі, податків та мита

Демографічний фактор у розвитку промисловості і торгівлі

Торговий флот античних держав Північного Понту: загальний огляд

Особенности организации агораномии на Боспоре (по материалам магистратских клейм из Гермонассы и Китея)

Соціальна етика торгівлі у Візантії: до постановки питання

Хозарсько-норманська торговельна мережа Східної Європи як провідний чинник давньоруського державотворення

Транзитна торгівля в Стародавній Русі

Італійські колонії чорноморського регіону в XIII–XV ст.: між Візантією і Трапезундом

Реформування системи оподаткування українських волостей Великого князівства Литовського

“Межи дву мои денги пропадают” – Менгли Гирей и русско-молдавские отношения в начале XVI в.

Книга записів № 49 Литовської метрики як джерело до вивчення впровадження соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському (60-ті роки XVI cт.): регулювання надань на корчми

Книга записів 49 Литовської метрики як джерело до історії митної справи на землях Великого князівства Литовського

Торговая деятельность пинских купцов по таможенным книгам 1605 и 1718 гг.

Структуризація та юридичне оформлення купецтва в Україні другої половини XVII–XVIII ст.

Становление механизмов таможенно-тарифного регулирования в Российском государстве XVII–XVIII вв.

Развитие процедур таможенного оформления судов и товаров, перемещаемых морским путём, в Российской империи (первая половина XVIII в.)

Мито на сіль як інструмент лобіювання інтересів у російсько-запорозько-кримських відносинах (середина XVIII ст.)

Чумацький промисел у Бахмутському повіті XVIII–XIX ст.

Чорноморська торгівля та Крим в проектах Варфоломія Галлери (1790-ті рр.)

Деятельность предпринимателей в стремление получить звание поставщика императорского двора

Pobór myta drogowego w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej

Упразднение таможенно-карантинной линии на Днестре и его влияние на развитие бессарабской торговли

Импорт боевых кораблей для военно-морских флотов во второй половине ХІХ в.

The history of customs and its legal background

Вплив французького капіталу на добробут населення підросійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Сфера торгівлі за даними міських переписів та Першого загального перепису населення 1897 р.

Размежевание функций и полномочий таможенного ведомства и пограничной стражи в Российской империи на рубеже XIX–XX вв.

Початки економічних перетворень Другої УНР

Махновські скарби

До питання про розграбування Таганрозької митниці (грудень 1919 – січень 1920 рр.)

Практика стягнення продподатку на Поділлі в 1921–1923 рр.

Українсько-турецька торгівля у 1920-х рр.

Кооперация в Крымской АССР как компонент национальной политики (20 – начало 30-х годов XX в.)

Контрабанда в СРСР під час ІІ світової війни

Становлення та розвиток законодавства щодо контролю за обігом наркотичних засобів (1917–1960-і рр.)

До історії впровадження системи відеоспостереження в сфері митної безпеки

Становлення інституційної спроможності митної служби Австралії

Козакознавчі студії Любомира Винара: історіографічний аналіз

Українська ярмаркова торгівля у студіях І. О. Гуржія

Джерела просопографічних досліджень російського купецтва

Документы Российского государственного исторического архива Дальнего Востока по истории таможенной службы

Неотделима ли таможня от коррупции?

Історичний аспект та проблеми сучасного обліку прибутку підприємств

Сутність податкового обліку з податку на прибуток та історія його виникнення в Україні

Правова природа правоохоронної функції органів доходів і зборів на сучасному етапі розвитку України

Роль економічної і товарознавчої експертизи при вирішенні податкових спорів

Украина и Евразийский экономический союз: прогнозы и перспективы взаимодействия

Тенденції розвитку офшорного бізнесу в сучасній економіці

Про вдосконалення методичного забезпечення навчальної дисципліни “Історія митної діяльності”Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.