О. Д. Бойко - Посібник "Історія України"

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

Початок формування людської цивілізації на території України

Ранній палеоліт (від появи людини до 150 тис. років тому)

Середній палеоліт (150—35 тис. років тому)

Пізній палеоліт (35—11 тис. років тому)

Мезоліт (10—6 тис. років тому)

Неоліт (VI—IV тис. до н. е.)

Енеоліт (IV—III тис. до н. е.)

Бронзовий вік (II — І тис. до н. е.)

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

Кіммерійці

Скіфи

Сармати

Східні слов'яни в VI—XI ст.

Етногенез слов'ян

Венеди, анти, склавини

Суспільний розвиток східних слов'ян

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

Походження Давньоруської держави

Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)

Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

Монгольська навала та встановлення золотоординського іга

Політичний устрій Київської Русі

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Етнічний розвиток Київської Русі

Хрещення Русі

Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі

Походження та суть національного символу — тризуба

Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави

Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

Українські землі у складі Литви та Польщі

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського

Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.

Люблінська унія

Утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі

Соціально-економічні процеси на Україні в XIV—XVI ст.

Церковне життя. Берестейська унія

Культура України в XIV—XVI ст.

Виникнення українського козацтва

Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості

Запорозька Січ

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.

Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

Українська національна революція

Українська національна революція: причини, характер, періодизація

Розгортання національно-визbольmої війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

Утворення Української гетьманської держави

Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)

Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.

Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.

Україна в першій половині XIX ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.

Суспільні рухи на Україні в першій половині XIX ст.

Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство

Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна в другій половині XIX ст.

Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст. на Україні

Соціально-економічний розвиток України у пореформений період в другій половині XIX ст.

Українська культура в другій половині XIX ст.

Україна на початку XX ст.

Соціально-економічний розвиток України на початку XX ст.

Національний рух в Україні на початку XX ст.

Україна в роки першої російської революції 1905—1907 pp.

Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)

Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

Українські землі в роки Першої світової війни

Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.

Українська національно-демократична революція (1917—1920)

Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

Проголошення автономії України

Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

Гетьманат П. Скоропадського

Директорія УНР

Західноукраїнська Народна Республіка

Політика радянської влади в Україні 1919 р.

Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 pp.

Радянсько-польська війна та Україна

Україна в складі СРСР (1922—1939)

УСРР на початку 20-х років

Нова економічна політика

Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, особливості, наслідки

Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.

Культурне будівництво в 20—30-х роках

Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР

Західноукраїнські землі в 20—30-х роках

Українські землі в складі Польщі

Українські землі в складі Румунії

Українські землі в складі Чехословаччини

Україна в роки Другої світової війни (1939—1945)

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України

Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа

Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.

Місце України в планах фашистів

Встановлення фашистського окупаційного режиму

Радянський партизанський рух на окупованій території України

Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.

Визволення України

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років

Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

Зовнішньополітична діяльність УРСР

Особливості процесу відбудови народного господарства України

Рівень життя та побуту населення України в 1945 — середині 50-х років

Радянізація західних областей України

Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»

Культурно-ідеологічні процеси в Україні в 1945 — середині 50-х років

Україна в умовах десталінізації (1956—1964)

Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР в 1956—1964 рр.

Соціально-економічний розвиток України в 1956—1964 рр.

Духовне життя в Україні в 1956—1964 рр.: основні тенденції та характерні риси

Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965—1985)

Соціально-економічний розвиток УРСР в 1965—1985 рр.

Суспільно-політичне життя в 1965—1985 рр.: «стабілізація» і закритість

Духовний розвиток суспільства в 1965—1985 рр.: ідеологічний диктат

Дисидентський рух

Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

Головні чинники, що зумовили процес перебудови

Етапи перебудови та її наслідки для України

Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

Стартові умови розгортання державотворчого процесу

Становлення владних структур

Конституційний процес

Формування багатопартійності

На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)

Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (друга половина 1994—2000 р.)

Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах перехідного періоду

Основні тенденції розвитку сучасної української культури

Характерні риси релігійного життя

Роль національної ментальності в житті суспільства

Формування концепції зовнішньополітичного курсу

Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України

Західний напрям зовнішньої політики

Україна та СНД

Відносини України з державами СНД

Література з історії України