Література з історії України

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорозька Січ як український феномен. — К., 1995.

Багалій Д. Нарис історії України. — К., 1994.

Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953—1985 pp. — Львів, 1992.

Баран В. Україна 1950—1960 pp.: еволюція тоталітарної системи. — К., 1996.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. — К., 1991.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917—1953. — К., 1994.— Кн. 1—2.

Бойко О. Україна 1991—1995: тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії). — К., 1996.

Бойко О. Історія України у XX столітті (20—90-ті роки). — Ніжин, 1994.

Бойко О. Історія України (запитання і відповіді). — К., 1997.

Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

Брайчевський М. Вступ до історичної науки. — К., 1995.

Братко-Кутинський О. Феномен України. — К., 1996.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). — Львів, 1996.

Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.

Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.

Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України, — К., 1996.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

Голод 1921—1923 років в Україні: Зб. докум. і матеріалів. — К., 1993.

Голод в Україні 1946—1947: Документи і матеріали. — К., Нью-Йорк, 1996.

Горський В. С. Історія української філософії: Навчальний посібник. — К., 1996.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11т. 12 кн. — К., 1991—1998.

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К., 1991.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

Давня історія України. Кн. 1—2. — К., 1994,1995.

Давня історія України. Т. 1 — К., 1997.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20—30-ті роки). — К., 1991.

Довідник з історії України. Т. 1—2. — К., 1993,1995.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1—2. — К., 1991.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1993.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996.

Історія України. — Львів, 1996.

Історія України: Курс лекцій у двох книгах. — К., 1992.

Історія України: Навчальний посібник. — К., 1997.

Історія України в особах IX—XVIII ст. — К., 1993.

Історія України в особах XIX—XX ст. — К., 1995.

Історія українського війська. Т. 1—2. — Львів, 1992,1996.

Історія української культури. — К., 1994.

Історія української літератури XX століття. Кн. 1. — К., 1993.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 — 80-х років. — К., 1995.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760—1830). — К., 1996.

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К., 1993.

Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью- Йорк; Львів, 1993.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.

Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. — К., 1996.

Крип'якевич І. Історія України. — Львів, 1992.

Культура українського народу: Навчальний посібник. — К., 1994.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). — К., 1996.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1—2. — К., 1994.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К., 1994.

Литвин В. М. Украина: политика, политики, власть. — К., 1997.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917—1919 pp. — К., 1995.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1—2. — Львів, 1994.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1—2. — К., 1995.

Рибалка І. Історія України. Ч. 1—2. — Харків, 1995,1997.

Рубльов О.С., Черненко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20—50-ті роки XX ст. — К., 1994.

Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К., 1993.

Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. — К., 1995.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. — К., 1997.

Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. — К., 1996.

Толочко П. Київська Русь. — К., 1996.

Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. — К., 1994.

Українська державність у XX столітті. — К., 1996.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. Т. 1—2. — К., 1996, 1997.

Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.

Шаповал Ю. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). — К., 1994.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст