Козацькі літописи. Як відомо, давньоруські, літописи складалися з писаних різними книжниками порічних статей і набували остаточного вигляду (звід) під пером редакторів чи складачів. На відміну від них козацькі літописи — це цілісні авторські праці, створені в 2-й пол. XVII—-XVIII ст. представниками освіченої старшини, й належать до найважливіших джерел з історії України, Росії, Молдови та суміжних держав. Головну увагу в них зосереджено на національно-визвольних і соціальних, рухах українського народу, Визвольній війні під проводом Б. Хмельницького. Основні козацькі літописи є цінними літературно-художніми пам'ятками й відзначаються достовірністю відображення подій і глибокими узагальненнями.

Найвідомішими і найвартіснішими з-поміж них є створені Самовидцем, Грабянкою, Величком (див. окремі статті про них). Ці та деякі інші козацькі літописи, побудовані на численних документах і спогадах сучасників, дають дослідникам дорогоцінну змогу докладно простежити перебіг Визвольної війни, розвиток класових і визвольних рухів на Україні в XVII — на поч. XVIII ст.