Історія України: Навчальний посібник

У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX — початку XXI ст. переосмислюється історичне минуле України, висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу завершено у 2006 р.). У виданні здійснюється об'єктивне, правдиве, без стереотипів, міфологізації та місцевого «зверх патріотизму» висвітлення найважливіших подій історії нашої Батьківщини — України, її державності та духовності. Сформульовано власні точки зору на окремі історичні явища.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ВСТУП

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. НОВА ДОБА

ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО. НАЙДАВНІШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ ОБ'ЄДНАННЯ

Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Епоха бронзи і заліза. Найдавніші цивілізації

Перші держави. Праслов'яни

КИЇВСЬКА РУСЬ

Східні слов'яни

Антський військово-політичний союз. Зародження українства

Розселення східнослов'янських племен

Східнослов'янські державні об'єднання VII—IX ст.

Виникнення Київської Русі

Розквіт держави

Політичний устрій

Соціально-етнічна структура

Економіка

Духовне життя. Культура

Історичне значення Київської Русі

РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Роздроблення Київської держави. Його причини

Князівства

Формування і зміцнення Галицького та Волинського князівств, їх об'єднання

Галицько-Волинське князівство у ХІІ-ХІІІ ст.

Боротьба проти монголо-татарської навали

Галицько-Волинське князівство наприкінці XIII — на початку XIV ст.

Культура

ЛИТОВСЬКА ДОБА (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV - ПЕРША ПОЛОВИНА XVI СТ.). ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА

Становище України після татарського погрому. Приєднання її до Литви. Автономія

Литовсько-польські унії. Знищення української автономії

Турецько-татарська агресія

Люблінська унія. Перехід України під владу Польщі

Виникнення козацтва

Економіка

Соціальний розвиток

Культура

ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ. ЗРОСТАННЯ КОЗАЦТВА (ДРУГА ПОЛ. XVI - ПЕРША ПОЛ. XVII СТ.)

Загарбання українських земель Польщею

Соціально-економічний розвиток

Церковна боротьба. Братства та Брестська унія

Зміцнення козацтва. Запорозька Січ

Боротьба з турецькою імперією та Кримським ханством

Козацько-селянські повстання кінця XVI — першої половині XVII ст.

Культура

НАЦІОНАЛЬНО ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Передумови і початок повстання

Період перемог 1648-1649 pp.

Утворення гетьманської держави

Битва під Берестечком та її наслідки

Події 1652-1654 pp.

Переяславська Рада. «Березневі статті»

БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА. РУЇНА (ДРУГА ПОЛ. XVII СТ.)

Становище України після Переяславської угоди

Війна з Польщею у 1654-1657 pp.

Смерть Богдана Хмельницького. Його характеристика

Гетьман Іван Виговський, його політика. Розкол України

Гетьмани Петро Тетеря та Іван Брюховецький. Крах їхньої політики

Петро Дорошенко та Іван Самойлович. їхні успіхи і невдачі

Початок гетьманування Івана Мазепи

Державний і соціально-економічний розвиток Лівобережної України

Слобожанщина, Запорожжя та Правобережжя у другій половині XVII ст.

Культура

УКРАЇНА У XVIII СТ. ЗНИЩЕННЯ ЦАРИЗМОМ ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Україна і Північна війна

Союз зі Швецією

Полтавська битва

Смерть Івана Мазепи. Оцінка його особи

Пилип Орлик

Антиукраїнська політика Петра І

Гетьмани Данило Апостол і Кирило Розумовський

Знищення Гетьманської держави

Розгром Запорозької Січі

Приєднання і освоєння Причорномор'я

Правобережна Україна. ЇЇ приєднання до українських земель у складі Російської імперії

Соціально-економічний розвиток

Культура України у XVIII ст.

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ. ДЕРЖАВНІСТЬ

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII - СЕРЕДИНА XIX СТ.)

Геополітичне становище України. Регіони, їх особливості

Економічний розвиток. Криза кріпосництва

Початок національно-культурного відродження

Російські і польські революційні виступи

Кирило-Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко

ЗАХІДНА УКРАЇНА У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII - СЕРЕДИНА XIX СТ.)

Соціально-економічний розвиток краю. Реформи «освічених монархів»

Західноукраїнська інтелігенція. Рух національного відродження

Революція 1848 р. Утворення і діяльність Головної руської ради

УКРАЇНА (РОСІЙСЬКА) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX -НА ПОЧАТКУ XX СТ. РЕФОРМИ

Реформи 60-х років та їх особливості в Україні

Соціально-економічний розвиток. Модернізація економіки. Індустріалізація. Реформи П. Столипіна

Суспільно-політичне і громадське життя. Антиукраїнська політика царизму

Перші політичні партії. Революція 1905-1907 pp. та реакція в Україні. Перша світова війна

Духовне життя України в XIX ст.

ЗАХІДНА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX -НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Соціально-економічний розвиток. Трудова еміграція

Суспільно-політичне життя. Москвофіли і народовці

Посилення руху національного відродження. Політичні партії

Буковина. Закарпаття в другій половині XIX — на початку XX ст.

Культурне життя

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА. 1917-1920 pp.

Утворення та діяльність Української Центральної Ради. Автономія України

Проголошення радянської влади і початок громадянської війни в Україні. Інтервенція радянської Росії

Утворення незалежної УНР, Брестський договір

Загибель Центральної Ради. Гетьманська держава

Виникнення і поразка Західноукраїнської Народної Республіки

Директорія. Її внутрішня і зовнішня політика

Боротьба з Радянською Росією та Денікіним

Утвердження радянської влади в Україні. Поразка УНР. Уроки української революції

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП

Українізація

Сталінські репресії

Скасування непу. Індустріалізація

Колективізація. Голодомор 1932-1933 pp.

Культурне будівництво в 20-30-х роках

ЗАХІДНА УКРАЇНА В 20-30X РОКАХ

Польська політика щодо Західної України

Соціально-економічний розвиток

Національно-визвольна боротьба

Культурне життя. Церква

Північна Буковина в 1920-1930 pp.

Закарпаття у складі Чехословаччини. Карпатська Україна

УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Початок Другої світової війни. Возз'єднання західноукраїнських земель у складі УРСР

Велика Вітчизняна війна. Бойові дії в Україні

Нацистська окупація. Рух опору

Битва за визволення України. Відновлення радянської влади

Кінець Другої світової війни та її наслідки для України

УКРАЇНА: ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х - 80-і РОКИ

Відбудова

Суспільно-політичні процеси. Громадянська війна

Хрущовська відлига. Десталінізація та економічне реформування. Лібералізація культурного життя і крах реформ

Нові спроби реформування

Нова хвиля русифікації. Дисидентство

Перебудова. Загострення політичної боротьби. Розпад СРСР

УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА. 1991-2005 PP. КРОКИ ОНОВЛЕННЯ. КРИЗОВІ ЯВИЩА

Державотворення. Суспільно-політичні процеси

Соціально-економічна ситуація

Зовнішня політика

Зміни у культурному житті. Церква в незалежній Україні

Список рекомендованої літератури