Історія держави і права зарубіжних країн

Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти III—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах; детальнішого висвітлення історичних засад таких основних галузей права як конституційне, кримінальне, цивільне та суміжних з ним галузей права та ін.), автори водночас переробили й доповнили ту частину посібника, зміни котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного процесу у зв’язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для модульного контролю та перероблені деякі завдання для самостійної роботи. Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою навчання.

Для викладачів, аспірантів і студентів (курсантів, слухачів) вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.

Передмова

Вступ

§1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука

1.1. Виникнення й розвиток загальної історії держави і права

1.2. Вітчизняна наука загальної історії держави і права

1.3. Методологічні засади історії держави і права зарубіжних країн

1.4. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн

1.5. Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн

§2. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна

2.1. Особливості історії держави і права зарубіжних країн як навчальної дисципліни

2.2. Система навчального курсу, його програмне забезпечення

2.3. Джерела та література

Модуль 1. Держава і право країн епохи кастово-станового суспільства

Підмодуль 1.1. Держава і право країн стародавніх цивілізацій

Тема 1. Виникнення держави у країнах давньосхідної цивілізації. Основи їх суспільного ладу

§1. Загальні закономірності виникнення держави

1.1. Соціальна влада у первісному суспільстві

1.2. Протодержава

1.3. Рання держава

§2. Виникнення давньосхідної держави

2.1. Стародавній Єгипет

2.2. Стародавній Вавилон

2.3. Давньоєврейська державність

2.4. Стародавня Індія

2.5. Стародавній Китай

§3. Особливості суспільного ладу країн Стародавнього Сходу

3.1. Загальні риси суспільного ладу давньосхідних країн

3.2. Особливості суспільного ладу давньосхідних країн

Тема 2. Функції, механізм та форми давньосхідних держав

§1. Функції давньосхідних держав

§2. Державний механізм країн Стародавнього Сходу

2.1. Центральний державний аппарат

2.2. Місцевий апарат управління

2.3. Судові органи

2.4. Поліція

2.5 Військо

§3. Форми давньосхідних держав

3.1. Давньосхідні монархії

3.2. Давньосхідні «республіки»

Тема 3. Право країн стародавнього Сходу

§1. Виникнення права

§2. Спільні риси та особливості права давньосхідних країн

2.1. Спільне у праві давньосхідних країн

2.2. Особливе у праві давньосхідних країн

§3. Джерела права країн Стародавнього Сходу

3.1. Джерела права Вавилоу. Закони царя Хаммурапі

3.2. Давньоєгипетські та давньоєврейські пам’ятки права

3.3. Правові джерела Китаю

3.4. Правові пам’ятки Індії

§4. Правові інститути давньосхідних країн

4.1. Цивільно-правові інститути

4.2. Злочини і покарання

4.3. Судовий процес

Тема 4. Виникнення держави в країнах античної цивілізації. Основи їх суспільного ладу

§1. Виникнення держави в античному світі

1.1. Передумови виникнення держави на півдні Європи

1.2. Виникнення держави в Афінах

1.3. Виникнення держави у Спарті

1.4. Виникнення держави у Римі

§2. Спільні риси та особливості суспільного ладу античних країн

2.1. Вільні категорії населення

2.2. Невільні категорії населення

Тема 5. Функції, механізм та форми античних держав

§1. Функції держав античного світу

§2. Державний механізм античних республік

2.1. Законодавчі органи

2.2. Виконавчі органи

2.3. Судові органи

§3. Форми республіканських античних держав

3.1. Форма афінської держави

3.2. Форма спартанської держави

3.3. Форма римської держави

§4. Форма та державний механізм монархічного Риму

4.1. Рим від полісу до імперії

4.2. Принципат

4.3. Домінат

4.4. Східно-Римська (Ромейська) імперія

Тема 6. Право країн античної цивілізації

§1. Право грецьких полісів

1.1. Основні риси права Афін і Спарти

1.2. Правові інститути Стародавніх Афін і Спарти

§2. Римське право

2.1. Періодизація римського права

2.2. Джерела римського права

2.3. Інститути римського права

2.4. Роль римського права у світовій історії

Підмодуль 1.2. Держава і право країн середньовічних цивілізацій

Тема 7. Ранньофеодальна держава і право в країнах Європи

§1. Основні риси феодалізму

§2. Держава і право Візантії

2.1. Візантійська держава

2.2. Право Візантії

2.3. Вплив Візантії на державно-правовий розвиток інших держав

§3. Держава і право франків й англосаксів

3.1. Держава у франків й англосаксів

3.2. Право у франків й англосаксів

Тема 8. Феодальна держава в країнах Західної Європи

§1. Сеньйоріальна (ленна) монархія

1.1. Сеньйоріальна монархія у Франції

1.2. Ленна монархія у Німеччині

1.3. Сеньйоріальна монархія в Англії

§2. Станово-представницька монархія

2.1. Станово-представницька монархія у Франції

2.2. Станово-представницька монархія у Німеччині

2.3. Станово-представницька монархія в Англії

2.4. Міські республіки

§3. Абсолютна монархія

3.1. Абсолютна монархія у Франції

3.2. Особливості англійського абсолютизму

3.3. Особливості абсолютизму в Німеччині

§4. Судові й правоохоронні органи в механізмі феодальної держави

4.1. Судоустрій феодальних держав

4.2. Феодальна поліція

Тема 9. Західноєвропейське феодальне право

§1. Основні риси феодального права

1.1. Основні риси права континентальної Європи

1.2. Основні риси феодального права Англії

§ 2. Основні інститути феодального права у країнах Західної Європи

2.1. Державно-правові інститути

2.2. Цивільно-правові інститути

2.3. Злочини і покарання

2.4. Судовий процес

Тема 10. Феодальна держава у країнах Сходу

§1. Основні риси східного феодалізму

§2. Виникнення і розвиток феодальних держав Далекого Сходу

2.1. Феодальна держава у Китаї

2.2. Японська феодальна держава

§3. Виникнення і розвиток мусульманських держав

3.1. Арабський халіфат

3.2. Турецький султанат (Османська імперія)

Тема 11. Право країн середньовічного Сходу

§1. Право далекосхідних країн

1.1. Джерела китайського і японського права

1.2. Основні інститути далекосхідного права

§2. Мусульманське право

2.1. Основні риси мусульманського права

2.2. Джерела мусульманського права

2.3. Основні інститути мусульманського права

Модуль 2. Держава і право країн епохи громадянського суспільства

Підмодуль 2.1. Держава в країнах західної цивілізації

Тема 12. Становлення держави нового типу

§1. Громадянське суспільство як історичний етап у розвитку людського суспільства

§2. Ранні революції і їх вплив на становлення держави нового типу

2.1. Голландська революція та її вплив на формування основ держави нового типу

2.2. Англійська революція та її вплив на становлення держави нового типу

§3. Революції останньої чверті ХVІІІ століття та їх вплив на становлення держави нового типу

3.1. Американська революція та її вплив на становлення держави нового типу

3.2. Французька революція та її вплив на становлення держави нового типу

§4. Революції середини ХІХ століття в Німеччині та їх вплив на становлення держави нового типу

4.1. Соціально-економічні та політичні передумови революцій у Німеччині

4.2. Революція 1848 р. в Німеччині

§5. Буржуазна і капіталістична держави — держави перехідного типу

5.1. Основні риси буржуазної держави

5.2. Ознаки перехідної держави

Тема 13. Форми держав та їх розвиток в епоху громадянського суспільства

§1. Форми держави та основні тенденції їх розвитку

§2. Форми державного правління та їх розвиток після буржуазних революцій

2.1. Становлення парламентсько-монархічних форм правління та їх еволюція

2.2. Становлення республіканських форм правління та їх розвиток

§3. Форми політичного режиму зарубіжних країн

3.1. Демократичний режим

3.2. Недемократичний режим

§4. Форми державно-територіального устрою та їх розвиток

4.1. Складна форма державно-територіального устрою та її розвиток

4.2. Проста (унітарна) форма політико-територіального устрою

Тема 14. Функції та механізм держави в епоху громадянського суспільства

§1. Сутність держави та її еволюція в епоху громадянського суспільства

§2. Функції держави та основні тенденції їх розвитку

2.1. Зовнішні функції держави

2.2. Внутрішні функції держави

§3. Механізм держави та основні тенденції його розвитку

3.1. Органи законодавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн

3.2. Органи виконавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн

§4. Органи судової влади та їх еволюція в епоху громадянського суспільства

4.1. Судові органи Англії (Великобританії)

4.2. Судові органи Сполучених штатів Америки

4.3. Судові органи Франції

4.4. Судові органи Німеччини

Підмодуль 2.2. Право в країнах західної цивілізації

Тема 15. Становлення права нового типу

§1. Принципи та характерні риси права нового типу

1.1. Принципи буржуазного права

1.2. Основні риси буржуазного права

§2. Основні тенденції розвитку буржуазного права

2.1. Становлення світових правових сімей

2.2. Соціалізація права

2.3. Зміни у джерелах права

2.4. Структурні зміни у праві

2.5. Нові інтеграційні процеси у праві

Тема 16. Становлення та розвиток конституційного права в зарубіжних країнах

§1. Теоретичні засади конституційного права

1.1. Формування засад конституційного права як галузі юридичної науки

1.2. «Класична» школа конституційного права

1.3. Юридично-соціологічна школа (напрямок) конституційного права

1.4. Демократична доктрина конституційного права

§2. Основні етапи та тенденції розвитку конституційного права як галузі права в країнах західної цивілізації

2.1. Формування засад конституційного права

2.2. Основні тенденції розвитку конституційного права у XIX столітті

2.3. Основні тенденції розвитку конституційного права у ХХ столітті

§3. Джерела конституційного права зарубіжних країн

3.1. Кодифіковані конституції

3.2. Некодифіковані конституції

§4. Основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах

4.1. Інститут конституційного статусу особи

4.2. Інститут начал організації держави

Тема 17. Цивільне право країн англо-американської та континентальної правових сімей

§1. Теоретичні засади цивільного буржуазного права

1.1. Доктринальні ідеї цивільного права у природно-правовій теорії

1.2. Доктринальні ідеї цивільного права в історичній школі права

1.3. Цивілістичні теорії періоду промислового капіталізму

§2. Джерела цивільного права і процесу

2.1. Джерела цивільного права і процесу країн англо-американської правової сім’ї

2.2. Джерела цивільного права і процесу країн континентальної правової сім’ї

§3. Основні інститути цивільного права

3.1. Основні інститути цивільного права країн англо-американської правової сім’ї

3.2. Основні інститути цивільного права країн континентальної правової сім’ї

§4. Суміжні з цивільним правом галузі права

4.1. Торгове право

4.2. Трудове право і соціальне законодавство

4.3. Правове регулювання охорони навколишнього середовища

Тема 18. Кримінальне право і кримінальний процес країн англо-американської та континентальної правових сімей

§1. Теоретичні засади буржуазного кримінального права

1.1. Просвітницько-гуманістична теорія кримінального права

1.2. Класична школа кримінального права

1.3. Антрополого-соціологічна школа кримінального права

§2. Джерела кримінального права

2.1. Джерела кримінального права країн англо-американської правової сім’ї

2.2. Джерела кримінального права країн континентальної правової сім’ї

§3. Інститути кримінального права

3.1. Основні інститути кримінального права країн англо-американської правової сім’ї

3.2. Основні інститути кримінального права країн континентальної правової сім’ї

§4. Кримінальний процес

4.1. Джерела кримінального процесу

4.2. Основні риси кримінального процесу

Підмодуль 2.3. Держава і право країн східної цивілізації

Тема 19. Держава у країнах далекого і близького сходу

§1. Становлення й розвиток держави нового типу в далекосхідних країнах

1.1. Японська держава

1.2. Китайська держава

§2. Держава в країнах Близького Сходу

2.1. «Нафтові монархії» Перської затоки

2.2. «Нафтові республіки» Перської затоки

2.3. Турецька республіка

Тема 20. Право країн східної цивілізації

§1. Право далекосхідних країн

1.1. Право Японії

1.2. Право Китаю

§2. Право мусульманських країн

2.1. Основні риси права близькосхідних країн

2.2. Право Туреччини