Історія світової цивілізації - Юрій Павленко - 2001

ПАНОРАМНЕ БАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ВІД АВТОРА

Частина Перша - ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

1. НА ШЛЯХУ ДО НОВО­ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Античне та старозавітно-християнське бачення культурно-історичного процесу

Циклічні моделі соціокультурного процесу на межі середньовіччя та нового часу - Концепція Дж. Віко

2. РАЦІОНАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Культурно-історичні концепції французьких просвітників та постпросвітників

Німецька філософія історії другої половини XVIII — першої третини XIX ст.

3. МАРКСИСТСЬКЕ РОЗУМІННЯ СТАДІЙНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИЗА П’ЯТИЧЛЕННОІ ФОРМАЦІЙНОЇ СХЕМИ

Формування та розвиток марксистської теорії стадій суспільного розвитку

Утвердження п’ятичленної формаційної схеми в радянській історіографії та її криза

4. ПОЗИТИВІСТСЬКИЙ ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ТА НЕОЕВОЛЮЦІОНІЗМ

Еволюціоністський підхід до культурно-історичного процесу

Неоеволюціонізм

5. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

Формування російської філософсько-історичної традиції

В. Соловйов і російська історіософія першої половини XX ст.

6. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ XX СТ.

Ноосферна концепція В. І. Вернадського — П. Тейяр де Шардена

О. Шпенглер, А. Дж. Тойнбі та П. Сорокін

Концепція «осьового часу» і загальна схема історичного руху К. Ясперса

7. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МАРКСИСТСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Формаційно-стадійні концепції останніх десятиліть

Проблема полілінійності та цивілізаційної визначеності культурно-історичного процесу

Питання про етносоціальні та етнокультурні спільноти в контексті цивілізаційної проблематики

Частина Друга - СТАДІЇ, ШЛЯХИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПЕЦИФІКА СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

8. МЕТОДОЛОГІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО РУХУ

Альтернативність історії: шляхи до розв’язання проблеми

Хронологійні межі цивілізаційного процесу і «неолітична революція» як його вихідний момент

Інтеграційно-диференційна природа соціокультурного руху та проблема критеріїв його періодизації

9. ВУЗЛОВІ МОМЕНТИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Утвердження ранньоцивілізаційних систем («міська революція»)

Вихід на племінний рівень самоорганізації

«Осьовий час» як доба системної трансформації доіндустріальних суспільств

Цивілізаційна інтеграція та перехід до глобальної макроцивілізаційної системи

10. ПОЛІЛІНІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СХІДНОГО Й ЗАХІДНОГО ТИПІВ

Шляхи розвитку ранньопервісних суспільств

Полілінійність соціокультурного процесу на стадії «неолітичної революції»

Східна й західна моделі розвитку передцивілізаційних суспільств

11. РАННІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗРУШЕННЯ «ОСЬОВОГО ЧАСУ»

Формування й розвиток ранньоцивілізаційних систем

«Осьовий час» і становлення основ традиційних цивілізаційних структур. Феномен античності

12. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ТРАДИЦІЙНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ СХОДУ

Індія: втеча від посейбічного світу

Китай: пристосування до світу

Близький та Середній Схід: перетворення світу відповідно до релігійних вимог

13. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ЗАХІДНОГО ШЛЯХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Підґрунтя Західнохристиянсько-Новоєвропейської цивілізації: античність і варварський світ

Формування Західнохристиянського та Східнохристиянського цивілізаційних світів середньовіччя

Західнохристиянський середньовічний світ та його трансформація у Новоєвропейську цивілізацію

14. СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ

Новоєвропейська цивілізація та формування Макрохристиянського світу нового часу

Новоєвропейські нації та етнічний процес у Макрохристиянському світі

Макрохристиянський світ і традиційні цивілізації Сходу. Виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми

ПІДСУМКИ

1

2

3

4