Реферат на тему

Листи російського історика В.О.Мякотіна до О.М.Лазаревського

Приватне листування досить оперативно вівдображає події часу, в ньому можна знайти інформацію різного характеру і напрямів. В першу чергу, листи є одним із найважливіших джерел для вивчення життя і творчості історичних діячів (причому відразу обох респондентів), їх наукових контактів, інтересів, основних напрямів роботи в конкретний час. У цілому й вивчення політичного та культурного життя суспільства практично неможливе без врахування інформації, вміщеної в приватних листах. Особливо це стосується часу розквіту епістолярії, як окремого своєрідного жанру (ХІХ – на початку ХХ ст.). Як справедливо зазначили укладачі збірника "Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького", "листи, що є мате­ріалізованою людською пам`яттю складають невід`ємний пласт духовної культури народу, допомагають проникнути в його душу, його ментальність"1. Тому приватне листування, як і взагалі будь-який інший вид писемних джерел, заслуговує на спеціальне комплексне джерелознавче дослідження, яке б дозволило з`ясувати інформаційні можливості епістолярії та цілий ряд інших пов`язаних з цим аспектів.

Не виключенням в цьому сенсі є й епістолярна спадщина відомого українського історика та археографа Олександра Матвійовича Лазаревського (1834–1902), яка теж потребує спеціальної уваги та ретельного вивчення. Якщо його особисті листи переважно розпорошені по різних архівних зібраннях та приватних колекціях, то більшість листів до нього містяться як єдиний, досить цільний комплекс в його архіві в Інституті Рукописів НБУ НАНУ. Отже вивчення цієї другої групи листів не передбачає якихось особливих складнощів щодо їх евристики. Наприклад, тут містяться листи до О.Лазаревського від інших визначних українських істориків (серед них В.Б.Антонович, Д.І.Багалій, М.П.Василенко, В.С.Іконников, І.М.Каманін та багато ін.). Серед них виділяються листи надіслані О.Лазаревському його молодшим колегою і сучасником російським істориком В.О.Мякотіним.

Венеамін Олександрович Мякотін (1867–1937) – російський історик, публіцист та політичний діяч, один із лідерів "Трудовой Народно-Социалистической партии". В першій половині 90-х рр. ХІХ ст. жив і працював у Києві, вивчав соціально-економічну історію Гетьманщини, співробітничав в "Киевской старине". Згодом перебрався в Росію, був професором Санкт-Петербурзького університету. В 1918 р. емігрував з Радянської Росії, працював професором Софійського університету (Болгарія), жив у Чехословаччині, потім перебрався до Франції. Найвідоміші його праці безпосередньо стосувалися історії України. Серед них "Прикрепление крестьян в Левобережной Малороссии", яка була опублікована в "Русском Богатстве" в 1894 р., "Из истории Нежинского полка" (1897 р.), "Очерки социальной истории Малороссии XVII–XVIII ст." ("Русское Богатство", 1912–1915 рр.) (перевидана у Празі в 1925 р.).

Вміщену нижче добірку склали 9 листів В.О.Мякотіна до О.Лазаревського, оригінали яких знаходяться в Інституті Рукописів НБУ ім. В.І.Вернадського. Кожен лист є окремою одиницею зберігання. Всі вони написані досить каліграфічним розбірливим почерком, непогано збереглися. Лише в декількох місцях зустрічаються слова, які складно прочитати, на що у поданій нижче публікації зроблено відповідні вказівки. Листи розташовані в хронологічному порядку (за часом їх написання) і відповідно до цього пронумеровані. Примітки та коментарі подано в кінці кожного з них.

Інформація, яка міститься в листах, стосується різноманітних питань, безпосередньо пов`язаних з особистими науковими інтересами обох вчених. Текст листів частково дозволяє реконструювати зміст зворотніх листів О.Лазаревського до В.Мякотіна. В окремих місцях зустрічаються вказівки, які дозволяють з`ясувати позиції істориків щодо конкретних аспектів у вивченні історико-культурного процесу та оцінку ними деяких наукових праць їх сучасників. Листи також дозволяють частково простежити їх наукові контакти та взаємообмін джерелами й інформацією про них для вивчення окремих фактів та написання історичних праць.

При публікації листів повністю збережено морфологічні та синтаксичні особливості оригінальних текстів, але зроблено заміну літер, які вже вийшли із вжитку сучасними літерами, ідентичними їм за звучанням. Датування листів подано за старим стилем. Авторські дати та адреси зазначаються в тексті листів відповідно до їх місця в автографі.

Практично кожен лист супроводжується коментарями, в яких пояснюються згадувані персоналії, твори, друковані органи, а також події, про які йдеться або на які натякається у тексті. Довідки про персоналії подаються при першій згадці.

Література

1. Абросимова С.В., Перкова А.І. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького (Передмова).–Дніпропетровськ,1997.–Вип.1: Листи вчених до Д.І.Яворницького.– С.3.

№1 26 сентября 1895 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38.

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич.

Сейчас я узнал, что А.Н.1, руководясь моей рецензией, назначила Вам за Ваш "Нежинский полк"2 малую Уваровскую премию. Я предлагал собственно наградить Ваш труд большою премиею, находя его выдающимся явлением в нашей исторической литературе, но […]* предвидел, что Академия разойдется со мной в этом пункте. Мне говорили именно, что академики не согласятся присудить Вам полную премию, так как первый том книги уже был премирован, и так как она представляет собою в значительной мере собрание материалов. Во всяком случае я считал необходимым высказать вполне свой взгляд на ценность Вашей работы и очень рад, что имел возможность представить обстоятельную ее оценку и тем способствовать несколько – хотя и не в такой мере, как желал бы, – ее премированию.

У меня есть затем до Вас, Александр Матвеевич, одна просьба, исполнением которой Вы меня крайне обяжете. Дело вот в чем. Энциклопедический словарь Ефрона и Брокгауза, в котором я сотрудничаю, дошел до буквы Л и мне поручено составить статью о Вас. Не откажите, пожалуйста, доставить мне сведения о себе, о Вашей литературной и служебной деятельности для помещения их в этой статье.

Я посылаю Василенку3 для передачи Вам (так как забыл № Вашего дома) две свои маленькие работки – обзор малорусской историографии за 1891 г. и рецензию на книгу Филиппова о сенате4. Надеюсь вскоре доставить третью – об экономическом положении Полтавского крестьянства по Румянцевской описи, – помещенную в Киевском Сборнике5,который однако никак не может выйти в свет.

От души желаю Вам всего лучшего. Будьте добры передать мой поклон Вашей супруге6.

Искренно Вам преданный и глубоко уважающий Вас В.Мякотин.

ІР НБУ .–Ф.1.–Спр.68169.

*В рукописі нерозбірливо, ймовірніше всього: "безусловно".

1Мається на увазі Академія наук Російської імперії.

2Повна назва праці О.Лазаревського "Описание старой Малороссии. Т.2. Полк Нежинский" (Харків, 1893). За дорученням Академії наук В.Мякотін написав розгорнуту рецензію на цю працю під назвою: Мякотин В.А. К истории Нежинского полка в XVII–XVIII вв. Рецензия на книгу А.М. Лазаревского "Описание старой Малороссии, т.ІІ, Полк Нежинский"//Отчет о тридцать седьмом присуждении наград графа Уварова.–Спб.,1896.–126 с. Врахувавши цю рецензію, Академія наук присудила О.Лазаревському малу Уваровську премію.

3Василенко Микола Прокопович (1877–1935) – визначний український історик, правознавець, академік АН УРСР з 1920 р., автор цілого ряду наукових праць із соціально-економічної історії Гетьманщини.

4Про які саме праці йдеться з`ясувати не вдалося.

5Під Київським збірником ймовірніше всього маються на увазі "Университетские известия", які видавалися в Київському університеті Св.Володимира протягом 1861–1919 рр.

6Друга дружина О.М.Лазаревського – Ганна Миколаївна (дівоче прізвище Шрамченко). В.Мякотін був знайомий з нею, оскільки на початку 90-х рр. ХІХ ст. працював у Київському університеті під керівництвом І.В.Лучицького над вивченням джерел з історії України і бував в цей час у Лазаревських вдома.

№2

22 октября 1895 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенкая ул., д.15, кв.38.

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

простите пожалуйста мою неаккуратность в ответе. Это очень скверно, но что же делать: последнее время мне не здоровилось и вместе было столько дела, крупного и мелкого, что я растерялся в нем.

Мне не приходилось слышать, будет ли издана монография Ровинского о Мартосе1; не знаю также, кто будет писать о нем в "Словаре"2, так как искусство – фах, к которому я не имею сам никакого отношения. Мартоса же безусловно я возьму себе и, конечно, воспользуюсь Вашею статьей3, которую уже прочитал.

Большое Вам спасибо за те автобиографические сведения, которые Вы дали мне. Ведь это не праздное любопытство, а и в самом деле книгу автора начинаешь понимать настоящим образом тогда, когда узнаешь его жизнь. Не думаю, скажу к стати, чтобы я переоценил сколько-нибудь значение Вашей книги. Что я оказался критиком очень придирчивым, даже до мелочи, […]*, это Вы увидете, когда выйдет моя рецензия (она сейчас печатается). Но вместе, если откинуть в сторону вопрос о Вашем авторстве, Вы и сами же дожны будете сказать, что "Описание старой Малороссии" является настольной книгой для всякого историка гетманщины, и не только по количеству заключенного в ней материала, но и по качеству сделанных обобщений. Отдельные недостатки в ней можно указать,– где их нет? – с отдельными выводами можно спорить – и я широко воспользовался этим правом, но в целом значение книги все же очень велико.

Я не совсем понял, на кого Вы намекаете, говоря о разбрасывающихся киевских молодых силах. Неужели Вы имеете в виду Василенка4? Он писал мне однако же, что надеется в течение этого года покончить и с экзаменом, и с диссертациею. А я еще очень далек от обетованной земли и раньше года ни в каком случае не раcсчитываю покончить с писанием своей работы, хотя возню в архивах почти уже прекратил. Только читаю еще здесь Румянцевскую опись, которую хотел бы прошту­дировать всю до выхода книги. Разбрасываться – и очень сильно – приходится грешным делом и мне. Ближайшие два месяца будет особенно трудно сидеть за своей работой, так как за болезнью Бершадского5 на меня пал бременью его курс в лицее по истории русского права. Но я начинаю уже очень болтать о своих делах и делишках. Всего хорошего, Александр Матвеевич. Передайте, пожалуйста, мой поклон Вашей супруге. Искренно Вам преданный В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68170.

*В рукописі нерозбірливо.

1Ровінський Дмитро (1824–1895) – російський історик мистецтва, збирач і дослідник російських і українських гравюр, народних картин та ікон. Його перу належить низка праць з історії мистецтва, зокрема "Русские народные картинки" (1881) і "Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв." (1895), в яких є багато документально-біографічних матеріалів з історії українського граверства. Ймовірніше всього мова йде про якийсь рукопис Д.Ровінського, присвячений відомому українському історику першої половини ХІХ ст. Олексі Мартосу.

2Мається на увазі "Энциклопедический словарь", видання якого було започатковане в Петербурзі в 1890 р. німецькою фірмою Ф.А.Брокгауза (м.Лейпціг) та російським підприємцем І.Єфроном. Ця енциклопедія є однією з найбільш об`ємних та змістовних російських дореволюційних видань довідкового характеру. Перше видання словника (1890–1907) складали 82 основних та 4 додаткових півтоми, а друге (1911–1916) лишилося незакінченим, оскільки вийшло 29 томів із запланованих 48. З українських вчених в ньому співпрацювали Д.Багалій, М.Василенко, О.Єфименко, П.Єфименко, А.Кримський, О.Лазаревський, В.Перетц, О.Русов, М.Сумцов, І.Франко та ін.

3В.Мякотін має на увазі статтю О.Лазаревського "Прежние изыскатели малорусской старины. А.И.Мартос", опубліковану в "Киевской старине" (1895.–Кн.2.–С.170–194).

4Див. прим.3 до листа №1. 5Бершадський Сергій (1850–1896) – історик та правознавець, українець за походженням, професор Санкт-Петербурзького університету, співпрацював в журналі "Киевская старина". Найважливіші його праці: "Русско-еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев в России" (1882), "Литовский Статут и польские конституции" (1893).

№3

8 декабря 1895 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенкая ул., д.15, кв.38.

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич

мне кажется досадно, что я не мог ни поблагодарить Вас за присылку книги Pro domo sua, ни ответить сразу на Ваше письмо. Вы можете приписать это как бы небрежности моей, а дело совсем в ином. Право, я иногда представляюсь себе в образе того Макара, на которого все шишки валятся. Только мои шишки валятся вдобавок не сразу, а одна за другой, и вот последней из них было упорное воспаление глаз, совсем было лишившее меня возможности писать. После трехнедельного промежутка насильственного воздержания я в первый раз берусь сегодня за перо, и это, чтобы писать к Вам. Примите же мою, хотя и запоздалую, но горячую благодарность за присланную Вами книгу1. В воспоминаниях Вашего отца так живо рисуется старое время во всей его незатейливой простоте, как будто видишь его.

Для Энциклопедического Словаря было бы очень желательно, чтобы Вы доставили сведения о В.Ломиковском2 и А.Марковиче3. Еще желательнее было бы однако, если бы Вы согласились прямо написать об этих лицах статейки для Словаря. Кареев поручил мне попросить Вас об этом и вместе предложить, не согласились ли бы Вы вообще давать "Словарю" статьи по истории Малороссии. Обыкновенный их гонорар – 125 руб. за лист, но если бы Вы принципиально согласились участвовать и нашли только этот гонорар недостаточным, то редакция, я думаю, готова будет пойти на встречу Вашим желаниям. Я, конечно, знаю, что вовсе не гонорар способен привлечь Вас к этой работе, и если упоминаю о нем, то лишь для того, чтобы не оставить неясных пунктов на тот случай, если Вы – чего бы я от души желал – согласились принять предложение Кареева4 (он редактор исторического отдела Словаря).

Реферат для Несторов5 я охотно готов бы дать, но не могу обещать ничего положительно до Рождественских праздников, так как болезнь глаз отбила меня от всех работ, кроме лекций, а к январю я еще должен написать статью о […]вском*. Осмотревшись на праздниках я напишу Вам, можно ли будет мне в скором времени прислать реферат и какой именно. Пока же позвольте сделать Вам другое предложение. Не примут ли "Чтения Нестора" для напечатания Прилуцкое следствие о маетностях. Текст самого следствия Вам известен. К этому тексту присоединяются три небольшие, но весьма ценные документа, которые я списал в прошлогоднюю поездку в Москву. Если такое издание возможно и желательно, будьте добры повестить меня, когда следует прислать рукопись. В Харьковском сборнике6 я печатаю теперь Переяславское следствие, пока самый текст, а в следующем томе и документы. Эварницкий, кажется, окончательно оваршавился. Он, который раз охотно бывало драпировался в мантию гонимого, выступил недавно участником похода, какой ведется "Варшавским Дневником" против "Энциклопедического Словаря", обвиняемого в полоно- и жидо-фильстве, и для этой цели воспользовался тремя опечатками, допущенными корректором Словаря в моей статье о Запорожье. Удивительная картина!7

Одновременно с этим письмом я посылаю Вам оттиск своей статьи из Киевского Сборника8. Буду очень рад, если у Вас найдется минутка черкнуть мне свое мнение о ней.

Будьте добры передать мой поклон Вашей супруге. Глубоко и искренне преданный Вам

В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68171.

*Так у тексті. Хто мається на увазі, з`ясувати не вдалося.

1Мова йде про книгу "Pro domo sua" (К.,1893), в якій були вміщені відомості про найдавніших представників родини Лазаревських та спогади батька О.Лазаревського Матвія Ілліча "Памяти мои".

2Ломиковський Василь (1778–1845) український етнограф, історик, колекціонер старовини. Приятелював з В.Капністом та І.Мартосом, відомий діяч масонських лож України. Його "Запись малороссийских дум" (1803–1805) є першою опублікованою збіркою українських дум. Також ним була складена збірка "О Малороссии. О древних обычаях малороссийских, о службе воинской и гражданской, о чинах и должностях чиновников по алфавиту" (1808), згодом опублікована О.Лазаревським під назвою "Словарь малорусской старины" (Киевская старина.–1894.–Кн.6–7).

3Маркович Олександр (1790–1865) – український історик та громадський діяч родом з Чернігівщини, онук відомого автора діаріуша Якова Марковича, противник кріпацтва, брав активну участь у здійсненні реформи 1861 р. Найважливіші праці: "Историческая и статистическая записка о дворянском сословии и дворянских имуществах Черниговской губернии" (1841; 2-е вид. 1894); "Малороссийская свадьба" (1897). Опублікував низку документів із сімейного архіву в харківському "Украинском Журнале" (1824) та уривки з діаріуша Якова Марковича. О.Лазаревський був особисто з ним знайомий, оскільки теж брав участь у проведенні селянської реформи на Чернігівщині.

4Карєєв Микола Іванович (1850–1931) – російський історик, методолог, спеціаліст в галузі західноєвропейської історії нового часу, професор Санкт-Петербурзького університету, згодом академік. Тривалий час редагував історичний відділ "Энциклопедического Словаря"

5Історичне товариство Нестора-літописця.

6 Під Харківським збірником мається на увазі "Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества", що видавався товариством, яке існувало при університеті (всього вийшло 21 т. протягом 1886–1914 рр.). Збірник містив праці з історії й етнографії Лівобережної та Слобідської України. "Генеральне слідство про маєтності Переяславського полку 1729 р.", відредаговане та підготоване до друку В.Мякотіним, було опубліковано у 8 томі згаданого збірника.

7Мова йде про декілька критичних зауважень, висловлених Д.І.Яворницьким на адресу "Энциклопедического Словаря" з приводу ряду неточностей та помилок в окремих його статтях, присвячених історії України. Ці зауваження були, на наш погляд, цілком слушними, але, як бачимо, їх досить неприязно зустріла редколегія словника і більшість представників тодішньої офіційної російської історіографії, що відобразилося на такому жорсткому висловлюванні В.Мякотіна, котрому, до того ж, були відомі гострокритичні рецензії О.Лазаревського на праці Д.Яворницького. У своєму респонденті В.Мякотін імовірно вбачав однодумця щодо оцінки праць останнього.

8Див. прим.6 до листа №1.

№4

28 января 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

большое спасибо Вам за пристройство Прилуцкого следсвия1. Я вышлю его Вам на днях, как только улучу написать маленькое предисловие. Книги "Чтений Нестора" я хотел бы получить, начиная с VI кн., сколько придется по расчету.

Вашу статью о Ломиковском я передал в "Словарь", позволив себе немного сократить ее в том месте, где говорится о его садовых занятиях. Вы позволите мне выслать Вам список предполагаемых в помещение в Словарь слов на М по малорусской истории? Вы может быть сами укажите тогда, что Вы согласились бы взять из них, а равно отметите и пробелы списка, какие бросятся Вам в глаза?

Надеюсь, что Ваше здоровье, о котором ничего не говорите в последнем письме, теперь вполне хорошо. Еще одно. Вы не пишете, как Вам показались предположенные мною темы реферата для Общества Нестора. Я и сам боюсь, что они очень уж специальны и очень хотел бы услышать Ваше вполне откровенное мнение на этот счет.

Искренно Вам преданный В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68172.

1О.Лазаревський обіймав на той час посаду голови Історичного товариства Нестора-літописця і погодився вмістити підготоване до друку В.Мякотіним джерело в "Чтениях". Опубліковане воно було того ж року. Див.: Мякотин В.А. Генеральное следствие о маетностях Прилуцкого полка (1729–1731 гг.)// ЧИОНЛ.–К.,1896.–Кн.11.–Отд.3.–С.3–38.

№5

7 февраля 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

больно мне было прочитать в Вашем письме о состоянии Вашего здоровья. Надеюсь однако, что Вы оправились вполне. Так нужны Ваши силы, так много Вы даете, что уже ради одних ученых работ Ваших Вам следует очень беречь себя. А ведь болезнь сердца, по словам докторов, опасна только при волнениях. От души желаю Вам побольше спокойствия и полного здоровья.

Прилуцкое следствие я посылаю, и посылаю без предисловия, которое напишу по получении корректуры. Дело в том, что я еще не справился с начатой статьей о Переяславском. Все возился с подбором материалов, так как не умею как-то писать до той поры, пока все, что относится к теме работы и что можно только достать, не перебывает у меня на столе. Смущает меня только то, что уже очень много в этом году пишут о Грановском1: как бы моя статья не вышла невольным повторени­ем других. На первой, самое позднее на второй неделе, я окончу во всяком случае эту статью и тогда сяду за реферат для Нестора, который разсчитываю написать скоро, так как материал у меня разработан. Корректур следствия я просил две, потому что – грешный человек – не надеюсь, что сразу поправлю все типографские ошибки. Орфография следствия так капризна, а типографии обыкновенно так усердны в ошибках, что я не успеваю всех погрешностей заметить сразу. Но я обещаю не задерживать корректур, а послать их немедленно; только попрошу с корректурой высылать мне и рукопись, потому что я не оставил себе копии. Посылать всего удобнее заказными бандеролями; петербургские типографии такую пересылку берут на свой счет. Всего, я думаю, в следствии наберется листа два, так что много времени все это не возьмет.

Досадная история с Кролевцом в "Энциклопедическом Словаре"2 объясняется тем, что это относится к географическому отделу, к которому Кареев не имеет касательства, а эти географы частенько рвутся в историю и провираются. Что касается меня, то я помогаю иногда Карееву в его редакторских работах, участвую в распределении статей, просматривая отдельные статьи и т.д., но и только. Взять на себя просмотр всех статей, хотя бы по истории Малороссии, я мог бы, лишь отказавшись от некоторых других работ, а это было бы, при моих обстоятельствах, возможно только при условии вознаграждения в Словаре. Года полтора назад Кареев предлагал поручить мне редакторство по отделу русской истории, но остальные редакторы нашли, что я еще недостаточно для этого чиновен.

Хорошая была у Вас мысль – устроить лекции о Киеве3, и хорошо, если ее удастся выполнить. Когда они будут? Я лелею, трудно впрочем осуществимую мечту: если все мои поспешные разборки кончатся удачно и если позволят денежные дела, приехать в Киев на Святую4. Если б можно было попасть на эти лекции, был бы и лишний мотив к поездке.

Спасибо Вам за указание материалов М.Г.Им.5 Я не знал об них и постараюсь пробраться в этот архив, если не в этом году, то в будущем. Повинности я стараюсь выяснить, хотя имеющийся у меня материал далеко не полон. Сделаю, что могу, а там facient meliora potentes6, которым ближе архивы и у которых больше знаний.

Всего Вам хорошего. Низкий поклон супруге Вашей.

Искренно Вам преданный В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68173.

1Грановський Тимофій Миколайович (1813–1855) – російський історик і громадський діяч, лідер московських західників. Закінчив 1835 р. Санкт-Петербурзький університет, з 1839 р. – професор Московського університету. Заклав основи російської медієвістики. Його лекції були спрямовані проти деспотизму і кріпосництва.

2Маються на увазі помилкові відомості з історії м. Кролевця, подані в "Энциклопедическом Словаре" Брокгауза и Ефрона.

3Ідея організації лекцій з історії та геології Києва належала О.Лазаревському. Згодом вона була втілена в життя. Лекції з історії Києва читав для громадськості міста В.Б.Антонович, а з геології – професор Київського університету П.Я.Армашевський. Дещо пізніше подібні лекції членами ІТНЛ читалися з ряду ін. дисциплін і привабили велику кількість слухачів.

4Найбільше християнське свято Паски.

5Министерство Государственных имуществ.

6 В перекладі з латини "нехай інші зроблять краще".

№6

20 марта 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

пожалуйста простите мою неаккуратность. Я со стыда горю, но, право, это время я совсем не мог взяться за корректуру: столько навалилось неотложных и непредвиденных работ. Если Вы считаете это удобным, то пусть идет с одной корректурой в печать. Просить второй я уже не решаюсь. Только одно: типография нигде не поставила титлов; я возстано­вил их, но если у них нет этих знаков, то будьте добры, поручить кому-нибудь (быть может, возьмется Василенко) раскрыть титлы применительно к общей орфографии. Простите также, что предисловие я посылаю в грязном виде: четвертый час уже, а завтра надо в 7 подниматься.

Марковичи понадобятся в Словарь только в половине апреля1, так что пожалуйста доставьте их. Я посылаю Вам список слов на М по малорусской истории. Быть может, Вы выберете и другие слова, что было бы очень хорошо. На Пасху мне попасть в Киев, как видете, не удалось, но за то твердо рассчитываю прожить около Киева лето. Еще раз прошу извинения.

Искренно преданный Вам В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68174.

1Мається на увазі стаття про українську старшинсько-дворянську родину Марковичів, яку згодом О.Лазаревський написав і подав до "Энциклопедического Словаря" Брокгауза і Єфрона.

№7

31 марта 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич.

Присланные Вами слова я получил и передал в Словарь. Собственно никакого определенного масштаба там нет, но Арсеньев (главный редактор) всегда просит писать покороче и сохраняет за собою право сокращать статьи. Буду ждать от Вас и других слов, Вами назвыанных.

Я виноват, что поздно сообщил список, но если бы Вы взяли например статью о Малороссии, ее можно перенести на Россию. Малороссийское право пишет Василенко. Правописание Микитинская довольно ведь часто и в сущности оно народное, хотя и неверно.

Если корректуру следствия окажется возможным прислать еще раз, то я обещаю уже не задержать ее. Меня задержало в Питере обилие работы, но к 15 мая я рассчитываю быть в Киеве и провести лето около него. Застану ли я еще Вас в городе?

Искренне Вам преданный В.Мякотин.

P.S. О Бершадском1 я не мог бы теперь, так как знаю далеко не все его работы. У него была масса журнальных статей, я думаю, на-половину мне не известных.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68175.

1Див. прим.5 до листа №2.

№8

9 апреля 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

Посылаю Вам корректуру следствия1. Если можно, я хотел бы получить 50 оттисков; если столько Вы не даете, удовольствуюсь 25.

Реферат мой в первых числах мая будет у Вас непременно. В половине мая я рассчитываю в Киев быть и сам, и тогда, если у Вас будут еще заседания и позволите, хотел бы прочесть реферат о статистике 18 в[ека] в Малороссии. Сущность моих наблюдений и мыслей по этому поводу я как то высказывал Вам. Но только написать этого реферата я не успею, так что, если Вы и согласитесь позволить мне реферировать о сем предмете, существование реферата будет еще поставлено в зависимость от того, не случится ли труса, потопа и т.д., которые помешают мне приехать в Киев к 14–15 мая, как я сегодня помышляю. Очень прошу у Вас извинения за свою неаккуратность с обещанным рефератом; боюсь, что Вы не поверите, что эта вина не так уже от меня зависела, как это может казаться.

Искренне преданный Вам В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68176.

1Мається на увазі "Генеральное следствие о маетностях Прилуцкого полка (1729–1731 рр.)", підготоване до друку В.Мякотіним.

№9

9 ноября 1896 г.

Санкт-Петербург – Киев

Спб., Коломенская ул., д.15, кв.38

Глубокоуважаемый Александр Матвеевич,

я постараюсь прислать что-нибудь поскорее в "Киевскую старину", если только не помешает хворь. По усвоенному мною скверному обычаю в Питере слабогрудым людям полагается осенью и весной прихварывать, и ныньче этот обычай дал мне себя знать. Около месяца провалялся я с бронхитом и хотя теперь отвязался от него, то есть не кашляю, но чувствую себя все же в достаточной мере неладно. Не гневайтесь поэтому, ежели я запоздаю с присылкой в Киевскую Старину. Работать подчас бывает несколько трудно.

Статья Волынца прелестна и о.Трипольский1, надо думать, все же доволен ею.

О Клищинском бунте2 у меня отрывки. В конце месяца надеюсь выслать Вам свою статейку о Милюкове3. Всего хорошего. Если увидите Василенка, пожалуйста, пожурите его, что он совсем меня забыл.

Ваш В.Мякотин.

ІР НБУ.–Ф.1.–Спр.68177.

1Хто саме згадані тут Волинець та о.Тріпольський, з`ясувати не вдалося.

2Маються на увазі масові заворушення селян та козаків у с.Кліщинцях, яке знаходилося на території Лубенського полку, що поступово переросли у збройну боротьбу з урядовими військами, яка тривала майже 16 років (1758–1774 рр.). Ці події дуже зацікавили О.Лазаревського. Дещо пізніше він зібрав документи з історії Кліщинського бунту й досить докладно описав його: Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII–XVIII вв.//ЧИОНЛ.–К.,1896.–Кн.11.–Отд.2.–С.158–192.

3Мілюков Павло Миколайович (1859–1943) – російський історик та політичний діяч, лідер коституційно-демократичної партії Росії, професор Московського, а згодом (в еміграції) Софійського університетів. Найважливіші праці: "Очерк истории русской культуры" (1896–1901); "Главные течения русской исторической мысли" (1897); "Из истории русской интеллигенции" (1902); "История русской революции" (1918) та багато ін. Мається на увазі стаття В.Мякотіна про П.Мілюкова, опублікована в "Энциклопедическом Словаре".